Enquête voor nulmeting programma ‘Versterking Rechtsbijstand’ en bijeenkomst eerstelijns (rechts)hulp

14 juni 2017

In het programma ‘Versterking Rechtsbijstand’ dat door de Raad is opgezet om uitvoering te geven aan de kabinetsmaatregelen n.a.v. het rapport van de Commissie Wolfsen vindt een nulmeting plaats. Deze nulmeting is nodig, zodat er over een paar jaar, als de invoering van de kabinetsmaatregelen zijn voltooid, bekeken kan worden of de maatregelen ook het beoogde effect hebben gehad. De nulmeting is als het ware een 'foto' van hoe het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand er op dit moment voor staat. De beschrijving van de huidige situatie kan straks naast die van de toekomstige situatie, na invoering van de maatregelen, gelegd worden.

Wat beschrijft de nulmeting?

In de nulmeting wordt het stelsel kwalitatief en kwantitatief beschreven. Bijvoorbeeld het aantal toevoegingen en advocaten (wat ook elk jaar in de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand gemeten en beschreven wordt), maar ook hoe gebruikers van het stelsel de dienstverlening ervaren (dit meet de Raad eens per zoveel jaar).

Enquête onder rechtsbijstandverleners

Om aan belangrijke gegevens voor deze nulmeting te komen, zetten we een enquête uit onder de rechtsbijstandverleners die werkzaam zijn binnen het stelsel. Half juni 2017 ontvangt u een e-mail van de Raad met daarin een uitnodiging om deel te nemen aan deze enquête. Om een juiste weergave te kunnen geven van de huidige stand van zaken van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand, zijn uw ervaringen en visie van belang. Wij stellen het daarom zeer op prijs als u de moeite en tijd wilt nemen deze enquête in te vullen. De Nederlandse Orde van Advocaten is op de hoogte van de inhoud van de enquête.

Wat gebeurt er met de resultaten uit de enquête?

De antwoorden die wij van u terugkrijgen worden uitsluitend voor de nulmeting gebruikt. In dat kader bevragen wij u immers. De informatie is puur bedoeld voor het maken van de ‘foto’ van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand op dit moment.  Er wordt in de nulmeting alleen gemeten en feitelijk beschreven wat de situatie is voor de implementatie van de diverse voorgestelde maatregelen. Eind van dit jaar zal de Raad de resultaten van de nulmeting publiceren.

Ook informatieverzameling eerstelijn

Voor de nulmeting is het ook belangrijk te weten hoe de eerstelijns (rechts)hulp eruit ziet en hoe de burger deze ervaart. Daarom hielden we op 8 juni jl. met enkele ketenpartners een bijeenkomst om het netwerk van eerstelijns dienstverleners in kaart te brengen binnen het specifieke domein van bijstandsgerechtigden die gekort zijn op hun uitkering of van wie de uitkering is stopgezet.

Deze ketenorganisaties zijn erg bepalend voor het verloop van de ‘klantreis’. We hopen daarom op verhelderende inzichten die ons helpen de diverse routes die deze burgers hebben gevolgd vast te leggen: welke organisatie en hulpverleners zij (zouden kunnen) hebben ingeschakeld, in hoeverre zij knelpunten hebben ervaren, zelfredzaam zijn geweest, hoe de overgang van ketenpartners in de eerste- naar tweedelijns rechtshulp is verlopen en of de klant heeft gekregen wat hij verwachtte of hoopte.

Op basis van deze informatie kunnen wij vervolgens op een gefundeerde manier gesprekken voeren met gebruikers van toevoegingen op het gebied van C010-zaken. Uiteindelijk vormt al deze informatie input voor de nulmeting.

Pak uw kans om uw mening over het stelsel te geven

Wij hopen op uw deelname aan de enquête of de bijeenkomst te mogen rekenen. Hoe meer informatie wij kunnen genereren, hoe breder en completer beeld we van de status van het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen beschrijven. We kijken uit naar uw reactie op de enquête.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over enquête? Dan kunt u deze stellen aan Lia Combrink (088 – 787 1024), Susanne Peters (088 – 787 1023) of Mirjam van Gammeren (088 – 787 1028).

 

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht