De wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2018

14 februari 2018

In dit artikel vindt u het overzicht van alle wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor de deskundigheidseisen (aantallen zaken en opleidingspunten) bij voortzetting van vrijwel alle specialisaties.

De wijzigingen:

Specialisatie

Aantal zaken
wordt

Aantal zaken
was

Aantal punten wordt

Aantal punten was

Strafrecht

15

10

12

12

Jeugdzaken

Nu geen wijziging. Splitsing lijsten, wijziging eisen per
1-7-2018

Nu geen wijziging. Splitsing lijsten, wijziging eisen per
1-7-2018

Nu geen wijziging. Splitsing lijsten, wijziging eisen per 1-7-2018

Nu geen wijziging. Splitsing lijsten, wijziging eisen per 1-7-2018

Psychiatrisch

patiëntenrecht

25

15

6 per jaar

6 per twee jaar

Vreemdelingen-recht

15

12

6 (4 indien ook ingeschreven voor asiel)

4

Vreemdelingen-

piket/bewaring

12
bewaringszaken en 3 vreemdelingen-piketten

10 bewaringszaken
2 vreemdelingen-piketten

4 (actualiteiten-cursus vreemdelingen-bewaring)

4 (actualiteiten-cursus vreemdelingen-bewaring)

Vluchtelingen-recht

20

20

6

4

Personen- en familierecht advocaat

15

10

10

5

Personen- en familierecht mediator

5

5

10

5

Slachtoffer-
zaken

6

0

5

5

 

Overige wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden (artikelsgewijs)

Artikel 6 (Deskundigheid op bepaalde rechtsgebieden)

In dit artikel zijn de volgende wijzigingen opgenomen:

Toetsing bij advocaten die lid zijn van een specialisatievereniging met het keurmerk specialisatievereniging van de NOvA
Als de advocaat lid is van een specialisatievereniging die van de NOvA het keurmerk specialisatievereniging heeft gekregen en die voor haar leden minimaal dezelfde deskundigheidseisen stelt als de Raad, toetst de Raad de gestelde eisen voor het onderhouden van de deskundigheid (aantal opleidingspunten en zaken) bij de betreffende advocaat op het rechtsgebied waarop de specialisatievereniging actief is, niet. Relevante specialisatieverenigingen in dit opzicht zijn de vFAS (Personen- en Familierecht) en LSA en ASP (Slachtofferzaken). Raadpleeg voor meer informatie de website van de NOvA.

Punten behaald via kwaliteitstoetsen in de vorm van peer review
De advocaat kan de uren die hij/zij aantoonbaar op een specifiek rechtsgebied heeft besteed aan door de Algemene Raad van de NOvA voorgeschreven kwaliteitstoetsing in de vorm van peer review tot een maximum van vier opleidingspunten in mindering brengen op het aantal opleidingspunten dat de advocaat voor dat specifieke rechtsgebied volgens de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad moet behalen.

De mogelijkheid tot het in mindering brengen van punten is afhankelijk van het moment van het in werking treden van het gewijzigde artikel 26 Advocatenwet, waarin de kwaliteitstoetsen zijn geregeld.

Overschotregeling opleidingspunten
Een advocaat kan een tekort aan opleidingspunten die in een kalenderjaar voor de voortzetting van een specialisatie behaald moeten worden, compenseren met een overschot aan opleidingspunten dat hij/zij voor hetzelfde rechtsgebied in het voorafgaande kalenderjaar heeft behaald.

Artikel 6a (Strafrecht)

RIO/OIO
In het artikel is opgenomen dat rechters en officieren in opleiding (de nieuwe RIO en OIO opleiding) die hun buitenstage in de advocatuur doen, zijn vrijgesteld van de eisen die gelden tot toelating tot de specialisatie.

Reglement Piket
In het artikel is opgenomen dat de advocaat bij toelating tot de strafpiketplanning verklaart zich te houden aan het door de Raad vastgestelde reglement piket.

Evenementenpiket
De aanvullende bijzondere deskundigheidseisen voor deelname aan de evenementenstrafpiketplanning zijn komen te vervallen. Deelname aan het strafpiket omvat deelname aan het evenementenstrafpiket. Als een strafpiketadvocaat niet wenst deel te nemen aan het evenementenstrafpiket moet hij/zij een e-mail sturen naar de afdeling Inschrijven van de Raad. Heeft u vragen over evenementenpiket, bijvoorbeeld over planning van evenementen? Stuur dan een e-mail naar de Centrale Piketafdeling.

Artikel 6c (Psychiatrisch patiëntenrecht)

In dit artikel zijn de onderstaande wijzigingen opgenomen.

Punten besteden aan voorgenomen wetgeving op terrein psychiatrisch patiëntenrecht. Advocaten moeten in 2018 minstens de helft van hun opleidingspunten besteden aan de voorgenomen invoering van nieuwe wetgeving op het terrein van het psychiatrische patiëntenrecht (Wet Zorg en Dwang en Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg).

Toesturen afschrift aanmelding lidmaatschap landelijke werkgroep/regionale werkgroep. De advocaat hoort bij inschrijving voor de specialisatie aan de Raad een kopie mee te sturen van de aanmelding voor het lidmaatschap van de landelijke werkgroep of voor de deelname aan een regionale werkgroep over het psychiatrisch patiëntenrecht.

Deelname piket verplicht. De advocaat die door de Raad wordt ingeschreven voor de specialisatie psychiatrisch patiëntenrecht, neemt verplicht deel aan de psychiatrisch patiëntenpiketplanning. De Raad hanteert per territoriale piketplanning een wachtlijst voor deelname aan de specialisatie psychiatrisch patiëntenrecht.

Tijdelijk niet inplannen BOPZ-piketplanning bij het bereiken van 70 BOPZ-toevoegingen. De Raad gaat advocaten aan wie binnen één kalenderjaar meer dan 70 toevoegingen op het terrein van het psychiatrisch patiëntenrecht worden afgegeven, niet langer inplannen in de daaropvolgende planningsperiode voor psychiatriezaken. Op deze wijze bevordert de Raad een meer evenredige verdeling van het aantal BOPZ-zaken aan de advocaten op de BOPZ-piketplanning. De advocaat kan gedurende de periode dat hij/zij niet op de planning is ingedeeld wel in aanmerking komen voor het ontvangen van piketmeldingen voor stamcliënten. Ook kan hij/zij gedurende deze periode stamcliënten op basis van een last tot toevoeging blijven bijstaan. De Raad informeert advocaten hierover in de loop van 2018 via de digitale nieuwsbrief.

Artikel 6f Internationale Kinderontvoeringszaken

Invoering punteneis. Advocaten die ingeschreven staan voor deze specialisatie moeten vanaf 2018 jaarlijks vier opleidingspunten behalen op het terrein van internationale kinderontvoeringzaken, door het bijwonen van ten minste twee bijeenkomsten per jaar op het gebied van internationale kinderontvoering waarbij rechtsontwikkelingen en jurisprudentie op het gebied van internationale kinderontvoering worden besproken. Deze bijeenkomsten moeten worden georganiseerd door een door de Raad goedgekeurde instelling. Goedgekeurd zijn in ieder geval de bijeenkomsten van of in samenwerking met Centrum IKO en Dutch International Abduction Lawyers (D.I.A.L.)/Vereniging IKO.

Bijlage 2 Asiel- en Vluchtelingenrecht

Bijlage 2 onder 1 sub d en 2 sub b. Voorwaarden aan begeleider. In de inschrijvingsvoorwaarden is opgenomen dat de begeleider van de advocaat die zich onvoorwaardelijk wil inschrijven voor asiel- en vluchtelingenrecht en de begeleider van de advocaat die voorwaardelijk staat ingeschreven voor asiel- en vluchtelingenrecht behoren te voldoen aan de volgende eisen:

  1. Minstens vijf jaar ervaring als asieladvocaat;
  2. Grote asielpraktijk (ten minste 50%);
  3. Goede bereikbaarheid;
  4. Bereidheid tot tijdsinvestering en enthousiasme om de begeleiding inhoud te geven;
  5. Zelf geen subject zijn van een door de Commissie Intercollegiale Toetsing of Klachtencommissie
       Rechtsbijstand Asiel- en Vreemdelingenbewaring opgelegd begeleidingstraject.


Bijlage 2 onder 9. Voorwaarden Beschermde Opvangzaken (BO-zaken).  De al langer geldende voorwaarden voor het verlenen van rechtsbijstand in beschermde opvangzaken (BO-zaken) zijn nu in de inschrijvingsvoorwaarden opgenomen. Het gaat hier om rechtsbijstandverlening in asielzaken van alleenstaande minderjarige vreemdelingen die in de BO worden geplaatst omdat er een mogelijk risico bestaat slachtoffer te zijn dan wel te worden van mensenhandel. Daarnaast is als voorwaarde opgenomen dat advocaten die BO-zaken behandelen één maal per twee jaar een actualiteitencursus mensenhandel dienen te volgen.

Bijlage 2a onder 8 (distributieregeling AC)

Verhoging eis van zelfstandige ervaring van begeleider
Een asieladvocaat die als begeleider wil functioneren moet onder meer over minstens vijf jaar zelfstandige ervaring binnen de AC-procedure beschikken (was twee jaar).

Bijlage 5 Jeugdzaken

De Raad zal vanaf juli 2018 de inschrijvingsvoorwaarden voor de specialisatie jeugdzaken aanpassen. De Raad splitst de specialisatie jeugdzaken vanaf dat moment op in een specialisatie jeugdstrafrecht en een specialisatie civiel jeugdrecht (machtigingen plaatsing gesloten jeugdinrichting). De Raad stelt advocaten die voor de specialisatie jeugdzaken staan ingeschreven tijdig in de gelegenheid om aan de Raad te melden voor welke van deze specialisaties zij ingeschreven willen staan bij de Raad.

Advocaten die al ingeschreven staan voor de specialisatie jeugdzaken moeten in 2018 minimaal het aantal opleidingspunten behalen dat in bijlage 5 van de inschrijvingsvoorwaarden is bepaald voor die terreinen waarvoor zij zich vanaf juli 2018 willen inschrijven. Een advocaat die zich vanaf juli 2018 enkel voor de specialisatie jeugdstrafrecht wil inschrijven moet bijvoorbeeld in 2017 en 2018 acht opleidingspunten behaald hebben op het terrein van het jeugdstrafrecht. De Raad is van plan om vanaf 2019 voor de specialisaties jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht een jaarlijkse punten- en zakeneis in te voeren.

Meer informatie

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht