Raad heeft Commissie Extra Uren (EXU) ingesteld

31 oktober 2018

De Raad voor Rechtsbijstand voert, op advies van de Commissie Van der Meer, per 1 oktober 2018 een pilot EXU straf uit om na te gaan of advisering door externen de EXU-beslissingen van de Raad naar een hoger niveau kan tillen. De Raad heeft acht personen die op strafrechtgebied zeer ervaren zijn, bereid gevonden lid te worden van de adviescommissie extra uren. In dit artikel leest u onder meer over de samenstelling van de commissie en de pilot.

Hans Gerritsen, algemeen directeur van de Raad, verwelkomde de commissieleden op de informatiemiddag op 13 september jl. Ook projectleider Ariadne Appels, manager Productie Janny Lubbers en medewerkers uit het team Extra Uren van de Raad waren aanwezig om de pilot verder toe te lichten en vragen te beantwoorden.

De samenstelling

De commissie brengt steeds in gewijzigde samenstelling van drie leden een advies uit, waarbij de voorzitter altijd een (oud)rechter is. De voorzittersrol wisselt dus per adviessamenstelling en voor de keuze uit de leden wordt rekening gehouden met de achtergrond van de verzoekende partij. Kantoorgenoten mogen immers niet elkaars verzoeken beoordelen.

De commissieleden zijn:

  • Mr. Job Knoester
  • Mr. Paul Vegter
  • Mr. Serge Weening
  • Mr. Harrie Stikkelbroeck
  • Mr. Nancy Dekens
  • Mr. Bart Stapert
  • Mr. Jan Willem Ausma
  • Mr. Niels van der Laan

De Raad is blij met het commitment voor deelname door deze leden en heeft veel vertrouwen in hun wijze van advisering.

De pilot

De pilot loopt tot de commissie twintig adviezen heeft uitgebracht, met de optie om uit te breiden met nog twintig adviezen. Dit hangt af van de opgedane ervaringen. Daarna zal een uitgebreide evaluatie plaatsvinden onder de deelnemers van de pilot, de leden van de commissie en betrokken medewerkers van de Raad. Op basis van de uitkomsten wordt besloten of de commissie permanent ter advisering wordt ingezet door de Raad.

Selectie van verzoeken

De selectie van verzoeken tot toekenning van extra uren die worden voorgelegd aan de commissie, wordt gedaan door het team Extra Uren van de Raad.

Instemming met verzoek tot beoordeling

Na de selectie door het team wordt de betreffende advocaat gevraagd of deze instemt met de voorlegging. Medewerking is overigens niet verplicht maar wel gewenst voor het slagen van de pilot. Aan de rechtzoekende wordt toestemming gevraagd voor het delen van zijn persoonsgegevens met derden, ook al hebben de commissieleden een geheimhoudingsplicht.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht