Verrichten van werkzaamheden door advocaat-stagiairs in de toevoegingen van hun patroon

18 december 2019

Vanaf 2020 neemt de Raad in de inschrijvingsvoorwaarden deskundigheidseisen op voor het arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Hierdoor is het vanaf 2021 voor circa 90% van alle toevoegingen alleen voor advocaten die voor een specialisatie zijn ingeschreven mogelijk toevoegingen aan te vragen.

Het wordt daarmee voor advocaat-stagiairs moeilijker om vanaf hun beëdiging werkzaamheden op toevoegbasis te verrichten. Om ingeschreven te kunnen worden voor een specialisatie en op eigen naam toevoegingen te kunnen aanvragen, moeten advocaat-stagiairs immers eerst de relevante vakken in de beroepsopleiding of een basisopleiding hebben gevolgd.

De Raad heeft ervoor gekozen om in de inschrijvingsvoorwaarden 2020 een bepaling op te nemen die het mogelijk maakt om advocaat-stagiairs die nog niet aan de deskundigheidseisen voor een bepaalde specialisatie voldoen onder bepaalde voorwaarden werkzaamheden op het terrein van die specialisatie in de toevoegingen van hun patroon te laten verrichten. De Raad past de werkinstructies op Kenniswijzer hieraan aan.

Voorwaarden waaronder advocaat-stagiairs werkzaamheden kunnen verrichten in de toevoegingen van hun patroon

Uit de Wet op de rechtsbijstand, het Besluit vergoedingen rechtsbijstand en de inschrijvingsvoorwaarden vloeit op dit moment voort dat de advocaat de werkzaamheden zelf uitvoert, uitgezonderd noodzakelijke waarneming. De nieuwe regeling (opgenomen in artikel 1 sub m van de inschrijvingsvoorwaarden) wijkt hier voor advocaat-stagiairs van af.

Die regeling bepaalt dat een advocaat-stagiair die nog niet aan de in de inschrijvingsvoorwaarden gestelde deskundigheidseisen voldoet voor toelating tot een specialisatie, onder een aantal voorwaarden onder begeleiding van zijn patroon werkzaamheden kan verrichten in zaken waarvoor een toevoeging is verstrekt aan zijn patroon.

Deze voorwaarden zijn als volgt:

  • de patroon voldoet aan de deskundigheidseisen in de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand op het betreffende rechtsgebied én;
  • de advocaat-stagiair is werkzaam bij hetzelfde kantoor als zijn patroon en heeft hetzelfde kantooradres als zijn patroon (geen buitenpatronaat) én;
  • de toevoeging waarop door de advocaat-stagiair werkzaamheden wordt verricht komt/blijft op naam van zijn patroon. De patroon blijft eindverantwoordelijk en is daarom bijvoorbeeld bij het eerste gesprek met de cliënt aanwezig én;
  • de volgende werkzaamheden vallen niet onder de regeling:
    • Werkzaamheden in het kader van piket- en AC-diensten
    • Werkzaamheden op het terrein van het psychiatrisch patiëntenrecht, jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht

Veelgestelde vragen

Is er een maximum aantal toevoegingseenheden dat een advocaat-stagiair mag behandelen?

De Raad heeft ervoor gekozen om geen maximum op te nemen aan het aantal toevoegingseenheden dat een advocaat-stagiair mag behandelen op grond van deze regeling. Het is de verantwoordelijkheid van de patroon om de advocaat-stagiair niet te zwaar te belasten. In gevallen waarin een advocaat-stagiair opvallend veel toevoegingen aanvraagt kan op grond van de afspraken over informatie uitwisseling een signaal aan de deken uitgaan.

Kan een advocaat-stagiair, die inmiddels voldoet aan de deskundigheidseisen en is ingeschreven voor een specialisatie op het terrein van die specialisatie in toevoegingen van de patroon blijven werken?

Nee, uitgangspunt van de regeling is dat de advocaat-stagiair, zodra deze voldoet aan de deskundigheidseisen voor een specialisatie, zelf een verzoek om inschrijving daarvoor indient en op eigen naam toevoegingen gaat aanvragen.

Is een verhoging van het maximum aantal toevoegingseenheden van de patroon mogelijk?

Het door een advocaat-stagiair verrichten van werkzaamheden in toevoegingen van een patroon leidt in beginsel niet tot verhoging van het maximumaantal toevoegingseenheden dat aan de patroon zoals bepaald in artikel 5 van deze inschrijvingsvoorwaarden kan worden afgegeven. Een patroon die als gevolg van de door een advocaat-stagiair verrichte werkzaamheden in toevoegingen van de patroon binnen een kalenderjaar dit maximum zou kunnen bereiken, kan de Raad verzoeken om het maximum aantal toevoegingseenheden zoals bepaald in artikel 5 van deze inschrijvingsvoorwaarden voor dat kalenderjaar te verhogen tot maximaal 300 toevoegingseenheden.

Bij de beoordeling van het verzoek zal de Raad het aantal toevoegingen dat aan de stagiair zelf is afgegeven betrekken en laten meewegen dat de kwaliteit van de rechtsbijstand van de advocaat-stagiair en de patroon in het geval van verhoging van het maximum niet in het geding mag komen. De Raad kan voorts advies inwinnen bij de deken van de orde in het arrondissement waar de patroon kantoor houdt. Uitgangspunt van de regeling blijft dat de advocaat-stagiair, zodra deze voldoet aan de deskundigheidseisen voor een specialisatie, zelf een verzoek om inschrijving daarvoor indient en op eigen naam toevoegingen gaat aanvragen.

Hoe verhoudt zich deze regeling tot het werken door twee advocaten in extra uren zaken?

Als een patroon de advocaat-stagiair in een extra-uren zaak op grond van deze regeling wil inzetten dan meldt deze dat van te voren aan de Raad. De Raad toetst of aan de voorwaarden is voldaan van artikel 1 sub m inschrijvingsvoorwaarden. Vanaf dat moment overlegt de patroon bij de declaratie gespecificeerde urenstaten waar de werkzaamheden van de patroon en advocaat-stagiair zijn uitgesplitst. Het verrichten van werkzaamheden door een stagiair leidt niet tot toekenning van meer uren voor werkzaamheden dan er in het geval van een ervaren advocaat zou worden toegekend. Tijd die wordt besteed aan opleiding van de advocaat-stagiair of tijd die de advocaat-stagiair nodig heeft om zich in te lezen in een bepaald rechtsgebied wordt door de Raad niet vergoed.

Waarom zijn psychiatrisch patiëntenrecht, jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht uitgezonderd van de regeling?

Voor toelating tot die specialisaties geldt onder meer als voorwaarde dat de beroepsopleiding is afgerond. Het is daarom niet wenselijk als advocaat-stagiairs op het terrein van deze specialisaties werkzaamheden verrichten in de toevoeging van hun patroon.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht