Update versterking rechtsbijstand

21 december 2016

In mei van dit jaar heeft de regering de aanbevelingen uit het eerder gepubliceerde rapport “Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand” van de commissie, onder voorzitterschap van mr. A. Wolfsen, in een kabinetsreactie aangeboden aan de Tweede Kamer. Hoewel gesteld wordt dat het stelsel op hoofdlijnen goed functioneert, kondigt de regering een groot aantal maatregelen aan die het stelsel op onderdelen kunnen verbeteren. De maatregelen worden via een gemeenschappelijk programma door het Juridisch Loket en de Raad uitgevoerd. Op dit moment worden de randvoorwaarden gerealiseerd om die uitvoering op termijn mogelijk te maken.

Waar kan het stelsel verbeteren?

Tijdens het Algemene Overleg met de Vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer op 8 september jl. lichtte de minister de kabinetsreactie nader toe. Nagenoeg alle voornemens van het kabinet gaan door. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand kan en moet op onderdelen doelmatiger gaan functioneren, bijvoorbeeld door: 

  • betere coördinatie tussen eerste- en tweedelijns rechtsbijstand;
  • meer/betere regievoering op de wijze waarop problemen van rechtzoekenden worden opgelost;
  • met meer aandacht voor de rechtzoekende waarbij multi-problematiek aan de orde is;
  • overlap met private voorzieningen te vermijden. 

De minister kondigde aan dat de concrete uitwerking van de maatregelen duidelijk zal zijn bij het aanbieden van het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer.

De randvoorwaarden

De maatregelen die voortvloeien uit het rapport en de kabinetsreactie moeten nog verder uitgewerkt worden. Het is de taak van het gemeenschappelijk programma om de juiste kaders te scheppen en de juiste voorzieningen te treffen om de verdere uitvoering van de maatregelen te kunnen realiseren. Want de maatregelen hebben straks invloed op bestaande procedures en processen, innovatieve IT-toepassingen en vragen substantiële kennis en vaardigheden bij diverse beroepsbeoefenaars. Ook zullen de maatregelen invloed hebben op het waarborgen van kwaliteit binnen het stelsel, de doelmatigheid en rechtvaardigheid. 

Nulmeting

Binnenkort wordt gestart met een zogenaamde nulmeting. Deze meting is als het ware een foto van hoe het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand er op dit moment voor staat. De beschrijving van de huidige situatie in kwantitatieve en kwalitatieve bewoordingen kan straks naast die van de toekomstige situatie, de voltooide invoering van de maatregelen, gelegd worden. Zodat vastgesteld kan worden welk effect de maatregelen hebben op het stelsel, of dit overeenkomt met het beoogde effect. 

De nulmeting wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Raad. Zij verzorgen ook de jaarlijkse Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand. Om de onafhankelijkheid en kwaliteit van de nulmeting te waarborgen worden de onderzoekers  bijgestaan door een adviserende begeleidingscommissie bestaande uit wetenschappers en onderzoekers die werkzaam zijn bij de Raad voor de Rechtspraak, de Universiteiten van Amsterdam en Tilburg en bij het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum).

ICT

Een andere randvoorwaarde waaraan gewerkt wordt is een upgrade van de automatiseringssystemen bij de Raad. Deze upgrade bestaat enerzijds uit het installeren van de laatste versies van de Microsoft producten, zodat de Raad zich in de toekomst ook verzekerd weet van ondersteuning door leveranciers. Maar hiermee willen we ook de werkprocessen optimaliseren. 

De vernieuwing van het applicatielandschap van de Raad zal er aan bijdragen dat de bestaande en toekomstige taken van de Raad op een effectieve en efficiënte wijze kunnen worden ondersteund.

Commissie Van der Meer

Om het forfaitair vergoedingensysteem van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te evalueren is een commissie onder leiding van mr. H. Th. van der Meer ingesteld door de minister van Veiligheid en Justitie. De commissie bestaat uit:

  • mr. H. van der Meer, president van het Gerechtshof Amsterdam, tevens voorzitter;
  • mr. J.H. Gerritsen, directeur Raad voor Rechtsbijstand;
  • mr. W. Hendriksen, advocaat-partner bij Van Doorne advocaten;
  • drs. J.A.M.H. Leenders, directeur control, bedrijfsvoering en juridische zaken bij het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen van het ministerie van Veiligheid en Justitie;
  • dr. H. Goudriaan, onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De commissie wordt bijgestaan door een drie secretarissen afkomstig uit de kring van advocaten, het ministerie en de Raad. 

De bevindingen van de commissie worden na presentatie binnen het programma verder uitgewerkt. Zo is de commissie gevraagd om een voorstel te doen voor de toepassing en waardering van de nieuw te ontwikkelen trajecttoevoeging  voor echtscheidingszaken en multiproblematiek.

Meer informatie? 


 

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht