Extra declareren bij cliënt

16 september 2011

De Raad ontvangt steeds vaker vragen van rechtzoekenden over advocaten die aan hen, naast de eigen bijdrage, een honorarium in rekening brengen. Dit is niet geoorloofd.

De vragen van cliënten kwamen bijvoorbeeld wanneer in een zaak waarin door de Raad extra uren zijn geweigerd. Ook kwam het voor dat de advocaat veronderstelde dat hij mocht declareren bij overschrijding van het gemiddeld aantal uren (punten) waarop de forfaitaire toevoegingsvergoeding is gebaseerd.

Honorarium vragen is niet geoorloofd

Het is niet geoorloofd om in dergelijke gevallen ook nog betaling van het honorarium van de rechtzoekende te vragen. De rechtzoekende is naast de eigen bijdrage geen aparte vergoeding verschuldigd. Behalve voor kosten die de advocaat voor zijn zaak heeft gemaakt.

Wet op de rechtsbijstand

Artikel 38, eerste lid, Wet op de rechtsbijstand (Wrb) bepaalt dat de rechtzoekende naast de eigen bijdrage geen aparte vergoeding verschuldigd is, behalve voor kosten die door de advocaat voor zijn zaak zijn gemaakt. Dit artikel verwijst naar artikel 41 Wrb, dat op zijn beurt verwijst naar het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Bvr). Artikel 4 Bvr bepaalt het volgende:

1.De rechtsbijstandverlener brengt aan de rechtzoekende de eigen bijdrage die deze overeenkomstig artikel 35 van de wet verschuldigd is, in rekening.
2.De rechtsbijstandverlener mag voorts aan de rechtzoekende geen andere kosten in rekening brengen dan die ter zake van:
a. griffierechten;
b. getuigen en deskundigen;
c. uittreksels uit de openbare registers;
d. telegrammen, internationale telex, internationale telefax en internationale telefoongesprekken; e. rolverrichtingen in zaken die door de kantonrechter van de rechtbank worden behandeld.
3.De kosten, bedoeld in het tweede lid, worden steeds aan de rechtzoekende gespecificeerd.

Gedragsregels

Ook in regel 24, tweede lid, van de Gedragsregels voor advocaten van de Nederlandse Orde van Advocaten staat dat de advocaat voor de behandeling van een zaak waarin hij is toegevoegd “… geen vergoeding in welke vorm dan ook zal bedingen of in ontvangst nemen, afgezien van de eigen bijdrage en verschotten volgens de daarvoor geldende regels.”

Contact met de Deken

De Raad heeft de bij ons gemelde gevallen van onterecht in rekening brengen van een honorarium, onder de aandacht van de Deken gebracht.

Wat te doen bij weigering extra uren?

Wat wordt er verlangd van de advocaat als de extra uren niet worden toegekend? De advocaat behoort door te werken aan de zaak en het noodzakelijke voor de afwikkeling daarvan te verrichten. De zaak moet ‘redelijk’ worden afgerond, dus niet zodanig dat de cliënt door onverhoeds afbreken van een gekozen weg substantieel schade lijdt. Waar afzien of afbouwen van begonnen of in het vooruitzicht gestelde hulp aan de orde is, behoort het belang van de cliënt bij de besluitvorming meegewogen te worden. De advocaat kan de werkzaamheden in een zaak niet neerleggen zonder toestemming van de Raad (artikel 24, vierde lid 4, Wrb).

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht