Inschrijvingsvoorwaarden advocaten 2018: verhoging deskundigheidseisen

14 februari 2018

Het bestuur van de Raad heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten voor 2018, in december 2017 vastgesteld. Hieraan ging overleg met de advocatuur vooraf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 9 februari jl. goedkeuring verleend aan de voorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden voor 2018 zijn op een groot aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, omdat er belangrijke veranderingen in zijn opgenomen. Het gaat hierbij onder meer om een verhoging van de deskundigheidseisen voor de voortzetting van vrijwel alle specialisaties. De voorwaarden zijn bovendien bindend. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud.

Verhoging van de deskundigheidseisen voor de voortzetting van vrijwel alle specialisaties

De Raad heeft de deskundigheidseisen die gelden voor de voortzetting van vrijwel alle specialisaties aangescherpt. Deze aanscherping sluit aan bij de adviezen in de eindrapporten van de commissie Wolfsen en de commissie Van der Meer om hogere en meer geharmoniseerde deskundigheidseisen in de inschrijvingsvoorwaarden te stellen, vergelijkbaar met de eisen van specialisatieverenigingen. Lees hieronder meer over de wijzigingen.

Specialisatie

Aantal zaken
wordt

Aantal zaken         was

Aantal punten wordt

Aantal punten
was

Strafrecht

15

10

12

12

Jeugdzaken

Nu geen wijziging. Splitsing lijsten, wijziging eisen per
1-7-2018

Nu geen
wijziging.
Splitsing lijsten, wijziging eisen per  1-7-2018

Nu geen
wijziging.
Splitsing lijsten, wijziging eisen per 1-7-2018

Nu geen
wijziging.
Splitsing
lijsten,
wijziging eisen
per
1-7-2018

Psychiatrisch patientenrecht

25

15

6 per jaar

6 per twee jaar

Vreemdelingen-
recht

15

12

6 (4 indien ook ingeschreven voor asiel)

4

Vreemdelingen-
piket/bewaring

12
bewaringszaken en
3 vreemdelingen-piketten

10
bewaringszaken en 
2 vreemdelingen-piketten

4
(actualiteiten-cursus vreemdelingen-bewaring)

4
(actualiteiten-
cursus
vreemdelingen-
bewaring)

Vluchtelingen-
recht

20

20

6

4

Personen- en familierecht advocaat

15

10

10

5

Personen- en familierecht mediator

5

5

10

5

Slachtoffer-
zaken

6

0

5

5


Wij hebben bovenstaande wijzigingen voor u op een rij gezet. Via onderstaande link vindt u het overzicht van deze wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor de deskundigheidseisen (aantallen zaken en opleidingspunten) bij voortzetting van alle specialisaties.

De wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2018

Bijzondere curatoren

De Raad verwacht vanaf juli 2018 het regime van inschrijvingsvoorwaarden voor bijzondere curatoren bekend te kunnen maken. Advocaten moeten vanaf dat moment voldoen aan die voorwaarden om te kunnen worden benoemd als bijzonder curator en een vergoeding van de Raad te ontvangen. Er wordt voorzien in een overgangsregeling. De Raad geeft hierover in de loop van 2018 nadere informatie via de digitale nieuwsbrief.

Opsplitsing specialisatie jeugdzaken in specialisatie jeugdstrafrecht en specialisatie civiel jeugdrecht vanaf 1 juli 2018

Na 1 juli 2018 splitst de Raad de specialisatie jeugdzaken in een specialisatie jeugdstrafrecht en een specialisatie civiel jeugdrecht. Ingeschreven advocaten worden in de loop van 2018 benaderd om aan te geven of zij voor één of meerdere van bovengenoemde specialisaties ingeschreven willen worden. Nadere informatie volgt in de loop van 2018 via de digitale nieuwsbrief.

Meer informatie 

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht