Schriftelijk horen in asielzaken van start

2 september 2020

Per 27 juli jl. is gestart met het schriftelijk horen in asielaanvragen van vóór 1 april 2020. Deze methode moet bijdragen aan het sneller aanpakken van achterstanden in asielzaken bij de IND. De IND Taskforce heeft hiertoe het initiatief genomen. In dit artikel informeren wij u over de vergoeding.

Procedure

Voor de actuele informatie over de procedure verwijzen wij u naar de website van de IND. Voor meer vragen over de inhoud van de procedure kunt u terecht bij de IND via schriftelijkeprocedure@ind.nl

Ondersteuning door de advocaat

Het is van belang dat de advocaat zijn cliënt adviseert over deelname aan het schriftelijk horen en informeert over de voor- en nadelen. Als de advocaat alsnog constateert dat wegens bijvoorbeeld (an)alfabetisme of andere relevante mogelijke beperkingen niet kan over worden gegaan tot schriftelijk horen, dan gaat de asielzoeker alsnog de A.A.-procedure in. Indien de asielzoeker gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om schriftelijk te worden gehoord, zal de advocaat zijn cliënt hierop moeten voorbereiden en op een later moment het vertaalde formulier met de asielzoeker moeten bespreken en daarop eventuele correcties en aanvullingen moeten indienen.

Vergoeding en declaratie

De huidige vergoedingensystematiek voor de A.A.-procedure voorziet niet geheel in de werkzaamheden die betrekking hebben op het schriftelijk horen. Daarom is voorzien in de volgende vergoedingenstructuur:

  • Indien een asielzoeker op dag -1, na een gesprek met de advocaat, besluit om niet mee te werken aan een schriftelijk relaas en dus de gewone A.A.-procedure zal volgen, wordt overgegaan tot een extra vergoeding van 2 punten. Deze 2 punten komen bovenop de vergoeding die wordt afgegeven voor de A.A.-procedure.

    Declaratie: Aan het einde van de zaak declareert u de fases zoals gebruikelijk. Daarnaast stuurt u een toelichting met uw declaratie mee. Hierin vermeldt u dat u de asielzoeker heeft geadviseerd over de optie van schriftelijk horen met het verzoek om toekenning van 2 extra punten hiervoor.

  • Indien een asielzoeker op dag -1 na een gesprek met de advocaat besluit om wel mee te werken aan een schriftelijk relaas én de asielaanvraag wordt hierna afgesloten met een beslissing op de aanvraag, dan wordt voor de gehele schriftelijke procedure incl. het adviesgesprek overgegaan tot een vergoeding van 8 punten.

    Declaratie: Aan het einde van de zaak declareert u fase 1 en fase 2.

  • Indien een asielzoeker op dag -1 na een gesprek met de advocaat besluit om wel mee te werken aan het schriftelijk horen en deze procedure ook doorloopt, maar de asielzaak toch verder wordt behandeld in de A.A.-procedure, wordt overgegaan tot een extra vergoeding van 4 punten bovenop de gebruikelijke vergoeding voor de A.A.-procedure.

    Declaratie: Aan het einde van de zaak declareert u zoals gebruikelijk de doorlopen fases in de A.A.-procedure. Daarnaast stuurt u een toelichting met uw declaratie mee. Hierin vermeldt u dat u de asielzoeker ook heeft bijgestaan bij het schriftelijk horen met het verzoek om toekenning van 4 extra punten hiervoor.

NB. In het geval van een opvolgende advocaat geldt het reguliere beleid: kenniswijzer.rvr.org, werkinstructies toevoegen onder ‘V060’. Alleen bij uitzondering en tegen een vergoeding van de reguliere opvolgingstoeslag van 2 punten (art. 9 Bvr).

Vragen?

Bij onduidelijkheden of vragen over toevoegingen of declaraties over schriftelijk horen kunt u contact opnemen met de Raad via tel. 088 – 787 1000, onder keuze 1 “vragen over asiel- en vreemdelingenrecht”.

Let op: Dit bericht is op het punt van de beschrijving van de procedure schriftelijk horen door de IND aangepast op 11 november 2020. Op 2 september 2020 is de wijze van declareren gepubliceerd. De wijze van declareren (zoals hierboven is omschreven) is niet gewijzigd.

 

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht