Zoeken

10 van 100 zoekresultaten voor "eigen bijdrage"

Eigen bijdrage: bijzondere situaties

Soms is er bij de eigen bijdrage sprake van een ‘bijzondere situatie’. De Raad kan toch de laagste eigen bijdrage opleggen, of juist afzien van de eigen bijdrage. En wat als uw cliënt de eigen bijdrage niet betaalt? Wij leggen u uit wat u kunt doen in deze situaties.  Lees meer

Opnieuw eigen bijdrage bij toestemming voor besteden extra uren

Het nieuwe artikel 2c Bebr bepaalt dat opnieuw een eigen bijdrage verschuldigd is, wanneer er toestemming wordt verleend voor extra uren. Deze bepaling gaat alleen op voor de rechtzoekenden die al een eigen bijdrage opgelegd hebben gekregen. De nieuwe eigen bijdrage is per toevoeging éénmaal verschuldigd.  Lees meer

Eigen bijdrage inclusief btw?

Het antwoord op de vraag of u btw moet afdragen over de opgelegde eigen bijdrage luidt bevestigend. De eigen bijdrage die wordt opgelegd bij toekenning van gesubsidieerde rechtsbijstand is inclusief btw. De hoogte van de btw berekent u door de eigen bijdrage te delen door het btw-percentage.  Lees meer

Hardheidsclausule eigen bijdrage personen- en familierecht

Voor een scheiding (of daaraan verwante zaak) geldt een afzonderlijke hogere eigen bijdrage. Kan uw cliënt door omstandigheden deze hogere bijdrage niet betalen? Dan kunt u uw cliënt wijzen op de mogelijkheid van verlaging van de eigen bijdrage via de hardheidsclausule.  Lees meer

Ook voor bewindvoerders: aanpassing eigen bijdrage rechtsbijstand

Op 1 oktober 2013 is het Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners (hierna: het Besluit) in werking getreden. Dit Besluit bevat een aantal maatregelen, waarmee wordt beoogd besparingen op de uitgaven voor gefinancierde rechtsbijstand te realiseren. Wij informeren u over één van de maatregelen, namelijk de verhoging van de eigen bijdrage. Die maatregel is relevant voor u als Bewindvoerder Wsnp die rechtsbijstand verleent op basis van de Regeling toevoegen bewindvoerders Wsnp (hierna: Regeling).  Lees meer

Is de eigen bijdrage niet betaald?

Een rechtzoekende is verplicht de eigen bijdrage op de toevoeging aan u, zijn rechtsbijstandverlener, te betalen. Zonder tegenbericht gaat de Raad ervan uit dat de rechtzoekende de eigen bijdrage aan u betaalt. Doet de rechtzoekende dit niet? Dan kunt u bij ons een verzoek indienen om de toevoeging tussentijds te beëindigen.  Lees meer

Korting op eigen bijdrage

Cliënten voor wie het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft afgegeven, krijgen bij de Raad een korting van €51 op de eigen bijdrage als er een reguliere toevoeging wordt afgegeven.  Lees meer

Opnieuw eigen bijdrage bij opvolgend deskundigenoordeel

Er moet volgens artikel 2b Bebr opnieuw een eigen bijdrage worden betaald wanneer een opvolgend rechtsbijstandverlener, als bedoeld in de artikelen 9 en 20 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, over een zaak oordeelt waarvoor een toevoeging is verleend aan een andere rechtsbijstandverlener die niet werkzaam is in hetzelfde samenwerkingsverband.  Lees meer

Eigen bijdrage bij opvolgend deskundigenoordeel asiel

Vanaf 1 oktober 2013 geldt de maatregel dat de rechtzoekende opnieuw een eigen bijdrage moet betalen bij wijziging van de toevoeging vanwege een opvolgend deskundigenoordeel van een andere advocaat. Alleen als sprake is van een dwingende reden voor opvolging, kan de Raad afzien van toepassing van deze maatregel.  Lees meer

Aanpassing eigen bijdrage en vergoeding rechtsbijstand

Per 1 oktober 2013 treedt het Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners (hierna: het Besluit) in werking. Dit Besluit bevat een aantal maatregelen, waarmee wordt beoogd besparingen op de uitgaven voor gefinancierde rechtsbijstand te realiseren. Wij informeren u daarover via deze e-nieuwsbrief. Omdat het Besluit en de Nota van Toelichting pas op 19 september 2013 in het Staatsblad zijn gepubliceerd, konden wij u hierover niet eerder informeren.  Lees meer