Evaluatierapport pilot Exu gepresenteerd

29 april 2020

Het evaluatierapport met daarin de bevindingen uit de pilot Extra Uren is eind februari aangeboden aan de algemeen directeur/bestuurder van de Raad voor Rechtsbijstand. Als rode draad door het rapport lopen de thema’s ‘vertrouwen’ en ‘kwaliteit’. De Raad is, op advies van de toenmalige Commissie Van der Meer, op 1 oktober 2018 een pilot Extra Uren gestart om een commissie te laten adviseren in aanvragen tot toekenning van extra uren. De Raad heeft alle adviezen van de commissie overgenomen.

Het doel van de pilot was enerzijds om ervaring op te doen met een externe commissie die adviseert op aanvragen tot extra uren en anderzijds om mogelijk te komen tot best practices voor de beoordeling van bepaalde aspecten binnen deze aanvragen.

De commissie

De (tijdelijke) commissie, die bestond uit zes ervaren strafrechtadvocaten als lid en twee oud-rechters die de rol van voorzitter bekleedden, heeft in een tijdsbestek van ongeveer een jaar in twintig aanvragen geadviseerd over de bewerkelijkheid van zaken en de aan een (deel van een) zaak te besteden uren.

De commissie heeft in steeds wisselende samenstelling van twee leden en een voorzitter, de beoogde twintig adviezen aan de Raad uitgebracht. In deze adviezen heeft de adviescommissie haar inhoudelijke deskundigheid weten over te brengen en is een aanzet gedaan tot enkele beleidstoepassingen.

Tussentijdse evaluatie

Een tussentijdse evaluatie na advisering in tien zaken, heeft niet geleid tot aanpassing van de pilot. Nadat in twintig aanvragen geadviseerd was, heeft de Raad de volledige pilot geëvalueerd. Dat is gebeurd via vragenlijsten die zijn voorgelegd aan de commissieleden, de betrokken medewerkers van de Raad en de advocaten in wier aanvraag een advies is uitgebracht. De adviescommissie heeft na afloop van de pilot ook een verslag geschreven, waarin conclusies stonden en aanbevelingen zijn gedaan.

Vertrouwen en kwaliteit

Als rode draad door het evaluatierapport lopen de thema’s ‘vertrouwen’ en ‘kwaliteit’, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op beide onderwerpen worden aanbevelingen gedaan aan de Raad. De aanbevelingen gaan over herstel van de in oorsprong in de systematiek ingebedde ventielfunctie. Verder is de aandacht uitgegaan naar verhoging van de kwaliteitseisen die aan rechtsbijstandverleners worden gesteld en is de aanbeveling gedaan om aanvullend onderzoek naar de urenbesteding van advocaten in extra uren zaken te doen. De commissie doet ook aanbevelingen aan de interne organisatie van de Raad, waarmee verhoging van de kwaliteit van de interne professionele standaard kan worden bereikt.

Wilt u het evaluatierapport ontvangen? Stuur dan een e-mail naar de webredactie. Vermeldt u in de onderwerpregel ‘aanvraag Exu rapport’.

Eerdere berichtgeving over de pilot Exu

In het bericht van 31 oktober 2018 leest u meer over start van de pilot en de deelnemende commissieleden.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht