Eerst naar het Juridisch Loket

24 juni 2011

Vanaf 1 juli 2011 treedt ‘Diagnose en triage’ in werking. De eigen bijdrage voor rechtzoekenden wordt verhoogd, maar zij krijgen € 50,- korting als ze met hun juridisch probleem eerst het Juridisch Loket bezoeken en naar een advocaat worden doorverwezen.

Wat is ‘Diagnose en triage’?

Rechtzoekenden kunnen een korting van € 50,- op de eigen bijdrage krijgen, als ze eerst het Juridisch Loket bezoeken en worden doorverwezen naar een advocaat. Het Juridisch Loket helpt de burger met het verhelderen van de vraag en geeft gratis juridisch advies. Als het nodig is, verwijst het Juridisch Loket door naar de juiste persoon of instantie die de rechtzoekende verder kan helpen. Bij een doorverwijzing naar een advocaat geeft het Juridisch Loket dit op het diagnosedocument aan. Dit document moet meegestuurd worden bij de aanvraag voor een toevoeging.

Diagnosedocument
Een diagnosedocument is een schriftelijk document van het Juridisch Loket. In dit document geeft het Juridisch Loket een analyse van het probleem en een advies voor de oplossing. Daarnaast bevat het document de verwijzing naar de juiste persoon of instantie die de rechtzoekende kan helpen. Wanneer het Juridisch Loket verwijst naar een advocaat, krijgt de rechtzoekende met dit document de korting van € 50,- op de eigen bijdrage.

Verhoging eigen bijdrage

Eigen bijdrage voor rechtzoekenden vanaf 1 juli 2011:

Gehuwd/Samenwonend/Eenoudergezin

Alleenstaand

Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar

Eigen Bijdrage

Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 24.200

€ 125

t/m € 17.300

€ 24.201 - € 25.000

€ 183

€ 17.301 - € 17.900

€ 25.001 - € 26.300

€ 297

€ 17.901 - € 18.900

€ 26.301 - € 29.300

€ 503

€ 18.901 - € 20.700

€ 29.301 - € 34.700

€ 775

€ 20.701 - € 24.600

De verhoging van de eigen bijdragen geldt niet voor de Lichte Advies Toevoeging of de mediationtoevoeging.

Korting op de eigen bijdrage

Als een rechtzoekende zijn probleem eerst door het Juridisch Loket laat analyseren en daarna wordt doorverwezen naar een advocaat, ontvangt hij € 50,-korting op deze eigen bijdrage. Het Juridisch Loket geeft dit aan op een diagnosedocument. Dit document moet u meesturen bij de aanvraag voor een toevoeging.

Uitzonderingen

De korting van € 50,- geldt ook bij:

 • strafzaken (waar een eigen bijdrage is opgelegd);
 • asielzaken (waar een eigen bijdrage is opgelegd);
 • zaken rondom een bestuurlijke sanctie;
 • hoger beroep;
 • cassatie;
 • bestuursrechtelijk beroep of hoger beroep.

In al deze gevallen hoeft de rechtzoekende niet eerst naar het Juridisch Loket.

Hardheidsclausule

Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn waardoor een rechtzoekende vooraf niet langs het Juridisch Loket hoeft te gaan. Dan is het mogelijk een beroep te doen op de hardheidsclausule. Dit is bijvoorbeeld:

 • als de cliënt op een heel korte termijn gedagvaard is. Dan kan de tijd ontbreken om eerst nog naar het Juridisch Loket te gaan. Wij wijzen er wel op dat dit niet opgaat als de dagvaarding te lang is blijven liggen voordat de rechtzoekende juridische hulp inroept.
 • als de cliënt zeer beperkt mobiel is. Bijvoorbeeld als deze vanwege zeer ernstige, medische redenen aan bed gekluisterd is.

Geen reden om de hardheidsclausule toe te passen:

 • de afstand tot het Juridisch Loket;
 • advies Juridisch Loket is overbodig, omdat het Juridisch Loket toch tot de conclusie zou zijn gekomen dat de zaak behandeld moet worden door een advocaat.

Anticumulatie bij meerdere toevoegingen

Het kan noodzakelijk zijn dat uw cliënt binnen zes maanden meerdere toevoegingen nodig heeft. Dit kan betekenen dat hij meerdere eigen bijdragen moet betalen in een korte periode. Er is een regeling om te voorkomen dat uw cliënt hierdoor in betalingsproblemen komt. Voor de tweede, derde en vierde toevoeging die hij binnen zes maanden ontvangt, betaalt hij maar de helft van de eigen bijdrage. Dit heet de anticumulatiebepaling.

De anticumulatie geldt alleen wanneer de rechtzoekende voor de tweede, derde of vierde toevoeging voldoet aan de eisen van de korting:

 • het Juridisch Loket heeft de rechtzoekende naar een advocaat verwezen;
 • er is sprake van een strafzaak waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald;
 • er is sprake van een asielzaak waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald;
 • het gaat om een bestuurlijke sanctie;
 • het gaat om een zaak in hoger beroep of cassatie/beroep of hoger beroep;
 • de Raad past de hardheidsclausule toe.

De Raad kan op de eerste eigen bijdrage de korting van € 50,- hebben toegepast, maar dat hoeft niet.

Overige wijzigingen

Tegelijkertijd met de introductie van diagnose en triage wordt een tweetal andere punten aangepast.

 • Voorschotregeling
  De voorschotregeling verandert. Doordat de Raad vaker en eerder vergoedingen van advocaten kan uitbetalen is het niet meer nodig om de omvang van de voorschotten op het oude peil te houden.
 • Vanaf 1 juli wordt het percentage van artikel 35 lid 2 Bvr 50%. Vanaf 1 juli 2012 is het 25% en vanaf 1 juli 2013 10%. De verandering van de voorschotten per juli 2011 gebeurt feitelijk pas vanaf 1 oktober a.s., omdat de voorschotten voor het derde kwartaal al zijn uitbetaald.
 • Artikelwijziging
  Met invoering van de Wet griffierechten burgerlijke zaken is artikel 243 Rv komen te vervallen. In artikel 32 lid 3 Bvr werd dit artikel nog genoemd. Deze passage wordt uit artikel 32 lid 3 Bvr geschrapt.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht