Vergoeding rechtsbijstand in kader van Wet verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang op onderdelen verhoogd

30 september 2020

Op 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte GGZ (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onderzoeksbureau Significant verzocht om na te gaan of de nieuwe wetgeving effecten heeft op de rechtsbijstand. Naar aanleiding van de uitkomsten heeft de Raad de vergoeding van toevoegingen met zaakcode Z020 gedifferentieerd en op onderdelen verhoogd. Dit geldt voor toevoegingen afgegeven vanaf 1 januari 2020. De Raad heeft hiervoor drie nieuwe vaststelcodes gerealiseerd. Vanaf 6 oktober 2020 kunt u bij uw declaratie de nieuwe codes in Mijn RvR selecteren. Heeft u toevoegingen die onder de nieuwe regeling vallen al gedeclareerd? Dan ontvangt u een nabetaling.

Uit het onderzoek van Significant blijkt dat de tijdsbesteding van advocaten binnen de Wvggz is toegenomen in procedures waarbij sprake is van een zorgmachtiging zonder voorafgaande crisismaatregel en in procedures waarbij er sprake is van een verlenging van de zorgmachtiging. De tijdsbesteding in die zaken is met respectievelijk gemiddeld twee en één uur toegenomen en staat daarmee niet meer in verhouding tot de forfaitaire vergoeding van vier punten voor deze zaken.

Het ministerie heeft daarop na overleg met de Raad en Nederlandse Orde van Advocaten besloten om de forfaitaire vergoeding bij zorgmachtigingen zonder voorafgaande crisismaatregel te verhogen van vier naar zes punten en de forfaitaire vergoeding bij verlenging van een zorgmachtiging te verhogen van vier naar vijf punten. Voor alle overige procedures binnen de Wvggz en de procedures binnen de Wzd blijft de vergoeding vier punten.

Nieuwe vaststelcodes

Om uitvoering te kunnen geven aan de verhoging van de vergoeding in bovengenoemde procedures, introduceert de Raad vanaf 6 oktober 2020 drie nieuwe vaststelcodes:

  • Z023 zorgmachtiging zonder crisismaatregel Wvggz (6 punten)
  • Z022 verlenging zorgmachtiging Wvggz (5 punten)
  • Z021 overige procedures Wvggz en Wzd (4 punten)


Voor een nadere toelichting kunt u vanaf 6 oktober 2020 de werkinstructie ‘Wet Verplichte GGZ/Wet Zorg en Dwang’ raadplegen op Kenniswijzer onder de werkinstructies ‘vaststellen’.

Aanpassing bijlage in Besluit vergoedingen rechtsbijstand en Tijdelijke beleidsregel van de Raad

De aangepaste vergoeding wordt opgenomen in de bijlage bij het Besluit vergoedingen rechtsbijstand. Omdat aanpassing van dit besluit enige tijd in beslag neemt, stelt de Raad binnenkort een tijdelijke beleidsregel op met daarin de aangepaste vergoeding. De beleidsregel wordt in de Staatscourant en op onze website gepubliceerd.

Wat wordt bedoeld met de ‘verlenging van de zorgmachtiging’ en de ‘zorgmachtiging zonder voorafgaande crisismaatregel?’

Het gaat bij een verlenging zorgmachtiging om een zorgmachtiging die aansluit op een voorafgaande zorgmachtiging zoals omschreven in artikel 6:4 Wvggz en artikel 6:5 Wvggz onder b en c. Hieronder wordt (uiteraard) ook begrepen de gevallen waarin een Wvggz-zorgmachtiging aansluit op een voorafgaande BOPZ-machtiging. Bij een zorgmachtiging zonder voorafgaande crisismaategel gaat het om een eerste zorgmachtiging die niet aansluit op een eerdere zorgmachtiging of op een crisismaatregel zoals omschreven in artikel 6:4 Wvggz en artikel 6:5 Wvggz onder a.

Nabetaling. Welk bedrag ontvangt u?

Voor de door u al gedeclareerde Z020 toevoegingen met een afgiftedatum vanaf 1 januari 2020 hoeft u geen mutatieverzoek in te dienen. De Raad betaalt ambtshalve een bedrag van één punt (€121,50 excl. btw) per toevoeging aan u uit. U ontvangt van de Raad een eenmalig totaalbedrag (incl. btw). De nabetaling vindt plaats buiten het toevoegsysteem van de Raad om en vindt naar verwachting in de week van 19 oktober 2020 plaats.

Waarom een nabetaling van één punt?

Significant schat in dat 51% van alle Z020 zaken jaarlijks betrekking heeft op 6 punten (zorgmachtiging zonder voorafgaande crisismaatregel), 15% op 5 punten (voortzetting zorgmachtiging) en 34% op 4 punten (alle overige zaken). Gemiddeld is dit (afgerond) 5 punten.

Moet ik een verzoek tot nabetaling indienen bij de Raad of om herziening van reeds afgegeven Z020 toevoegingen verzoeken?

Nee, de Raad gaat ambtshalve na of u recht heeft op een nabetaling. Zo ja, dan ontvangt u hierover een brief met een berekening. Aan de hand van de oorspronkelijke declaratiebeslissing in uw eigen dossier, kunt u desgewenst de gegevens in de brief controleren. Duplicaten van die beslissingen kunnen wij, vanwege het grote aantal, niet verstrekken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Geldt de nabetaling ook voor Z020 toevoegingen afgegeven vóór 1 januari 2020?

Nee, de nabetaling is niet van toepassing op Z020 toevoegingen afgegeven  vóór 1 januari 2020. Grond voor de nabetaling is immers de per 1 januari 2020 ingevoerde nieuwe wetgeving (Wvggz en Wzd).

Wat gebeurt er met Z020 toevoegingen die zijn afgegeven na 1 januari 2020 en nog niet door mij ter declaratie bij de Raad zijn aangeboden?

Z020 toevoegingen die na 1 januari 2020 zijn afgegeven en op het moment dat de uitbetaling met terugwerkende kracht plaatsvindt nog niet zijn vastgesteld, worden niet meegenomen in de uitbetaling met terugwerkende kracht. De advocaat kan deze toevoegingen ter declaratie bij de Raad aanbieden en daarbij aangeven of het een procedure betreft waarvoor 4, 5 of 6 punten staat. De toevoegingen worden dan met de nieuwe vaststelcodes afhankelijk van de zaak als 4, 5 of 6 punten vastgesteld.

Lees meer

Hier vindt u het volledige rapport van Significant.

 

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht