Eerdere distributie Spoor 4-zaken

26 november 2020

De afdeling Legal Aid van de Raad voor Rechtsbijstand gaat asielzoekers in een eerder stadium koppelen aan een advocaat. Het gaat om asielaanvragen die na 1 april 2020 zijn ingediend en in Spoor 4 in de algemene asielprocedure worden behandeld. De Raad gaat deze zaken in een vroeg stadium distribueren, mede gelet op de brief aan de Tweede Kamer d.d. 18 november 2020 van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de Taskforce en Asiel stand van zaken IND. De advocaat kan in een vroeg stadium aan de slag als procesbewaker en starten met advieswerkzaamheden onder de afgegeven toevoeging. Er kan dan ook eerder een vertrouwensband worden opgebouwd tussen cliënt en advocaat.

Eerder moment van koppelen

In de gebruikelijke werkwijze wordt een zaak aan een advocaat gekoppeld zodra de IND de start van de AA heeft bepaald. Dit is een passende werkwijze bij een normale doorstroom in de behandeling van asielaanvragen. De actuele situatie geeft aanleiding deze werkwijze tijdelijk aan te passen, totdat de situatie weer genormaliseerd is. Het eerder koppelen kan mogelijk bijdragen aan meer duidelijkheid voor asielzoekers, die langere tijd in onzekerheid de start van hun procedure afwachten.

Knip in aanvragen van voor en na 1 april 2020

Zoals bekend, is er sprake van grote achterstanden bij de IND. In opdracht van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft de IND de nog te behandelen asielzaken in 2 groepen gedeeld:

1.        Asiel aangevraagd vóór 1 april 2020

De speciaal ingestelde Taskforce bij de IND is gericht op het wegwerken van de achterstanden bij de behandeling van ruim 15.000 asielaanvragen. In een kamerbrief d.d. 18 november 2020 informeerde de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer dat de eerdere doelstelling om al deze zaken voor het einde van dit jaar af te handelen vertraging heeft opgelopen. De verwachting is dat voor het eind van het jaar circa 8000 zaken zijn afgehandeld. De Taskforce zal de overige zaken komend jaar behandelen.

2.        Asiel aangevraagd na 1 april 2020

De IND richt zich op het bijhouden van de nieuwe asielaanvragen vanaf 1 april 2020. In de kamerbrief van 18 november jl. bericht de staatssecretaris: “Er zijn 7.500 eerste en herhaalde asielaanvragen ingediend in de periode van 1 april tot 1 november. De instroom in de maanden april en mei was laag. Recent is de asielinstroom weer toegenomen. Op één derde van het totaal van deze aanvragen is inmiddels beslist. Deze zaken zijn beslist binnen de geldende wettelijk termijn.”

Middels WBV 2020/12, gepubliceerd op 19 mei 2020, is de wettelijke beslistermijn verlengd met zes maanden.

Planning door de Raad

De planning van zaken die onder de Taskforce vallen wordt verzorgd door medewerkers van de Taskforce. De Raad vervult hierbij slechts een ondersteunende rol. Deze zaken vallen ook buiten de distributie waarover het nu gaat.

De planning van zaken met een aanvraag van ná 1 april 2020 verloopt nu nog door de IND in afstemming met de Raad, waarbij de IND de startdatum AA bepaalt. De Raad gaat nu echter in een eerder stadium de zaak distribueren en een toevoeging afgeven zodat de rechtsbijstand eerder van start kan gaan.

NB: het gaat nu over Spoor 4-zaken. De behandeling van asielaanvragen in Spoor 1 (Dublin) en Spoor 2 (veilige landen van herkomst) wordt ook in de huidige praktijk bijgehouden, met tijdige koppeling van rechtsbijstand.

Wijze van distributie

De Raad distribueert deze zaken volgens het huidige distributiestelsel (zie: bijlage 2a van de Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2020).

Advocaten worden individueel benaderd waarbij in overleg wordt gekeken hoe de cliënten het beste bereikt kunnen worden (mogelijk beïnvloed door corona-maatregelen).

Gelegenheid tot voorbereiding

Wanneer een zaak volgens de nieuwe werkwijze is gekoppeld, heeft de advocaat in een vroeg stadium de mogelijkheid rechtsbijstand te verlenen. Bijvoorbeeld middels een ‘dag -1’ / een kennismakingsgesprek waarbij de stand van zaken en de stukken uit de aanmeldfase worden besproken en de cliënt alvast kan worden voorbereid op de verdere behandeling van de asielaanvraag. Mogelijk kan een vertrouwensband worden opgebouwd en kunnen relevante documenten worden opgevraagd en/of vertaald, ruim voor de start van de AA. De advocaat kan in overleg met de planning zelf bepalen op welke wijze en op welk moment het contact met cliënt plaatsvindt, waarbij geldt dat momenteel de situatie nog zodanig is dat asielzoekers vanuit de COA-locatie waar zij verblijven mogen reizen. Bij eventuele verdere aanscherping van coronamaatregelen zijn contacten mogelijk beperkter. Hierop kan eventueel worden geanticipeerd, door bij een eerste fysiek contact de cliënt al te wijzen op de mogelijkheid van online contact, mocht dat noodzakelijk worden.

Tot wanneer eerder koppelen?

De Raad zal vanaf eind november 2020 deze werkwijze toepassen. De Raad zal eerder koppelen tot weer als vanouds kan worden gewerkt volgens de roosters (de AC-roosters voor een normale situatie in de eerste helft van 2021 zijn onlangs verspreid).

Contact

Heeft u nog vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met de teamleider van de Raad voor Rechtsbijstand in het betreffende AC. Zij kunnen u meer uitleg geven.

AC Schiphol

dhr. A. Dijk

a.dijk@rvr.org

AC Den Bosch

mw. A. ten Napel

a.tnapel@rvr.org

AC Zevenaar

mw. B. Udo

b.udo@rvr.org

AC Ter Apel

dhr. T. Stevens

t.stevens@rvr.org

 

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht