Belangrijkste wijzigingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten 2019

19 december 2018

De belangrijkste veranderingen in de voorwaarden hebben we voor u onder elkaar gezet.

Het gaat hierbij onder meer om:

Wijzigingen artikelsgewijs

Inleiding Inschrijvingsvoorwaarden: kernwaarden en privacyverklaring

In de inleiding is op pagina 1 een verwijzing naar de in artikel 10a van de Advocatenwet genoemde kernwaarden van de advocatuur opgenomen.

In de inleiding is op pagina 2 verder een verwijzing opgenomen naar de privacyverklaring van de Raad voor Rechtsbijstand.

Inleiding Inschrijvingsvoorwaarden: aankondiging deskundigheidseisen bijzonder curator

In de inleiding is verder op pagina 2 opgenomen dat vanaf juli 2019 naar verwachting specifieke deskundigheidseisen gaan gelden voor bijzondere curatoren.

Inleiding Inschrijvingsvoorwaarden: aankondiging deskundigheidseisen arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht en maximum van 4 specialisatiegroepen

In de inleiding is verder aangekondigd dat de Raad met ingang van 1 januari 2020 specifieke deskundigheidseisen gaat hanteren voor arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Tevens wordt aangekondigd dat de Raad met ingang van 2020 het aantal specialisaties waarvoor een advocaat bij de Raad ingeschreven kan staan, zal gaan beperken. De Raad zal de huidige en nieuw in te voeren specialisaties daarvoor indelen in overkoepelende ‘specialisatiegroepen’. Daarbij zal zo veel mogelijk worden aangesloten bij de door de NOvA binnen diens kwaliteitsbeleid gehanteerde indeling van rechtsgebieden. Een advocaat zal vanaf 2020 voor maximaal vier specialisatiegroepen en drie piketsoorten ingeschreven kunnen staan. De Raad zal advocaten hierover in 2019 tijdig informeren in de e-nieuwsbrief.

Artikel 1 sub b: Raadplegen Kenniswijzer voorafgaand aan aanvraag

Aan dit artikel is toegevoegd dat de advocaat voorafgaand aan de aanvraag van een toevoeging of vergoeding zich op de hoogte stelt van de inhoud van de voor het rechtsprobleem geldende werkinstructies van de Raad op kenniswijzer.

Artikel 1 sub p: Instemming publiceren praktijkgegevens en specialisaties op openbaar register van de Raad

In dit nieuwe artikel is opgenomen dat de advocaat ermee instemt dat zijn praktijkgegevens en de specialisaties waarvoor hij bij de Raad staat ingeschreven, worden gepubliceerd op een openbare lijst van advocaten.

Artikel 1 sub q: Verantwoordelijkheid bescherming persoonsgegevens

In dit nieuwe artikel is opgenomen dat de advocaat zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid waar het gaat om bescherming van persoonsgegevens en zorg draagt voor zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling ervan met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 1 sub r: Verwijzing cliënt naar voorliggende voorzieningen

In dit nieuwe artikel is opgenomen dat de advocaat zijn cliënt ook bij een toevoegwaardig rechtsbelang, als dat noodzakelijk is in het kader van een doelmatig en passend gebruik van de voorziening voor toevoegingen, verwijst naar voorliggende voorzieningen, zoals het Juridisch Loket en de Sociaal Raadslieden.

Artikel 5 sub a: Maximumregeling: geen nieuwe aanvragen in lopende jaar bij bereiken maximum

Aan dit artikel is toegevoegd dat de Raad verwacht dat een advocaat die het maximum aan toevoegingen in een lopend kalenderjaar heeft bereikt gedurende het resterende kalenderjaar geen nieuwe toevoegingsaanvragen indient.

Artikel 5 sub a: Maximumregeling: intrekking toevoegingen boven maximum bij bereiken maximum.

Aan dit artikel is verder toegevoegd dat in het geval dat gebleken is dat de Raad toch toevoegingen boven het maximum heeft verstrekt, de advocaat instemt met intrekking van deze toevoegingen.

Artikel 6. Deskundigheid op bepaalde rechtsgebieden. Toetsing op eigen initiatief op alle ingeschreven rechtsgebieden

In dit artikel is opgenomen dat de Raad ook op eigen initiatief (op basis van signalen of wanneer hij dat anderszins nodig acht) kan toetsen of een ingeschreven advocaat heeft voldaan aan de gestelde eisen voor het onderhouden van de deskundigheid op alle rechtsgebieden waarvoor deze ingeschreven staat.

Artikel 6 sub c. Deskundigheid op bepaalde rechtsgebieden. Uitschrijven uit eigen beweging bij niet voldoen aan de deskundigheidseisen

In dit artikel is opgenomen dat de advocaat beschikt over de kennis en vaardigheden die vereist zijn voor de behandeling van het betreffende rechtsprobleem. De advocaat die niet (langer) aan de door de Raad gestelde deskundigheidseisen voldoet of wil voldoen, verzoekt uit eigen beweging de Raad om zijn registratie voor het desbetreffende rechtsgebied en/of verwijsarrangement door te halen. 

Artikel 6a (deskundigheidseisen deelname WOTS-WETS, uit- en overleveringspiket)

In dit artikel zijn de deskundigheidseisen voor deelname aan het WOTS-WETS, uit- en overleveringspiket opgenomen. De Raad heeft het voornemen om op termijn voor de ressorten Amsterdam, Den Haag en Den Bosch per ressort één piketplanning te gaan hanteren. In Arnhem en Leeuwarden zal geen sprake zijn van een piketplanning gezien het uiterst geringe aantal van deze zaken in die ressorten. De Raad hanteert in verband met het noodzakelijk kunnen onderhouden van de ervaring waar nodig per territoriale piketplanning een wachtlijst voor deelname.

U leest hierover meer in een nieuwsbrief in de loop van 2019.

Bijlage 1 onder 3: Tijdelijke toelatingsstop vreemdelingenpiket

In dit artikel is een tijdelijke toelatingsstop voor deelname aan de vreemdelingenpiketplanning opgenomen. De Raad heeft daartoe besloten gezien het aantal beschikbare zaken en het aantal advocaten op de piketplanningen. De Raad beoogt met deze toelatingsstop te bewerkstelligen dat de reeds op de vreemdelingenpiketplanning staande advocaten voldoende praktijkervaring op dit terrein kunnen blijven opdoen. De Raad beziet in de loop van 2019 opnieuw of deze toelatingsstop in 2020 gehandhaafd wordt. De toelatingsstop heeft tot gevolg dat een advocaat zich in 2019 niet bij de Raad kan aanmelden voor deelname aan de vreemdelingenpiketplanning; er zal daarbij door de Raad ook geen wachtlijst voor deelname worden gehanteerd.

Bijlage 2 onder 3: Tijdelijke toelatingsstop deelname aan het begeleidingstraject AC rooster

In dit artikel is een tijdelijke toelatingsstop voor deelname aan het begeleidingstraject van advocaten op het AC rooster opgenomen. De Raad heeft daartoe besloten gezien het aantal beschikbare zaken en het aantal advocaten op het AC rooster. De Raad beoogt met deze toelatingsstop te bewerkstelligen dat de reeds op het AC rooster staande advocaten voldoende praktijkervaring in AC zaken kunnen blijven opdoen. De Raad beziet in de loop van 2019 opnieuw of deze toelatingsstop in 2020 gehandhaafd wordt. De toelatingsstop heeft tot gevolg dat een advocaat zich in 2019 niet bij de Raad zal kunnen aanmelden voor deelname aan het begeleidingstraject voor het AC rooster en daarmee niet zal kunnen voldoen aan de voorwaarden voor toelating tot het AC rooster; er zal daarbij door de Raad ook geen wachtlijst voor deelname worden gehanteerd.

Overgangsregeling:

Deze tijdelijke toelatingsstop is niet van toepassing op personen die vóór 15 maart 2019 (deadline AC rooster) kunnen aantonen dat:

  • zij zich hebben aangemeld voor de in november, december 2018 en januari 2019 georganiseerde cursus module C Vluchtelingenrecht van OSR (laatste cursusdatum 24 januari 2019) en;
  • zij voldoen aan de overige voorwaarden voor toelating tot de specialisatie asiel- en vluchtelingenrecht.

Bijlage 2 onder 3 sub h en bijlage 2a onder 7 sub f (Asiel- en Vluchtelingenrecht)

In deze artikelen is opgenomen dat de begeleide advocaat geen eigen (voorkeurs)zaken mag behandelen zolang hij/zij in begeleiding zit. De begeleide advocaat kan eerst na succesvolle afronding (middels verklaring van geen bezwaar en verslaglegging begeleiding) van het begeleidingstraject optreden als voorkeursadvocaat/zelfstandig optredend advocaat.

Bijlage 3: Inschrijving civiel jeugdrecht of personen- en familierecht vereist voor toevoegingen met zaakcode P043 (ondertoezichtstellingen en niet gesloten uithuisplaatsingen)

Voor toevoegingen met zaakcode P043 (ondertoezichtstellingen en niet gesloten uithuisplaatsingen) gaan met ingang van 1-1-2019 deskundigheidseisen gelden. Vanaf dat moment zullen advocaten die rechtsbijstand op dit terrein willen verlenen ingeschreven moeten staan voor ofwel de specialisatie civiel jeugdrecht ofwel voor de specialisatie personen- en familierecht. In bijlage 3 was in de inschrijvingsvoorwaarden nog aangegeven dat de deskundigheidseisen voor personen- en familierecht niet golden voor ondertoezichtstellingen en niet gesloten uithuisplaatsingen uitgezonderd; die bepaling is nu verwijderd.

Bijlage 4: gedragscode voor advocaten in het Personen- en Familierecht

In de gedragscode is nu ook een verwijzing opgenomen naar de gedragscode van de vFas.

Bijlage 5: Opsplitsing specialisatie Jeugdzaken in civiel jeugdrecht en jeugdstrafrecht

De specialisatie jeugdzaken is opgesplitst in een specialisatie jeugdstrafrecht en een specialisatie civiel jeugdrecht (machtigingen plaatsing gesloten jeugdinrichting). In bijlage 5 zijn de afzonderlijke deskundigheidseisen voor toelating en voortzetting van deze specialisaties opgenomen.

De Raad zal advocaten die voor de specialisatie jeugdzaken staan ingeschreven binnenkort de gelegenheid stellen om aan de Raad te melden voor welke van deze specialisaties zij ingeschreven willen staan bij de Raad.

Meer informatie

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht