Schriftelijk horen in asielzaken van start

2 september 2020

Per 27 juli jl. is gestart met het schriftelijk horen in asielaanvragen van vóór 1 april 2020. Deze methode moet bijdragen aan het sneller aanpakken van achterstanden in asielzaken bij de IND. De IND Taskforce heeft hiertoe het initiatief genomen. In dit artikel geven we aan hoe het proces in zijn werk gaat, in welke asielzaken het van toepassing is en hoe het zit met de vergoedingen.

Soort zaken

Het schriftelijk horen (officieel genaamd ‘schriftelijk relaas’) wordt ingezet bij asielaanvragen van vóór 1 april 2020. De procedure is bedoeld voor Syriërs, Jemenieten, Turken en Eritreeërs. Ook aan asielzoekers met een andere nationaliteit wordt de mogelijkheid geboden om schriftelijk gehoord te worden. De procedure die gevolgd wordt is verschillend voor de eerste en de tweede groep.

Procedure

De IND neemt contact op met de gemachtigde met de mededeling dat de asielzoeker in aanmerking komt voor een schriftelijk gehoor. De advocaat bespreekt met de asielzoeker of het schriftelijk gehoor kan doorgaan of dat hiervan wordt afgezien (het adviesgesprek). Wordt afgezien van het schriftelijk horen, dan wordt een normale A.A.-procedure ingepland. In beide gevallen geeft de RvR een V060-toevoeging af met de aanvullende omschrijving “Schriftelijk horen”.

Heeft de asielzoeker de Syrische, Jemenitische, Eritrese of Turkse nationaliteit, dan vraagt de IND de asielzoeker om een formulier in te vullen op een door de IND aangewezen plaats. Heeft een asielzoeker niet de Syrische, Jemenitische, Eritrese of Turkse nationaliteit, dan stuurt de IND een formulier per post. De asielzoeker vult het formulier in op de eigen COA-locatie en stuurt het ingevulde formulier zelf terug naar de IND.

De IND draagt zorg voor een vertaling van het ingevulde formulier. De asielzoeker heeft het recht op indiening van correcties en aanvullingen op het vertaalde formulier. Op basis van het formulier en eventuele daarop aangebrachte correcties en aanvullingen, kan de asielaanvraag worden ingewilligd. Mocht naar aanleiding van het schriftelijk horen niet tot inwilliging kunnen worden overgegaan, bijvoorbeeld omdat de IND nog vragen heeft, dan zal de asielaanvraag verder worden behandeld in een aangepaste A.A.-procedure.

In het geval van een asielzoeker die niet de Syrische, Jemenitische, Eritrese of Turkse nationaliteit heeft, volgt na het schriftelijk horen altijd een uitnodiging voor een nader gehoor in de A.A.-procedure.

Deelname door de asielzoeker aan het schriftelijk horen geschiedt volgens de IND op basis van vrijwilligheid.

Ondersteuning door de advocaat

Het is van belang dat de advocaat zijn cliënt adviseert over deelname aan het schriftelijk horen en informeert over de voor- en nadelen. Als de advocaat alsnog constateert dat wegens bijvoorbeeld (an)alfabetisme of andere relevante mogelijke beperkingen niet kan over worden gegaan tot schriftelijk horen, dan gaat de asielzoeker alsnog de A.A.-procedure in. Indien de asielzoeker gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om schriftelijk te worden gehoord, zal de advocaat zijn cliënt hierop moeten voorbereiden en op een later moment het vertaalde formulier met de asielzoeker moeten bespreken en daarop eventuele correcties en aanvullingen moeten indienen.

Meer inhoudelijke informatie

Voor meer vragen over de inhoud van de procedure kunt u terecht bij de IND via het e-mailadres schriftelijkeprocedure@ind.nl.

Vergoeding en declaratie

De huidige vergoedingensystematiek voor de A.A.-procedure voorziet niet geheel in de werkzaamheden die betrekking hebben op het schriftelijk horen. Daarom is voorzien in de volgende vergoedingenstructuur:

  • Indien een asielzoeker op dag -1, na een gesprek met de advocaat, besluit om niet mee te werken aan een schriftelijk relaas en dus de gewone A.A.-procedure zal volgen, wordt overgegaan tot een extra vergoeding van 2 punten. Deze 2 punten komen bovenop de vergoeding die wordt afgegeven voor de A.A.-procedure.

    Declaratie: Aan het einde van de zaak declareert u de fases zoals gebruikelijk. Daarnaast stuurt u een toelichting met uw declaratie mee. Hierin vermeldt u dat u de asielzoeker heeft geadviseerd over de optie van schriftelijk horen met het verzoek om toekenning van 2 extra punten hiervoor.

  • Indien een asielzoeker op dag -1 na een gesprek met de advocaat besluit om wel mee te werken aan een schriftelijk relaas én de asielaanvraag wordt hierna afgesloten met een beslissing op de aanvraag, dan wordt voor de gehele schriftelijke procedure incl. het adviesgesprek overgegaan tot een vergoeding van 8 punten.

    Declaratie: Aan het einde van de zaak declareert u fase 1 en fase 2.

  • Indien een asielzoeker op dag -1 na een gesprek met de advocaat besluit om wel mee te werken aan het schriftelijk horen en deze procedure ook doorloopt, maar de asielzaak toch verder wordt behandeld in de A.A.-procedure, wordt overgegaan tot een extra vergoeding van 4 punten bovenop de gebruikelijke vergoeding voor de A.A.-procedure.

    Declaratie: Aan het einde van de zaak declareert u zoals gebruikelijk de doorlopen fases in de A.A.-procedure. Daarnaast stuurt u een toelichting met uw declaratie mee. Hierin vermeldt u dat u de asielzoeker ook heeft bijgestaan bij het schriftelijk horen met het verzoek om toekenning van 4 extra punten hiervoor.

NB. In het geval van een opvolgende advocaat geldt het reguliere beleid: kenniswijzer.rvr.org, werkinstructies toevoegen onder ‘V060’. Alleen bij uitzondering en tegen een vergoeding van de reguliere opvolgingstoeslag van 2 punten (art. 9 Bvr).

Vragen?

Bij onduidelijkheden of vragen over toevoegingen of declaraties over schriftelijk horen kunt u contact opnemen met de Raad via tel. 088 – 787 1000, onder keuze 1 “vragen over asiel- en vreemdelingenrecht”.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht