Nieuwe vergoedingsregeling strafpiket

26 oktober 2011

Vanaf dinsdag 15 november 2011 wijzigt het ‘Besluit vergoedingen rechtsbijstand’. Daarom dient u vanaf deze datum gebruikt te maken van een nieuwe declaratieformulier strafpiket.

Oude formulier niet meer gebruiken

Advocaten ingeschreven voor strafpiket ontvangen een kleine voorraad nieuwe strafpiketformulieren. De oude formulieren die u nog heeft liggen (model: liggend A4) dient u weg te gooien.

Extra vel

Het nieuwe formulier heeft een extra vel. Het bovenste exemplaar is om op te sturen naar uw regiokantoor van de Raad voor Rechtsbijstand. Het tweede exemplaar is voor u. Het derde en vierde exemplaar, ‘Afschrift 2’ en ‘Afschrift 1’, zijn voor de politie. Met het extra afschrift kunt u bij een tweede bezoek aan het politiebureau nogmaals een exemplaar van het formulier achterlaten.

Eén declaratie strafpiket per cliënt

Ingevulde declaratieformulieren stuurt u op naar uw regiokantoor. U moet per cliënt steeds één declaratieformulier gebruiken, waarop u alle verrichtingen declareert. Gebruik dus niet meerdere formulieren voor één piketzaak.

Uitzondering

Voor de proeven waarbij advocaten een aanwezigheidsdienst op het politiebureau hebben of supersnelrecht in Amsterdam of ZSM/TOM zittingen blijven de voor die projecten ontworpen declaratieformulieren gelden. Alle betrokken advocaten hebben die eerder gekregen. Hier verandert niets.

Nieuwe vergoedingen

Voor piketverrichting rondom het politieverhoor gelden voortaan de volgende regels:

  • De piketvergoeding voor consultatiebijstand aan een aangehouden verdachte vóór verhoor is 0,75 punt. Deze vergoeding geldt voor verdachten die zijn aangehouden op verdenking van een misdrijf waarvoor inverzekeringstelling mogelijk is. Deze regeling is niet gewijzigd.
  • De piketvergoeding voor een tweede bezoek aan een aangehouden verdachte na het verhoor is 0,75 punt als de verdachte eerder consultatiebijstand heeft gekregen.
  • Alleen als de verdachte heeft afgezien van consultatiebijstand vóór verhoor en na de inverzekeringstelling om piketrechtsbijstand vraagt, is de piketvergoeding 1,5 punt.
  • De vergoeding voor verhoorbijstand aan aangehouden minderjarige verdachten is veranderd. Als in een piketzaak bij één of meer verhoren rechtsbijstand wordt verleend is de vergoeding in totaal 1 punt. Een vergoeding van in totaal 2 punten voor één of meer verhoren geldt voor zwaardere zaken als er sprake is van:
    - een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf is gesteld van twaalf jaar of meer;
    - een misdrijf met een slachtoffer dat is overleden dan wel zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen;
    - een zedenmisdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf is gesteld van acht jaar of meer, of sprake is van een zedenmisdrijf waarbij de strafverzwaringsgrond van artikel 248, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht van toepassing is. Dit zijn de zedenmisdrijven waarvoor in de toepasselijke OM-aanwijzing audiovisuele registratie voorgeschreven is.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht