Overzicht van alle coronamaatregelen op een rij

10 april 2020

In de afgelopen weken is er veel nieuws op u afgekomen dat ging over verschillende maatregelen die de Raad voor Rechtsbijstand heeft genomen in samenwerking en in overleg met stakeholders, in het kader van de coronacrisis. Wij geven u graag nog een volledig overzicht van de genomen maatregelen in dit nieuwsartikel. Daarnaast treft u hierin nieuwe berichtgeving aan. Deze staat als eerste genoemd.

1)Advies over nevenvordering na inschrijving echtscheiding

Heeft u extra advieswerk in verband met de maatregelen rond COVID-19/corona over een nevenvordering ná de inschrijving van de echtscheiding, dan kunt u voor dit extra werk een LAT aanvragen. Komt het in een latere fase tot een procedure dan kunt u deze LAT omzetten naar een reguliere toevoeging. Bijvoorbeeld als er geschil ontstaat over de alimentatie door inkomensverlies door COVID-19/corona.

2)Ondertekening mediationovereenkomst en/of vaststellings-overeenkomst

Veel mediation wordt in verband met de maatregelen rond Covid-19/corona via videoverbinding afgehandeld. Dit maakt het ingewikkelder om de mediationovereenkomst en/of de vaststellingsovereenkomst door beide partijen te laten tekenen. De Raad accepteert daarom dat een mediationovereenkomst en/of vaststellingsovereenkomst door elke partij apart ondertekend wordt. Dit betekent dat de mediator twee exemplaren kan toezenden, met op elk exemplaar één handtekening.

Eerdere berichtgeving:

3)Extra voorschotregeling 50%

De Raad heeft een extra voorschotregeling van 50% ingevoerd op basis van de volgende beleidsregel (versie 8 april 2020). Deze maatregel moet de toegang tot het recht door advocaten en mediators borgen via een bijzonder subsidievoorschot, om hen in hun financiële continuïteit te ondersteunen. Deze extra maatregel geldt naast de reguliere voorschotregeling, overeenkomstig artikel 35 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.

U kunt het voorschot aanvragen als:

 • u op het moment van aanvragen ingeschreven bent als advocaat en/of mediator bij de Raad voor Rechtsbijstand; en
 • u in de periode van 1 september 2019 tot 1 december 2019 minimaal 5 afgegeven toevoegingen hebt gekregen; en
 • er geen sprake is van:
  • beslag
  • faillissement
  • surseance van betaling
  • cessie van toevoegingsvergoedingen


Het voorschot wordt berekend door het aantal aan u afgegeven toevoegingen in de periode van 1 september 2019 tot 1 december 2019, volgens de toevoegingenregistratie van de Raad, te vermenigvuldigen met € 430, zijnde 50% van het reguliere voorschotbedrag. Het toe te kennen voorschot is gemaximeerd op € 26.450.

U hoeft zelf geen opgave te doen van het aantal toevoegingen.

U kunt het voorschot aanvragen door dit formulier in te vullen en te sturen naar het e-mailadres voorschot@rvr.org. Aanvragen kunnen worden ingediend

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 augustus 2020. Op grond van de beleidsregel heeft de Raad vier weken om te beslissen op uw aanvraag. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met de Raad, via het algemene nummer 088-7871000, optie 1 (advocaten/mediators), gevolgd door optie 7 (overige vragen) in het keuzemenu.

Lees meer in het originele bericht van 31 maart 2020

4)Eerdere of tussentijdse uitbetaling in EXU-zaken

Op dit moment liggen veel procedures stil of kunnen niet worden afgerond omdat de gerechten  gesloten zijn. Normaal gesproken kan de rechtsbijstandverlener pas ná beëindiging van rechtsbijstand of ná toekenning van een vervolgverzoek extra uren, een aanvraag tot vaststelling van de extra uren vergoeding indienen (artikel 28 Bvr). Bij wijze van uitzondering kunt u vanaf 25 maart 2020 tot nader order een extra urenzaak tussentijds bij ons declareren.

Om de extra uren tussentijds te kunnen vergoeden, verzoeken wij u de volgende stukken toe te sturen:

 • het declaratieformulier van het deelbesluit dat tussentijds gedeclareerd wordt, met een minimum van 10 uur;
 • de urenspecificatie tot het moment van declaratie;
 • eventueel relevante processtukken ter onderbouwing (niet verplicht).

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met de afdeling Extra Uren, via het algemene nummer 088-7871000, optie 2 (EXU) in het advocaten/mediators keuzemenu.

Lees eerdere berichtgeving van 25 maart 2020

5)Verlaging beltarief Juridisch Loket en geen diagnosedocument nodig voor korting eigen bijdrage

Rechtzoekenden hoeven vanwege de tijdelijke beperkte bereikbaarheid van het Juridisch Loket geen diagnosedocument te overleggen. De Raad geeft in deze periode ambtshalve de korting op de geldende eigen bijdrage. Bovendien verlaagt het Juridisch Loket tijdelijk de belkosten naar € 0,10 per minuut.

Lees meer in het originele bericht van 2 april 2020

6)Zittingstoeslag voor schriftelijke zitting

Een procedure en een eerste zitting vallen als gebruikelijk onder de forfaitaire vergoeding. Wordt in een zaak, door de maatregelen rond COVID-19/corona, een tweede behandeling schriftelijk of via een audio-/videoverbinding afgedaan, waar normaal gesproken een zitting zou plaatsvinden, dan kan een zittingstoeslag verleend worden. Stuurt u hiervoor bij declaratie een bewijs mee waaruit dit blijkt, bijvoorbeeld e-mail van het gerecht of een pv van de zitting. Of zorg ervoor dat dit bewijsstuk in het dossier zit tijdens de HT-steekproef. Dit geldt ook voor raadkamerzittingen. Als bijvoorbeeld de raadkamerzitting met betrekking tot de (verlenging van de) gevangenhouding/-neming schriftelijk wordt afgedaan, wordt ook de gebruikelijke toeslag vergoed. Dit beleid geldt (met terugwerkende kracht) vanaf 16 maart 2020 tot nader order voor álle rechtsgebieden. NB. Ook de vergoeding in vreemdelingenbewaringszaken (art. 14a Bvr) wordt niet gekort als de behandeling schriftelijk wordt afgedaan waar normaal gesproken een zitting zou plaatsvinden.

Voor het piketproces blijven de gewone, reeds vastgestelde piketplanningen van kracht.

Lees meer in het originele bericht van 25 maart 2020

7)Piketbijstand per telefoon of videoverbinding

In het geval verdachten worden aangehouden en voorgeleid en een piketmelding uitgaat naar de Raad voor Rechtsbijstand, is het uitgangspunt dat consultatiebijstand door de advocatuur telefonisch wordt verleend in verband met de maatregelen rond Covid-19/corona. Advocaat en politie hebben elkaars contactgegevens en kunnen daar onderling contact over zoeken en afstemmen. Hetzelfde geldt voor de verlening van verhoorbijstand. Uitgangspunt is dat verhoorbijstand eveneens op afstand per telefoon geschiedt, indien dit om praktische redenen niet via videoverbinding plaats kan vinden.

Voor het declareren van piketmeldingen maken advocaten gebruik van het gewone declaratieformulier. Omdat bij bijstand per telefoon of videoverbinding het declaratieformulier niet kan worden afgetekend door de politie of de RC, volstaat het meesturen van de piketmelding of de beslissing van de RC.

Geeft u op de plek waar normaal de politie of de RC uw verrichting afstempelt aan dat bijstand per telefoon of per videoverbinding is verleend.

Lees meer in het originele bericht van 16 maart 2020

8)Cliënt in detentie

Als u uw cliënt niet kan of mag bezoeken en er ontbreekt bijvoorbeeld nog een eigen verklaring bij vrijheidsontneming? Dan kunt u nihilstelling vragen. U dient wel voor declaratie of (steekproef)controle een eigen verklaring door vrijheidsontneming in het dossier aanwezig te hebben.  

Lees eerdere berichtgeving van 17 maart 2020

 

 

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht