Versterking Rechtsbijstand

4 augustus 2016

Op 22 juni vond het rondetafelgesprek met de leden van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie plaats over de adviezen van de Commissie Wolfsen en de Commissie Barkhuysen en over de kabinetsreactie naar aanleiding van deze adviezen. Algemeen directeur/bestuurder Hans Gerritsen gaf een toelichting namens onze organisatie. In dit artikel meer over de reactie van de Raad.

Wij hebben de reactie van het Kabinet met belangstelling gelezen omdat deze de contouren voor het toekomstige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand schetst en maatregelen benoemt, die nodig zijn om het stelsel te versterken.  

Regiefunctie

In onze reactie aan de vaste Kamercommissie hebben wij laten weten verheugd te zijn over het feit dat de minister het advies van de Commissie Wolfsen om de regiefunctie van de Raad te versterken, over heeft genomen. Hieruit spreekt immers het vertrouwen in het functioneren van onze organisatie. Dit uitgangspunt sterkt ons in ons voornemen om overtuigend met de implementatie van de voorstellen van start te gaan.  

Wij onderschrijven de reactie van het Kabinet op de genomen maatregelen omdat ze goed passen bij de kerntaken van de Raad: 

  • het bijdragen aan een passende dienstverlening aan de burger zodat deze een oplossing kan vinden voor zijn (juridische) problemen; 
  • het waarborgen van een doelmatige besteding van het daarvoor beschikbare gestelde overheidsgeld; 
  • en het sterk positioneren van de Raad en zijn werkzaamheden in de verschillende ketens. 

Kansen

De voorgenomen maatregelen bieden volgens ons de kans om de dienstverlening aan de burger te versterken. Een verbreding van de eerstelijn helpt de burger de meest passende oplossing te vinden. Wij sluiten ons aan bij de gedachte dat daarvoor deze eerstelijn wel ondersteund moet worden met toegankelijke informatie. Daarom vinden wij het een uitdaging vanuit onze regierol daarvoor de verschillende professionals en instanties te mobiliseren, om tot goede afspraken te komen in de diverse ketens. Daarbij kijken wij voor het onderwerp multiproblematiek naar de mogelijkheden om met partners pilots op te zetten of aan te sluiten bij bestaande pilots.  

Ook in de uitvoering pakken wij onze regierol op, om te komen tot een meer integrale aansturing van de eerste- en tweedelijn. Inmiddels zijn het Juridisch Loket en de Raad overeengekomen een gezamenlijke programmaorganisatie in te richten en de samenwerking uit te bouwen om zo de kabinetsvoorstellen uit te werken en in te richten. 

Kanttekeningen

Op een tweetal punten uit de kabinetsreactie denken wij dat nader onderzoek naar de beoogde doelstellingen, maatregelen en effecten noodzakelijk is. 

Het voornemen om een oriëntatietoets toe te passen als een burger binnen een jaar een tweede toevoeging aanvraagt, zou volgens ons gepaard kunnen gaan met hoge administratieve kosten, afhankelijk van de uitvoering. Wij zijn benieuwd naar hoe dit instrument gaat werken en wat het voor het stelsel gaat opleveren. Wij zien daarnaast nog risico’s in het voorgestelde subsidieplafond van 900 punten, ondanks dat wij wel hechten aan een maximum aantal punten om de kwaliteit van de aan het stelsel deelnemende advocaten te kunnen waarborgen.   

Debat

De vaste Kamercommissie gaat op 8 september a.s. met de minister in debat over de brief.  

Meer informatie

Op de website van het ministerie van Veiligsheid en Justitie zijn ook de andere 'position papers' van aanwezige organisaties tijdens het rondetafelgesprek te vinden.

 

 

 

 

 

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht