Herleefde asielprocedure

4 mei 2011

Een groep van bijna 2.000 asielzoekers wordt opgenomen in de nationale asielprocedure. Hun asielaanvraag wordt alsnog inhoudelijk behandeld. De Raad voert per 1 mei 2011 een tijdelijke regeling in omdat dit een specifieke en uitzonderlijke groep is en erg veel zaken in korte tijd zou betekenen. In het kader van de Dublinprocedure zou de groep worden overgedragen aan Griekenland.

Tijdelijke regeling

De Raad verstrekt een nieuwe V041-toevoeging voor de inhoudelijke behandeling van de asielaanvraag die nog in een lopende Dublinprocedure werd behandeld, als er sprake is van substantiële werkzaamheden.

Er is pas sprake van substantiële werkzaamheden als:

  • de advocaat een zienswijze naar aanleiding van het voornemen over de inhoudelijke beoordeling van de asielaanvraag heeft geschreven;
  • de advocaat zodanig uitgebreide correcties en aanvullingen op het nader gehoor heeft gegeven dat een zienswijze niet meer nodig zou moeten zijn;

Het uitsluitend nabespreken van het nader gehoor en/of voornemen wordt niet gezien als substantiële werkzaamheden. Bij het vaststellen van de vergoeding wordt dit bekeken via de door de advocaat ingediende specificatie. Blijkt uit uw declaratie dat u de substantiële werkzaamheden niet hebt verricht, dan stelt de Raad geen vergoeding vast, omdat de activiteiten waarvoor de toevoeging was verleend niet hebben plaatsgevonden (artikel 4:46 lid 2 onder a Awb).

Voor wie geldt de tijdelijke regeling?

De regeling geldt uitsluitend voor die groep asielzoekers die naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) worden opgenomen in de nationale asielprocedure. Het gaat hier om de uitspraak van 21 januari 2011 in de zaak M.S.S. tegen België en Griekenland.

Het geldt ook voor de al afgewezen aanvragen mits de aanvraag voldoet aan de hiervoor gestelde voorwaarden. De betreffende advocaten kunnen een verzoek tot herziening van de onlangs afgewezen aanvraag indienen. De Raad kent geen proceskostenvergoeding toe omdat de afwijzingen in lijn zijn met vaste jurisprudentie.

De regeling geldt niet:

  • Wanneer de asielzoeker uit deze groep al uitgeprocedeerd was voor 1 juli 2010. Deze groep asielzoekers wordt nu volgens de reguliere A.A.-procedure afgehandeld en komt in aanmerking voor een aparte V050-toevoeging.
  • Wanneer de asielzoeker uit deze groep voor zijn Dublin-procedure al een V050-toevoeging heeft ontvangen. Gelet op het forfaitaire karakter en het modulaire systeem uit de beleidsregel Asiel, vallen de vervolgwerkzaamheden onder het bereik van deze toevoeging.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht