Belangrijkste wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2021

16 december 2020

De belangrijkste veranderingen in de voorwaarden hebben we voor u onder elkaar gezet.

Artikel 1 sub o (rechtsbijstand door paralegals in toevoeging advocaat)

In dit artikel is de mogelijkheid opgenomen voor advocaten om paralegals met minimaal een vierjarige juridische HBO opleiding of een juridische WO bacheloropleiding rechtsbijstand te laten verlenen in een toevoeging. Deze mogelijkheid was al aangekondigd in de inschrijvingsvoorwaarden per 1 juli 2020. We hebben u hierover al geïnformeerd in onze nieuwsbrief van 7 juli 2020

De Raad heeft in overleg met de Nederlandse orde van advocaten in aanvulling daarop besloten om vooralsnog het verlenen van rechtsbijstand door paralegals in toegekende extra uren besluiten uit te sluiten. Het gaat bij bewerkelijke zaken om feitelijk én juridisch complexe zaken waarbij de Raad toetst of de extra uren doelmatig zijn besteed. Daarvoor is meer inzicht nodig om duiding te kunnen geven aan welke werkzaamheden in dergelijke zaken wel/niet door paralegals kunnen worden verricht.

Artikel 6a t/m 6m, bijlage 1 t/m3 en 5 sub o (aanpassen toelatingseisen aan vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten)

Vanaf 1 maart 2021 start de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten. In de inschrijvingsvoorwaarden is bij veel specialisaties opgenomen dat voor toelating tot de specialisaties het gevolgd hebben van de relevante vakken van de Beroepsopleiding Advocaten vereist is. De Raad heeft de toelatingseisen voor meerdere specialisaties aangevuld en daarin ook de vakken van de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten opgenomen. Voor advocaat-stagiairs en advocaten die vóór 1 maart 2021 de Beroepsopleiding volgen of hebben gevolgd verandert er niets. Voor hen blijven dezelfde toelatingseisen gelden.

Advocaten die de eerste vier dagdelen van de hoofdpraktijk Strafrecht van de vernieuwde beroepsopleiding vanaf maart 2021 volgen hoeven geen door de Raad goedgekeurde strafpiketcursus meer te volgen. De onderdelen van de strafpiketcursus zijn namelijk geïntegreerd in de eerste 4 dagdelen van de hoofdpraktijk strafrecht.

Een overzicht met de aanvullingen in de toelatingseisen voor de verschillende specialisaties treft u hieronder aan. In het overzicht hieronder zijn enkel de wijzigingen opgenomen. Raadpleeg voor de volledige toelatingseisen altijd de inschrijvingsvoorwaarden.

Specialisatie

Aangevulde toelatingseis in verband met de vernieuwde beroepsopleiding

Strafrecht (Artikel 6a)

Het met succes gevolgd hebben van:

de eerste vier dagdelen van de hoofdpraktijk Strafrecht (beroepsopleiding vanaf maart 2021)

Dit betreft de volgende onderdelen:

1. rol en taakopvatting

2. piketfase consultatie en verhoorbijstand

3. schriftelijke vaardigheden

4. voorgeleiding r-c raadkamer /onderzoekswensen r-c en raadkamer gevangenhouding

Strafpiket (artikel 6a)

Het vereiste van het gevolgd hebben van een door de Raad goedgekeurde strafpiketcursus geldt niet voor advocaten die de eerste vier dagdelen van de hoofdpraktijk Strafrecht (beroepsopleiding vanaf maart 2021) hebben gevolgd

De onderdelen van de strafpiketcursus zijn geïntegreerd in de eerste 4 dagdelen van de hoofdpraktijk strafrecht zodat deelnemers van de hoofdpraktijk geen afzonderlijke strafpiketcursus meer hoeven te volgen.

 

Arbeidsrecht (artikel 6k)

Het met succes gevolgd hebben van de leerpraktijk Arbeidsrecht & Sociaal Zekerheidsrecht van de beroepsopleiding advocaten van de NOvA (beroepsopleiding vanaf maart 2021)

Sociale zekerheidsrecht (artikel 6m)

Het met succes gevolgd hebben van de leerpraktijk Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht van de beroepsopleiding advocaten van de NOvA (beroepsopleiding vanaf maart 2021 ) én een door de Raad goedgekeurde cursus op het terrein van de WMO.

 

De cursus op het terrein van de WMO heeft een zwaarte van minimaal drie PO punten. De Raad zal het opzetten van een dergelijke cursus bij opleidingsinstellingen onder de aandacht gaan brengen.

Vreemdelingenrecht (bijlage 1)

Het met succes gevolgd hebben van de volgende vakken van de beroepsopleiding advocaten van de NOvA (beroepsopleiding vanaf maart 2021):

1.de summatieve toets van het vak Ethiek en geïntegreerde vaardigheden aan het einde van het eerste jaar van de beroepsopleiding; en

2.de hoofdpraktijk Bestuursrecht. Advocaten die de beroepsopleiding vanaf maart 2021 volgen en deze hoofdpraktijk niet hebben afgerond moeten in plaats van de hoofdpraktijk bestuursrecht een door de Raad goedgekeurde cursus op het terrein van het bestuursrecht hebben gevolgd; en

3.de leerpraktijk Migratierecht. Advocaten die de beroepsopleiding vanaf maart 2021 volgen en deze leerpraktijk niet hebben afgerond moeten in plaats van dit vak de door de Raad erkende cursussen op het terrein van het vreemdelingenrecht hebben afgerond.

 

Asiel- en vluchtelingenrecht (bijlage 2)

Het met succes gevolgd hebben van de volgende vakken van de beroepsopleiding advocaten van de NOvA (beroepsopleiding vanaf maart 2021):

1.de summatieve toets van het vak Ethiek en geïntegreerde vaardigheden aan het einde van het eerste jaar van de beroepsopleiding; en

2.de hoofdpraktijk Bestuursrecht. Advocaten die de beroepsopleiding vanaf maart 2021 volgen en deze hoofdpraktijk niet hebben afgerond moeten in plaats van de hoofdpraktijk bestuursrecht een door de Raad goedgekeurde cursus op het terrein van het bestuursrecht hebben gevolgd; en

3.de leerpraktijk Migratierecht. Advocaten die de beroepsopleiding vanaf maart 2021 volgen en deze leerpraktijk niet hebben afgerond moeten in plaats van dit vak de door de Raad erkende cursussen op het terrein van het vreemdelingenrecht én asiel- en vluchtelingenrecht hebben afgerond; en

4.een door de Raad goedgekeurde cursus op het terrein van vreemdelingenbewaringszaken.

Personen- en familierecht (bijlage 3)

Het met succes voltooid hebben van de hoofdpraktijk Privaatrecht van de beroepsopleiding advocaten van de NOvA (beroepsopleiding vanaf maart 2021) en zich aangemeld hebben voor de leerpraktijk Familierecht en erfrecht van de NOvA Beroepsopleiding

 

 

Artikel 6h, 6k, 6l en bijlage3 (vrijstelling van eis behalen opleidingspunten door advocaat-stagiairs voor vijf specialisaties)

De Raad heeft in deze artikelen een vrijstelling van de opleidingspunteneis voor de voortzetting van de inschrijving voor advocaat-stagiaires voor de specialisaties personen- en familierecht, arbeidsrecht, huurrecht, sociaal zekerheidsrecht en slachtofferzaken opgenomen. Advocaat-stagiairs die voor deze specialisaties ingeschreven staan, zijn dus met ingang van 2021 gedurende de looptijd van hun stage niet meer verplicht om opleidingspunten te behalen voor de voortzetting van de inschrijving van deze specialisaties.

De Raad beoogt met deze vrijstelling een positieve bijdrage te leveren aan de instroom van advocaat-stagiairs in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.

De Raad sluit hiermee ook beter aan bij de verplichtingen die advocaten hebben op grond van de regelgeving van de Nederlandse orde van advocaten. Advocaat-stagiairs hebben bij de Nederlandse orde van advocaten evenmin de verplichting om buiten de beroepsopleiding opleidingspunten te behalen in het kader van het onderhouden van de vakbekwaamheid.  Advocaat-stagiairs werken verder onder begeleiding van hun patroon. De patroon is op grond van wet- en regelgeving en best practices van de NOvA (mede)verantwoordelijk voor de inzet van de advocaat-stagiair en de kwaliteit van de verrichte rechtsbijstand.

De Raad heeft er voor 2021 voor gekozen om voor de specialisaties asiel- en vluchtelingenrecht en vreemdelingenrecht nog geen vrijstelling van de opleidingspunteneis op te nemen. De Raad beziet nog in overleg met de NOvA of een dergelijke vrijstelling in de toekomst opgenomen gaat worden.

Bijlage 2 (omzetten toelatingsstop vreemdelingenpiket in een wachtlijst)

Sinds 2019 geldt op grond van de inschrijvingsvoorwaarden een toelatingsstop voor deelname aan het vreemdelingenpiket. Deze toelatingsstop wordt met ingang van 2021 omgezet in een wachtlijst. De bepalingen ten aanzien van de wachtlijst worden opgenomen in bijlage 2 van de inschrijvingsvoorwaarden.

Advocaten kunnen vanaf 1 januari 2021 een verzoek bij de Raad indienen tot toelating tot de vreemdelingenpiketplanning dan wel plaatsing op de wachtlijst voor toelating tot de vreemdelingenpiketplanning. De Raad zal vervolgens per regionale piketplanning bezien of er ruimte is voor toelating. De Raad betrekt daarbij het aantal advocaten op de planning, het aantal vreemdelingenpiket- en bewaringszaken in 2020 en het gemiddeld aantal piketten en zaken per advocaat op de planning. Nieuwe toelating door de Raad vindt pas plaats als het aantal bewaringszaken per deelnemende rechtsbijstandverlener door de toelating in een jaar gemiddeld niet onder de 22 toevoegingen en het gemiddeld aantal vreemdelingenpiketzaken niet onder de 3 piketzaken daalt.

Indien er geen ruimte is tot toelating, plaatst de Raad de advocaat op de wachtlijst op datum van aanmelding. De Raad hanteert een wachtlijst per regionale piketplanning. Om zich te laten registreren op de wachtlijst behoeft de rechtsbijstandverlener nog niet aan de gestelde inschrijvingsvereisten te voldoen.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht