Vergoeding consultatiebijstand

26 oktober 2011

De Raad heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de Rechtbank Arnhem.

De Rechtbank Arnhem heeft in een uitspraak van 6 september 2011 het volgende beslist: er zou een extra vergoeding toegekend moeten worden wanneer advocaten vóór het politieverhoor ‘consultatiebijstand' verlenen en zij de verdachte na de inverzekeringstelling nogmaals bezoeken. De rechtbank overwoog dat het in het geheel niet vergoeden van extra werkzaamheden, die de rechtsbijstandverlener voorafgaand aan piketbijstand verleent, niet wordt gerechtvaardigd door de in de beleidsregel gegeven motivering.

Beleidsregel

In de beleidsregel van 2010 was bepaald dat advocaten geen extra vergoeding voor het consult vóór verhoor krijgen, als de aangehouden verdachte in verzekering wordt gesteld. Het gaat hier om de ‘Beleidsregel vergoeding raadplegen raadsman voorafgaand aan of bij het politieverhoor van de Raden voor Rechtsbijstand d.d. 26 januari 2010’. In artikel 2 van deze beleidregel staat dat de vergoeding voor consultatiebijstand in dat geval al is verdisconteerd in de reguliere piketvergoeding. De rechtbank vindt deze bepaling kennelijk onredelijk.

Hoger beroep

De Raad voor Rechtsbijstand heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank. Wij verzoeken de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om versnelde behandeling.

Aanhouden van bezwaren

Als advocaten na de uitspraak van de rechtbank bezwaar hebben aangetekend, vragen wij hen om –vanwege proceseconomische redenen- in te stemmen met het aanhouden van de beslissing op bezwaar. De beslissing op bezwaar wordt dan genomen na de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Wijziging besluit vergoedingen

De uitspraak van de rechtbank is relevant voor zaken die zijn beslist op basis van de beleidsregel. De uitspraak is niet relevant voor zaken die vallen onder het nieuwe, gewijzigde ‘Besluit vergoedingen rechtsbijstand’.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht