Verrichten van rechtsbijstand door paralegals in toevoegingen op naam van de advocaat

7 juli 2020

De Raad zal vanaf 1 januari 2021 advocaten de mogelijkheid geven om paralegals die aan specifieke voorwaarden voldoen rechtsbijstand te laten verrichten in de toevoeging van een advocaat.

Het laten verrichten van rechtsbijstand door een paralegal was binnen een toevoeging nog niet toegestaan. De Raad kondigt daarom vanaf 1 juli 2020 in de inschrijvingsvoorwaarden aan dat de mogelijkheid om paralegals in te zetten per 1 januari 2021 in de inschrijvingsvoorwaarden wordt opgenomen.

De Raad wil met het kunnen inzetten van paralegals binnen een toevoeging de advocatuur meer mogelijkheden geven om de bedrijfsvoering naar eigen inzicht efficiënt in te richten.

Het inschakelen van paralegals moet daarbij plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de advocaat binnen de kaders van Gedragsregel 13 van de NOvA. Die gedragsregel bepaalt dat het de advocaat toegestaan is voor de uitvoering van de opdracht in overleg met de cliënt zo nodig hulppersonen in te schakelen indien de advocaat is overtuigd dat zij daartoe bekwaam zijn en hij het terrein waarop zij dit mogen doen heeft afgebakend. De advocaat blijft tegenover zijn cliënt voor de uitvoering van de opdracht verantwoordelijk.

Te stellen voorwaarden aan paralegals

De binnen een toevoeging in te schakelen paralegals moeten in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • minimaal een met goed gevolg afgeronde juridische HBO opleiding (HBO rechten of HBO Sociaal juridische dienstverlening) en;
  • in loondienst bij een advocaat en;
  • werkzaam bij hetzelfde kantoor en op hetzelfde kantooradres als deze advocaat en;
  • de paralegal werkt onder verantwoordelijkheid van de advocaat binnen de kaders van gedragsregel 13 van de NOvA.


De Raad beziet nog in overleg met de NOvA of nadere voorwaarden gesteld gaan worden. Voor de specialisaties psychiatrisch patiëntenrecht, jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht en voor piket- en AC diensten zal het in ieder geval niet mogelijk worden om rechtsbijstand door paralegals te laten verrichten.

Experimenten/pilots met betrekking tot inschakeling van paralegals

De Raad is voornemens in 2020 en 2021 experimenten en pilots uit te voeren met betrekking tot het door advocaten inschakelen van paralegals. De Raad geeft deze experimenten en pilots vorm in overleg met de NOvA en de VSAN. Mede aan de hand van de uitkomst van die pilots kunnen aanvullende regels of handreikingen voor de inzet van paralegals worden gegeven.

Betekent deze wijziging dat paralegals zich ook op eigen naam kunnen inschrijven bij de Raad?

Nee, deze wijziging betekent niet dat paralegals de mogelijkheid krijgen om zich bij de Raad in te schrijven. De bij de Raad ingeschreven advocaat vraagt de toevoeging aan. De advocaat kan er daarbij voor kiezen om bepaalde werkzaamheden onder bovengenoemde voorwaarden in de toevoeging te laten verrichten door een paralegal.

Volledige tekst zoals deze per 1 juli 2020 wordt opgenomen in de inschrijvingsvoorwaarden

Met ingang van 2020 heeft de Raad in artikel 1 sub m van deze inschrijvingsvoorwaarden voorwaarden opgenomen waaronder advocaat-stagiairs die nog niet aan de in deze inschrijvingsvoorwaarden gestelde deskundigheidseisen voldoen voor toelating tot een specialisatie werkzaamheden kunnen verrichten in zaken waarvoor een toevoeging is verstrekt aan de patroon.

De Raad is voornemens om per 1 januari 2021 op soortgelijke wijze als bij advocaat-stagiairs in de inschrijvingsvoorwaarden voorwaarden op te nemen waaronder paralegals met minimaal een met goed gevolg afgeronde juridische HBO opleiding in loondienst bij een advocaat en werkzaam bij hetzelfde kantoor en op het zelfde kantooradres als die advocaat onder verantwoordelijkheid van die advocaat en binnen de kaders zoals omschreven in Gedragsregel 13 van de NOvA, rechtsbijstand kunnen verlenen in zaken waarvoor een toevoeging is verstrekt aan die advocaat. Uitgezonderd hiervan zullen in ieder geval werkzaamheden in het kader van piket- en AC-diensten en werkzaamheden op het terrein van het psychiatrisch patiëntenrecht, jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht zijn.

Lees meer

 

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht