Opsplitsing specialisatie Jeugdzaken in specialisatie civiel jeugdrecht en specialisatie jeugdstrafrecht: wat betekent dit voor u?

19 december 2018

De Raad zal de specialisatie jeugdzaken in 2019 opsplitsen in een specialisatie jeugdstrafrecht en een specialisatie civiel jeugdrecht (machtigingen plaatsing gesloten jeugdinrichting). In bijlage 5 van de inschrijvingsvoorwaarden 2019 zijn de afzonderlijke deskundigheidseisen voor toelating en voortzetting van deze specialisaties opgenomen.

Waarom opsplitsing in twee afzonderlijke specialisaties?

De Raad heeft samen met de Nederlandse Orde van Advocaten, specialisatieverenigingen en rechtspraak de inschrijvingsvoorwaarden voor de specialisatie jeugdzaken opnieuw geëvalueerd.

Daaruit is naar voren gekomen dat er in enkele regio’s relatief weinig machtigingen plaatsing gesloten jeugdinrichting waren waardoor advocaten in die regio’s moeite hadden om aan de gestelde deskundigheidseisen met betrekking tot het minimum aantal zaken te kunnen voldoen. Vanuit de advocatuur is verder onder meer aangegeven dat het stellen van gecombineerde deskundigheidseisen binnen één specialisatie heeft geleid tot een ‘verwatering’ van de praktijkervaring op het terrein van het civiele jeugdrecht omdat een veel grotere groep advocaten dan voorheen machtigingen plaatsing gesloten jeugdinrichting diende te behandelen. Bij invoering van de specialisatie jeugdzaken in 2013 was het verder de verwachting dat landelijk steeds meer combizittingen door de rechtspraak zouden worden gehouden. Dit is in de praktijk vooralsnog niet uit cijfers met betrekking tot de aantallen zaken gebleken.

De Raad heeft om bovengenoemde redenen besloten om de specialisatie jeugdzaken op te splitsen in een specialisatie jeugdstrafrecht en een specialisatie civiel jeugdrecht. De Raad acht nog steeds van belang dat jeugdstrafadvocaten kennis hebben van het civiele jeugdrecht en civiele jeugdrechtadvocaten kennis hebben van het jeugdstrafrecht. Om die reden is in de toelatingseisen voor beide specialisaties tot uiting gekomen dat jeugdstrafrechtadvocaten dienen te beschikken over theoretische én praktijkkennis van het civiele jeugdrecht en vice versa.

U staat op dit moment ingeschreven voor de specialisatie jeugdzaken

Staat u op dit moment ingeschreven voor de specialisatie jeugdzaken? Dan stuurt de afdeling Inschrijven van de Raad u binnenkort een e-mail waarbij u aan de Raad kunt doorgeven voor welke van deze specialisatie(s) u ingeschreven wilt blijven staan bij de Raad. U kunt er daarbij kiezen om ingeschreven te blijven staan voor jeugdstrafrecht, civiel jeugdrecht of voor beide specialisaties. U hoeft bij uw opgave aan de Raad geen bewijsstukken van opleidingspunten bij te voegen.

De Raad streeft er naar uiterlijk 1 april 2019 alle inschrijvingen voor jeugdzaken te hebben aangepast naar jeugdstrafrecht en/of civiel jeugdrecht. Vanaf 1 juli 2019 past de Raad de werkinstructies op kenniswijzer aan naar de nieuwe specialisaties. Vanaf dat moment geldt voor rechtsbijstand aan minderjarigen in strafzaken de specialisatie eis jeugdstrafrecht en geldt voor machtigingen plaatsing gesloten jeugdinrichting de specialisatie eis civiel jeugdrecht.

Gewijzigde deskundigheidseisen voor voortzetting van de inschrijving

Jeugdstrafrecht: acht opleidingspunten en zes toegevoegde jeugdstrafzaken per jaar

Als u zich inschrijft voor jeugdstrafrecht, dan geldt dat u per jaar acht opleidingspunten op het terrein van het jeugdstrafrecht moet behalen, waaronder tenminste één actualiteitencursus. Opleidingspunten behaald op het terrein van vaardigheden op het terrein van het jeugdstrafrecht tellen voor dit aantal mee. Opleidingspunten op het terrein van het reguliere (volwassenen) strafrecht tellen voor dit aantal uiteraard niet mee, die opleidingspunten kunt u enkel opgeven voor de voortzetting van de specialisatie strafrecht.

Als u zich inschrijft voor jeugdstrafrecht, dan geldt dat u naast bovengenoemde eis, ook minimaal zes toegevoegde jeugdstrafzaken per jaar dient te behandelen.

Civiel Jeugdrecht: acht opleidingspunten en zes toegevoegde machtigingen plaatsing gesloten jeugdinrichting per jaar

Als u zich inschrijft voor civiel jeugdrecht, dan geldt dat u per jaar acht opleidingspunten op het terrein van het civiele jeugdrecht moet behalen, waaronder tenminste één actualiteitencursus. Opleidingspunten behaald op het terrein van vaardigheden op het terrein van het civiele jeugdrecht tellen voor dit aantal mee.

Als u zich inschrijft voor civiel jeugdrecht, dan geldt dat u naast bovengenoemde eis, ook minimaal zes toegevoegde machtigingen plaatsing gesloten jeugdinrichting per jaar dient te behandelen.

Na de opsplitsing van de specialisatie jeugdzaken zullen minder advocaten deze zaken gaan behandelen. De Raad verwacht dan ook vooralsnog dat het haalbaar zou moeten zijn om aan deze eis te gaan voldoen.

Er blijft de mogelijkheid bestaan tot ontheffing door de Raad voor Rechtsbijstand als het zaaksaanbod in het gebied waar de regeling van toepassing is te gering is om aan deze voorwaarde te voldoen. Ook dan geldt wel de eis dat tenminste één machtiging plaatsing gesloten jeugdinrichting is behandeld.

Als u zich enkel inschrijft voor het civiele jeugdrecht, dan kunt u niet op de jeugdstrafpiketplanning blijven staan.

Samenvattend: wijziging van tweejaarlijkse naar jaarlijkse eis

De punten- en zakeneis voor de specialisatie jeugdzaken was tweejaarlijks en is dus voor jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht gewijzigd naar een jaarlijkse eis. De opleidingspunten en zaken die u moet behandelen hebben alleen betrekking op de specialisatie waar u voor staat ingeschreven. Als u bijvoorbeeld enkel voor jeugdstrafrecht staat ingeschreven bent u niet meer verplicht om opleidingspunten op het terrein van het civiele jeugdrecht te behalen en machtigingen plaatsing gesloten jeugdinrichting te behandelen en vice versa. De Raad adviseert u wel om, als u slechts voor één van beide specialisaties staat ingeschreven, ook uw kennis van de andere specialisatie bij te houden.

Wilt u zich voor jeugdstrafrecht én civiel jeugdrecht inschrijven?

Dan geldt dat u aan de eisen voor voortzetting voor beide specialisaties moet voldoen. U moet dus jaarlijks acht opleidingspunten op het terrein van het jeugdstrafrecht, acht opleidingspunten op het terrein van het civiele jeugdrecht en jaarlijks zes toegevoegde jeugdstrafzaken en zes machtigingen plaatsing gesloten jeugdinrichting behandelen.

Gewijzigde deskundigheidseisen voor toelating

Toelatingseisen voor beide specialisaties

Als u niet ingeschreven staat voor de specialisatie jeugdzaken en u wilt zich vanaf 2019 nieuw inschrijven voor de specialisatie jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht dan geldt dat u moet beschikken over minimaal drie jaar relevante beroepservaring en de beroepsopleiding advocatuur oude stijl van de NOvA of het eerste leerjaar van de huidige beroepsopleiding advocaten van de NOvA (beroepsopleiding vanaf september 2013) met minor of major strafrecht met goed gevolg moet hebben afgerond. Deze eisen zijn ongewijzigd.

Jeugdstrafrecht: opleidingspunten en zaken

Als u niet ingeschreven staat voor de specialisatie jeugdzaken en u wilt zich vanaf 2019 nieuw inschrijven voor de specialisatie jeugdstrafrecht dan geldt voorts dat u aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

  • U moet in de afgelopen drie jaar minimaal acht opleidingspunten op het terrein van het jeugdstrafrecht en vier opleidingspunten op het terrein van het civiele jeugdrecht behaald hebben en;
  • U moet minimaal drie zittingen in een jeugdstrafzaak met een andere reeds drie jaar voor de specialisatie jeugdstrafrecht (voorheen de specialisatie jeugdzaken) ingeschreven advocaat meegelopen hebben en;
  • U moet minimaal één zitting ter zake van een machtiging plaatsing gesloten jeugdinrichting met een andere reeds drie jaar voor de specialisatie civiel jeugdrecht (voorheen de specialisatie jeugdzaken) ingeschreven advocaat meegelopen hebben.

Civiel Jeugdrecht: opleidingspunten en zaken

Als u niet ingeschreven staat voor de specialisatie jeugdzaken en u wilt zich vanaf 2019 nieuw inschrijven voor de specialisatie civiel jeugdrecht dan geldt voorts dat u aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

  • U moet in de afgelopen drie jaar minimaal acht opleidingspunten op het terrein van het civiele jeugdrecht en vier opleidingspunten op het terrein van het jeugdstrafrecht behaald hebben en;
  • U moet minimaal drie zittingen in machtigingen plaatsing gesloten jeugdinrichting met een andere reeds drie jaar voor de specialisatie civiel jeugdrecht (voorheen de specialisatie jeugdzaken) ingeschreven advocaat meegelopen hebben en;
  • U moet minimaal één zitting in een jeugdstrafzaak met een andere al drie jaar voor de specialisatie jeugdstrafrecht (voorheen de specialisatie jeugdzaken) ingeschreven advocaat meegelopen hebben.

Wilt u zich tegelijkertijd inschrijven voor de specialisatie jeugdstrafrecht en de specialisatie civiel jeugdrecht?

Als u niet ingeschreven staat voor de specialisatie jeugdzaken en u wilt zich vanaf 2019 nieuw inschrijven voor de specialisatie jeugdstrafrecht én de specialisatie civiel jeugdrecht dan moet u in totaal in de afgelopen drie jaar 10 opleidingspunten op het terrein van het jeugdstrafrecht en 10 opleidingspunten op het terrein van het civiele jeugdrecht behaald hebben en 3 jeugdstrafzaken en 3 machtigingen plaatsing gesloten jeugdinrichting hebben meegelopen.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht