Klachtencommissie voor asiel

16 september 2011

De Raad heeft de Klachtencommissie Rechtsbijstand Asiel en Vreemdelingenbewaring (KRAV) ingesteld.

KRAV: Onderzoek en advies

De KRAV kan naar aanleiding van een klacht, dan wel ambtshalve, besluiten om op grond van concrete feiten of omstandigheden een onderzoek in te stellen naar de taakuitoefening van rechtsbijstandverleners die ten tijde van de gewraakte gedraging zijn toegelaten tot de verlening van rechtsbijstand aan asielzoekers en vreemdelingen in bewaring. De KRAV kan de Raad adviseren om een maatregel te treffen.

De Commissies Rechtsbijstand Asiel (en Vreemdelingenbewaring) werden opgeheven met ingang van de inwerkingtreding van dit reglement (1 juli 2011). De op deze Commissies betrekking hebbende reglementen en andere regelgeving werden bij gelijke datum ingetrokken.

Het bestuur van de Raad heeft de commissie ingesteld op basis van artikel 8 van de Wet op rechtsbijstand.

LARAV: advies

De taak van de LARAV is het bestuur van de Raad gevraagd en ongevraagd te adviseren over de rechtsbijstandverlening aan asielzoekers en vreemdelingen in bewaring in de meest ruime zin. De adviescommissie doet dit over onderwerpen die in het gezamenlijk overleg met de Raad worden aangewezen als belangrijk. Daarnaast ook over onderwerpen waaraan de Raad het komend jaar extra aandacht wil besteden en ontwikkelingen die naar de mening van de adviescommissie noodzakelijk zijn om over te adviseren aan de Raad.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Informatie

  • Reglement KRAV
  • Reglement LARAV