Nieuwe regeling maximum toevoegingen

21 december 2011

De bezwarencommissie van de Raad voor Rechtsbijstand heeft een advies uitgebracht over de zogenaamde ‘2000-puntenregeling’. Op basis daarvan is er een nieuwe regeling opgesteld die het mogelijk maakt een lager maximum aantal toevoegingen per jaar vast te stellen dan 250 eenheden.

Wat ging hier aan vooraf?

  • In artikel 5 d van de Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur voor 2011 werd geregeld dat de Raad het maximaal aantal punten dat in 2011 op een toevoeging kon worden gedeclareerd had begrensd op een maximum van 2000.
  • De Raad heeft een aantal advocaten dat dit maximum had bereikt geïnformeerd dat de Raad geen toevoegingsdeclaraties van hen meer in behandeling zou nemen.
  • Tegen deze besluiten heeft een aantal advocaten bezwaar gemaakt. In november 2011 heeft het bestuur van de Raad besloten de bezwaarschriften gegrond te verklaren.

Aanleiding hiervoor was een advies dat door de Commissie voor Bezwaar is uitgebracht. Daarin werd overwogen dat de 2000-puntenregeling onverbindend is omdat daarvoor geen basis bestaat in artikel 15 van de Wet op de rechtsbijstand. De Memorie van Toelichting spreekt volgens de commissie wel over een maximum aantal zaken waarvoor toegevoegd kan worden, maar niet over een maximum aantal te declareren punten. De Raad kan daarom uitsluitend het aantal toevoegingen aan een maximum binden. De commissie heeft verder overwogen dat de Raad uit oogpunt van zorgvuldigheid advocaten niet met een maatregel als deze mag overrompelen.

Nieuwe regeling maximum aantal toevoegingen

Omdat de Raad belang hecht aan de kwaliteit van de gesubsidieerde rechtsbijstand en uitwassen op het vlak van het aantal te declareren uren willen voorkomen, past de Raad de regeling van het maximum aantal toevoegingen aan. Deze wijziging is opgenomen in de inschrijvingsvoorwaarden voor 2012. Om advocaten de gelegenheid te geven hun praktijk hierop aan te passen treedt de wijziging van de inschrijvingsvoorwaarden op 1 januari 2013 in werking.

Hoe ziet de nieuwe regeling er uit?

In afwijking van het algemeen maximum van 250 toevoegingseenheden geldt er een afwijkend en lager maximum aantal toevoegingseenheden voor advocaten die in de twee jaren voorafgaand aan het huidig jaar van inschrijving gemiddeld meer dan 2000 punten hebben gedeclareerd. Dit lagere aantal eenheden wordt bepaald volgens de volgende formule:

(2000 punten / het gemiddeld aantal gedeclareerde punten in twee voorafgaande jaren)

x 250

= maximum aantal toevoeginseenheden huidige jaar

Heeft een advocaat in de twee voorafgaande jaren gemiddeld meer dan 2000 punten gedeclareerd? Dan krijgt hij vanaf 2013 een lager maximum. Voor de berekening van het lagere maximum voor 2013 wordt het gemiddeld aantal gedeclareerde punten in twee voorafgaande jaren berekend over de periode 1 september 2010 tot 1 september 2012.

Rekenvoorbeeld

In de periode 1 september 2010 tot 1 september 2012 zijn 6000 punten gedeclareerd. Dat is gemiddeld 3000 per jaar.

De rekensom wordt dan (2000 / 3000 ) x 250 = 166.66 eenheden. Afgerond is dat 167.

Voor de berekening van het aantal punten tellen ook de punten voor toeslagen en extra uren mee. Als een lager aantal eenheden geldt, wordt dit lagere aantal aan het begin van het kalenderjaar aan de advocaat meegedeeld.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht