Tegemoetkomingsregeling voor sociale rechtsbijstandverleners van start

1 december 2020

Op 19 juni jl. hebben wij u via onze site en de nieuwsbrief geïnformeerd over de Tegemoetkomingsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten, mediators en bijzondere curatoren COVID-19-crisis. Van 1 december t/m 31 december 2020 kunt u een beroep doen op deze regeling. Met de regeling van de minister kan de Raad voor Rechtsbijstand begin volgend jaar tegemoetkomen in inkomensverlies, door de mogelijke afname van het aantal afgegeven toevoegingen, piketmeldingen en toegekende extra uren in 2020.

Maximale tegemoetkoming

De regeling kent een tegemoetkomingsmaximum van € 40.000. Daarnaast kan uw individuele afname nooit groter zijn dan de gemiddelde afname van het aantal afgegeven toevoegingen, toegekende extra uren en piketmeldingen, op het rechtsgebied dat de grootste vermindering laat zien. De actuele cijfers t/m oktober 2020 treft u in de onderstaande tabel aan.

In de onderstaande tabel is in geen enkel rechtsgebied een grotere afname dan 18% te zien. De eerste 20% van de afname is voor uw eigen rekening. Het is niet de verwachting dat het aantal toevoegingen per rechtsgebied voor het eind van het jaar ten opzichte van bovenstaande cijfers significant verder zal dalen. 

 

 

t/m oktober

 

 

2019

2020

 daling/stijging

Civiel

    136.934

    134.803

 -2%

Bestuur

      54.720

      47.849

-13%

Asiel

      29.690

      24.297

-18%

Straf Regulier

      63.793

      56.121

-12%

Straf Ambtshalve

      32.379

      30.070

-7%

Mediation

      13.870

      12.127

-13%

LAT

        6.878

        6.685

-3%

Piketmeldingen

      74.297

      70.251

-5%

Extra uren strafzaken verdachten

    196.169

    204.400

+4%

Extra uren overige zaken

      25.877

      28.390

+10%

De Raad publiceert kort na 1 december en 15 december een geactualiseerde tabel. We raden u aan de laatste cijfers goed in de gaten te houden.

Wanneer komt u in aanmerking voor de tegemoetkomingsregeling?

Mocht het dalingspercentage van een van bovengenoemde rechtsgebieden boven de 20% uitkomen, dan kunt u in aanmerking komen voor de tegemoetkomingsregeling:
 

  • als u op het moment van aanvragen staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en de intentie hebt om uw inschrijving na 1 januari 2021 te continueren;

en

  • u niet als werknemer als bedoeld in artikel 1, onderdeel o of p, van de Wet financiering sociale verzekeringen werkzaam bent;

en

  • de aan u toegekende vergoedingen voor afgegeven toevoegingen, toegekende extra uren en piketmeldingen in het jaar 2020 minder dan 80% bedragen ten opzichte van 2019;

en

  • er geen sprake is van een faillissement of surseance van betaling.

Hoe vergelijkt de Raad de vergoedingen in de jaren 2020 en 2019?

De hoogte van de vergoedingen in de jaren 2020 en 2019 wordt berekend door het aantal afgegeven toevoegingen, toegekende extra uren en piketmeldingen in deze jaren te vermenigvuldigen met de normtarieven uit 2019:

  1. Voor afgegeven toevoegingen: € 908;
  2. Voor afgegeven mediation toevoegingen: € 639;
  3. Voor afgegeven lichte adviestoevoegingen: € 282;
  4. Voor piketmeldingen: € 338;
  5. Voor toegekende extra uren in strafzaken verdachten: € 125;
  6. Voor toegekende extra uren in overige zaken: € 131.

Het totaalbedrag van beide jaren wordt met elkaar vergeleken.

Hoe wordt de tegemoetkoming berekend?

Over het gedeelte van uw totale vergoeding in 2020 dat ten opzichte van 2019 lager is dan 80%, ontvangt u een tegemoetkoming van 80% van dat bedrag. Deze tegemoetkoming wordt verhoogd met 1,89% indexering per 1 januari 2020 en met de tijdelijke tariefsverhoging 2020/2021 conform brief ‘Tijdelijk extra middelen sociale advocatuur’ d.d. 15 september 2019 aan de Tweede Kamer.

Hoe kan ik de tegemoetkoming aanvragen?

De tegemoetkoming vraagt u met dit formulier aan en stuurt u naar tegemoetkoming@rvr.org. Zorg ervoor dat u het formulier voor het verzenden eerst opslaat, anders kan het zijn dat het formulier zonder gegevens wordt verzonden.

Wanneer krijg ik de tegemoetkoming uitbetaald?

U ontvangt in januari 2021 de beslissing op uw aanvraag. Binnen twee weken ontvangt u dan de eventuele tegemoetkoming op uw rekeningcourant. Wanneer u een voorschot heeft ontvangen op grond van de Tegemoetkomingsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten en mediators COVID-19-crisis, wordt de tegemoetkoming eerst met dit voorschot verrekend. Wanneer u na verrekening nog een bedrag ontvangt van de Raad, wordt dit binnen twee weken op rekeningcourant geboekt. Wanneer na verrekening de Raad nog een deel van u te vorderen heeft, zal dit in 4 maandelijkse termijnen vanaf eind januari op uw rekeningcourant worden teruggevorderd.

Meer informatie

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht