Commissies Wolfsen en Van der Meer en inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2018

14 februari 2018

De commissies Wolfsen en Van der Meer hebben geadviseerd de deskundigheidseisen in de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad aan te scherpen, vergelijkbaar met de deskundigheidseisen die specialisatieverenigingen hanteren. Beide commissies hebben verder aangegeven dat een systeem van intercollegiale en vakinhoudelijke toetsing noodzakelijk is om een adequaat niveau van rechtsbijstandverlening te kunnen waarborgen. De inschrijvingsvoorwaarden van de Raad moeten daar ook op aansluiten.

In de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Wolfsen is aangegeven dat aan de Raad wordt gevraagd om, met het oog op verbetering van de kwaliteit, in samenspraak met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) tot evenwichtige inschrijvingsvoorwaarden te komen.
De Raad heeft als beleidsinzet voor 2018 er dan ook voor gekozen de uiteenlopende deskundigheidseisen voor meerdere specialisaties te harmoniseren en te verhogen. Om die reden verhoogt de Raad in de inschrijvingsvoorwaarden 2018 voor vrijwel alle specialisaties het aantal punten en minimumaantal zaken dat vereist is voor de voortzetting van de inschrijving.

De Raad heeft over de inschrijvingsvoorwaarden uitvoerig overleg gepleegd met de Nederlandse Orde van Advocaten. Over het verhogen van de zakeneisen voor verschillende rechtsterreinen waren de visies niet eensluidend. De Raad heeft hier een andere afweging gemaakt, omdat het doen van meer zaken volgens de Raad routine en kwaliteit verhoogt en ook aansluit bij het feit dat specialisatieverenigingen van hun leden vlieguren vragen. Het stellen van hogere zakeneisen past in de visie van de Raad ook bij de aangehaalde advisering vanuit de commissies Wolfsen en Van der Meer.

Kwaliteitstoetsing Artikel 26 Advocatenwet

De Raad heeft de eisen voor de opleidingspunten verhoogd. Tegelijk wil de Raad bij wijze van stimulans ruimte scheppen voor de tijdsbesteding van advocaten op het vlak van kwaliteitstoetsing, in 2018 te initiëren door de Algemene Raad van de NOvA op de voet van het te wijzigen artikel 26 van de Advocatenwet.

De Raad neemt daarom in de inschrijvingsvoorwaarden op dat een advocaat de uren die hij/zij aantoonbaar op een specifiek rechtsgebied in 2018 heeft besteed aan door de Algemene Raad van de NOvA voorgeschreven kwaliteitstoetsing, in mindering kan brengen op het aantal opleidingspunten dat de advocaat voor dat specifieke rechtsgebied volgens de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad moet behalen.

De Raad realiseert zich dat deze mogelijkheid tot het in mindering brengen van punten afhankelijk is van het moment van het in werking treden van de kwaliteitstoetsing/gewijzigde regelgeving.

Overschotregeling

Naast het voorgaande voert de Raad voor 2018 ook een overschotregeling in, waarbij advocaten een overschot aan punten uit het voorafgaande kalenderjaar kunnen overhevelen naar het toetsjaar.

Meer informatie

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht