Vergoeding voor meervoudige kamerzaak, afgedaan door enkelvoudige kamer

31 augustus 2020

In de periode van 1 september 2020 tot 1 januari 2022 behandelt de enkelvoudige strafkamer sommige zaken in eerste aanleg in de strafrechtketen, die normaliter door de meervoudige strafkamer behandeld worden. Dit gebeurt om zo op efficiënte wijze ruimte te creëren voor de afhandeling van meer zaken. Hiervoor kan wel de vergoeding van 8 punten gegeven worden, zijnde de vergoeding op basis van behandeling in de meervoudige kamer.

Per zaak ingevuld formulier ondertekend door de griffier

Om voor genoemde zaken alsnog de vergoeding op basis van behandeling in de meervoudige kamer te kunnen verkrijgen, is het nodig dat u in voorkomende gevallen per zaak dit formulier invult, meeneemt naar de zitting en laat ondertekenen door de griffier.

Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u mee met uw aanvraag vergoeding naar de Raad voor Rechtsbijstand. In Mijn RvR past u de zaakcode aan naar S050 (meervoudige kamer).

Indien volgens de apppointeringslijst voor een zaak 45 minuten of langer is ingepland voor de enkelvoudige strafkamer eerste aanleg, wordt er vanuit gegaan dat dit een zaak is die aanvankelijk door de meervoudige kamer eerste aanleg zou zijn afgedaan.

Aanleiding

Het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak hebben samen onderzocht in hoeverre het binnen de geldende regelgeving mogelijk en passend is om zaken die gewoonlijk door de meervoudige kamer worden behandeld, enkelvoudig te laten behandelen. De zaken die daarvoor in aanmerking komen zijn doorgaans de voor de meervoudige kamer relatief lichte zaken.

De inschatting is dat over het hele land gemiddeld gezien maximaal 30% procent van de meervoudige kamerzaken enkelvoudig kan worden behandeld. Dat betreft zaken met een strafeis van lager dan één jaar, waarbij er geen contra-indicaties zijn voor een enkelvoudige behandeling.[1]

Afgelopen jaar werd in eerste aanleg ongeveer 84% van de strafzaken enkelvoudig afgedaan. Naar schatting kunnen in eerste aanleg van de huidige werkvoorraad maximaal 1800 meervoudige kamerzaken enkelvoudig worden afgedaan. Een deel van de zittingscapaciteit die daarmee vrijkomt, wordt ingezet om de nog op behandeling wachtende zwaardere zaken, te kunnen afhandelen.

Hoger beroep

Voor hoger beroep is de schatting dat in totaal 25% van de strafzaken enkelvoudig kan worden afgedaan. Dit betreft ongeveer 5400 zaken van de huidige voorraad. Op basis van de uitgangspunten in deze tijdelijke corona-aanpak kiezen de gerechtshoven meervoudige, dan wel enkelvoudige afdoening. Voor de declaratie van uw toevoeging heeft dit geen gevolgen. De vergoeding bij strafzaken hoger beroep wordt vastgesteld op basis van de instantie waar de zaak in eerste aanleg heeft plaatsgevonden; enkelvoudige strafkamer of meervoudige strafkamer.

Extra Uren

Bij de beoordelaars is bekend dat vanwege de tijdelijke maatregel een zaak waarin een toevoeging met zaakcode S040 is verstrekt toch een ‘meervoudig karakter’ kan hebben. De werkwijze voor de beoordeling van extra uren wijzigt op zichzelf niet. Voorafgaand aan het bereiken van de tijdgrens dient u toestemming te vragen om extra uren te mogen besteden (artikel 31 lid 1 Bvr en ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ9049). Voor het berekenen van de tijdgrens vermenigvuldigt u het aantal punten dat hoort bij de zaakcode met drie. S040; politierechter = 6 punten x 3 = tijdsgrens 18 uur. S050; meervoudige kamer =  8 punten x 3 = tijdgrens 24 uur.

Voor de beoordeling van het verzoek om extra uren heeft de Raad de volgende gegevens van u nodig:

  • (digitaal) ondertekend aanvraagformulier extra uren, inclusief begroting
  • duidelijke toelichting op de feitelijke dan wel juridische complexiteit waardoor u meer uren dan gemiddeld aan de zaak moet besteden
  • declaratie van uw werkzaamheden onder het forfait
  • urenstaat

Ingangsdatum en tijdspanne van deze regeling

De ingangsdatum van deze maatregel voor eerste aanleg en hoger beroep is 1 september 2020 en duurt tot 1 januari 2022. Op deze manier kunnen met eenzelfde aantal rechters meer zaken worden afgedaan. Met de Nederlandse orde van advocaten wordt overleg gevoerd over de effecten hiervan voor de advocatuur.

Het formulier

Hier vindt u het Formulier voor vergoeding van een meervoudige kamer zaak die door de enkelvoudige strafkamer is afgedaan
 

 

[1] Als contra-indicaties gelden bijvoorbeeld zaken met een grote maatschappelijke impact met slachtoffers die gebruik willen maken spreekrecht, zaken met forse inzet van bijzondere opsporingsmiddelen, terrorisme zaken en zaken met een juridisch principieel karakter.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht