Maatregelen afwijkende beoordeling aanvragen en declaraties

17 maart 2020

Door de corona/COVID-19 maatregelen en daaropvolgende sluitingen van onder meer AC's, rechtbanken en detentiecentra, zijn er voor de periode van 16 maart tot en met 6 april a.s. enkele aanpassingen gedaan in de beoordeling voor aanvragen en declaraties van toevoegingen. In dit artikel leest u er meer over.

Van 16 maart tot en met 6 april 2020 geldt de volgende afwijkende beoordeling voor aanvragen en declaraties van toevoegingen:

  • Is het niet mogelijk om een zitting fysiek bij te wonen, maar wordt u uitgenodigd om de zitting via audio- of videoverbinding bij te wonen? De Raad vergoedt de audio-/videozitting dan als een gewone zitting. Stuur bij declaratie een bewijsstuk mee, bijvoorbeeld een e-mail van het gerecht of een pv van de zitting waaruit dit blijkt. Of zorg ervoor dat dit bewijsstuk in het dossier zit tijdens de HT-steekproef.
  • Wordt een zaak door de maatregelen rond corona/COVID-19 schriftelijk afgedaan, zonder zitting? Dan wordt de zaak ook vergoed als schriftelijk afgedaan, zonder zitting. Hierop bestaat één uitzondering. Als de raadkamerzitting met betrekking tot de (verlenging van de) gevangenhouding/-neming schriftelijk wordt afgedaan, wordt de gebruikelijke toeslag vergoed.
  • Reiskosten worden alleen vergoed bij daadwerkelijk gereisde kilometers. Dat wil zeggen dat u bij een zitting die u via audio-/videoverbinding bijwoont geen gereisde kilometers naar het gerecht kunt declareren.

Indiening na afronding zaak

Dien pas aanvragen vergoeding in als de zaak volledig is afgerond. Wij vragen u dit, om mutatiestromen, mogelijke verwarring en/of problemen nadien te voorkomen. Dus dien nog niets in als het alleen gaat om een advies, een procedure als een tweede zitting nog moet komen of u nog wacht op een uitspraak. Alleen volledig afgeronde zaken kunnen wij in behandeling nemen.

Asielzaken

De wachttijd voor asielzoekers voordat hun asielverzoek door de IND in behandeling wordt genomen, zal mogelijk oplopen. Het moment waarop de Raad de toevoeging verstrekt blijft echter zoals het in de werkinstructie staat:

Je (RvR Legal Aid) verstrekt een toevoeging met zaakcode V060 op naam van de hoofd-cliënt  voor een eerste asielaanvraag die in de A.A./V.A.-procedure behandeld wordt. De toevoeging geldt voor alle werkzaamheden tijdens de algemene asielprocedure (A.A.-procedure) en de eventuele verlengde asielprocedure (V.A.-procedure)”.

Op grond van artikel 8, lid 1 sub j, van het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria (Brt) verstrekt de Raad geen toevoeging als de rechtsbijstand uitsluitend is verzocht voor het indienen van een (andere) aanvraag bij een bestuursorgaan om een besluit te nemen. Op grond van artikel 8, lid 2 Brt kan hierop een uitzondering worden gemaakt als sprake is van feitelijke en/of juridische complexiteit. Bij een asielaanvraag is doorgaans pas sprake van bijzondere feitelijke en/of juridische complexiteit op het moment dat de asielaanvraag ook daadwerkelijk behandeld gaat worden. Dit is dus op het moment dat het onderzoek start als bedoeld in artikel 3.110 Vb.

Cliënt in detentie

Als u uw cliënt niet kan of mag bezoeken en er ontbreekt bijvoorbeeld nog een eigen verklaring bij vrijheidsontneming? Dan kunt u nihilstelling vragen. U dient wel voor declaratie of (steekproef)controle een eigen verklaring door vrijheidsontneming in het dossier aanwezig te hebben.  

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht