Vereenvoudiging vergoeding asielrechtsbijstand

16 september 2011

Sinds de invoering van de AA- en VA-procedure op 1 juli 2010 gold een tijdelijke beleidsregel voor de vergoedingen van rechtsbijstand op dit gebied. Het ‘Besluit vergoedingen rechtsbijstand’ is nu gewijzigd.

Vereenvoudiging

Dezelfde werkgroep die destijds de staatssecretaris van justitie adviseerde over de hoogte van de vergoeding kwam eind vorig jaar opnieuw bijeen. Voor de totstandkoming van de wijziging van het ‘Besluit vergoedingen rechtsbijstand’(Bvr) is een werkgroep met advocaten geconsulteerd. Bij de V050-toevoeging is namelijk niet eenvoudig te bepalen welke vergoeding moet worden vastgesteld.

Vanaf 1 september 2011 is het Besluit vergoedingen rechtsbijstand als volgt gewijzigd:

V060

De vergoeding voor de nieuwe V060-toevoeging wordt toegekend aan de hand van de fase waarin de rechtsbijstand is verleend. Er zijn 3 fases:

  • Fase 1 – tot en met de derde dag van de A.A.-procedure (voorbereiding tot en met nader gehoor).
  • Fase 2 - Vierde en vijfde dag (correcties en aanvullingen /voornemen).
  • Fase 3 - Zesde tot en met achtste dag (zienswijze / bespreken beschikking).
    Voor iedere fase zijn 4 punten toegekend. Gaat de cliënt tussentijds naar de V.A.-procedure, dan wordt een toeslag van twee punten toegekend.

Wordt een zienswijze geschreven als cliënt V.A. is gegaan nadat in de A.A.-procedure in alle overige fases rechtsbijstand is verleend? Dan worden totaal 14 punten toegekend.

Voor een Dublinprocedure (en de andere zaken als bedoeld in art. 30 Vw) blijft de vergoeding vier punten. Ook voor herhaalde asielaanvragen (Hasa) blijft de vergoeding vooralsnog op zeven punten.

Extra uren

Ongeacht het aantal fases waarin rechtsbijstand is verleend is het mogelijk om in complexe zaken bij 24 uur te vragen om een vergoeding van extra uren.

Administratieve kostenvergoeding

Deze kostenvergoeding is vervallen, omdat de toegevoegde advocaat geen administratieve handelingen hoeft te verrichten voor de aanvraag van de toevoeging.

Overgangsrecht

Toevoegingen afgegeven onder de code V050 worden volgens de beleidsregel vastgesteld en toevoegingen afgegeven onder de code V060 volgens de nieuwe regels uit de AMvB.

Voor de V060 is een apart declaratieformulier opgesteld, dat bij de distributiebrief wordt meegegeven. Ook is het declaratieformulier te downloaden van de site van de Raad voor Rechtsbijstand

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht