Veelgestelde vragen 2000 puntenregeling

7 april 2011

Een aantal advocaten heeft vragen gesteld over de nieuwe regeling in de inschrijfvoorwaarden. Daarin staat dat het maximaal aantal punten dat kan worden gedeclareerd is begrensd op 2000. Lees de antwoorden op de meest gestelde vragen over dit onderwerp.

1. Is de 2000 punten regeling een bezuinigingsmaatregel?

Nee. Maximering van het aantal punten heeft niets te maken met een bezuiniging. Van maximering van het aantal punten zal een praktijkregulerende werking uitgaan, met mogelijke implicaties voor het aantal zaken dat een individuele advocaat kan behandelen. De Raad zal natuurlijk wel andere advocaten toevoegen.

In discussies over het maximum aantal toevoegingen (250 eenheden) is naar voren gekomen dat er naast het maximeren van het aantal toevoegingen ook behoefte bestaat aan een plafond aan het aantal te declareren punten, een logische pendant. Beide maxima zijn complementair. Het maximum van 250 eenheden beoogt aan de voorkant te voorkomen dat de advocaat zo veel zaken aanneemt dat de kwaliteit van de te verlenen rechtsbijstand in het geding komt. Als de grens wordt bereikt, is de advocaat niet meer toevoegbaar en behoort hij cliënten naar een andere advocaat te verwijzen.

Het stellen van een maximum aan de voorkant voorkomt niet dat sommige advocaten hoge aantallen uren declareren. Om die reden wordt ook aan de achterkant een vorm van bewaking toegepast. Dit laatste leidt er overigens niet toe dat de noodzaak om aan de voorkant een maximum te stellen vervalt.

De maximumnorm van 250 eenheden is door de rechter aanvaard. Uitgaande van een gemiddelde tijdsbesteding van 7 uur per toevoeging corresponderen 250 toevoegingseenheden met 1750 declarabele uren. Door het maximum aantal te vergoeden punten nu op 2000 te stellen, worden uitschieters begrensd. Gebleken is immers dat deze uitschieters niet uit te sluiten zijn door het aan de voorkant maximeren van het aantal toevoegingen.

2. Heeft de regeling alleen betrekking op toevoegingen afgegeven na 1 januari 2011? Gaat het om de uitbetaalde punten of om de punten die bij afgifte op de toevoeging staan?

De regeling geldt voor alle toevoegingen, ongeacht de datum van afgifte.
Bij de 2000 punten telling gaat het om het aantal punten dat de Raad bij vaststelling van de vergoeding aan de zaak toekent en niet om het forfait dat vooraf bij de toevoeging als indicatie is meegegeven.

3. Het declaratiemoment is altijd ongewis. In het ene jaar kunnen er meerdere declaraties cumuleren dan het andere. Wat doet de Raad dan?

Het declaratiemoment is inderdaad ongewis, maar aangenomen mag worden dat in de praktijk wel sprake zal zijn van een zekere uitmiddeling. Indien er aantoonbaar sprake is van een grote discrepantie tussen afgegeven en gedeclareerde toevoegingen kan een middelingsregeling over twee jaar (2010 en 2011) plaatsvinden waarbij het gezamenlijk plafond over deze twee jaren 4000 punten bedraagt.

4.Geldt de regeling voor elke gedeclareerde toevoeging/gedeclareerd punt of alleen voor toevoegingen afgegeven na 1 januari 2011? Is sprake van overgangsbeleid?

Het beleid geldt voor alle toevoegingen. Advocaten die veronderstellen in de problemen te komen zijn daarom in de gelegenheid gesteld dit aan de afdeling financiën en beheer voor te leggen. Hiervoor is al op de middelingsregeling ingegaan, die een oplossing kan bieden indien een advocaat zaken niet heeft gedeclareerd die op de plank zijn blijven liggen. De Raad heeft de Orde uitgenodigd om advocaat-leden voor te dragen voor een te vormen adviescommissie. Deze zal het bestuur van de Raad advies uitbrengen over de vraag of en op welke wijze tijdelijk aan knelpunten in individuele gevallen tegemoet moet worden gekomen.

5. Hoe gaat u mij tussentijds op de hoogte houden van het aantal gedeclareerde punten?

Wij gaan ervan uit dat advocaten voor wie de regeling van belang is zelf hun gedeclareerde tijd in de gaten houden. De Raad zal waarschuwen bij bereiken 1700 punten grens. Advocaten die in 2010 de grens hebben bereikt, krijgen daarvan in april ook al een bericht.

6.Tellen extra uren mee? Houdt u rekening met bewerkelijke zaken 40 tot 100 orders?

Ja. De punten die zijn vastgesteld voor extra uren tellen mee. Ook in een exu-zaak zal regelmatig tussentijds worden gedeclareerd. Problemen met het ophopen van uren zullen zich dan ook niet vaak voordoen. De Raad staat in exu-zaken soms toe met meer advocaten aan een zaak te werken. De Raad kan daarom in specifieke gevallen (uren tweede advocaat meetellen is kennelijk zeer onredelijk) een uitzondering maken. Vereiste daarvoor is dat het moet gaan om zaken met hoge urenaantallen.

7. Tellen uren die door kantoorgenoten zijn besteed mee?

Volgens de inscnrijvingsvoorwaarden zijn uren van kantoorgenoten bij in geval van waarneming declarabel. Verder staat de Raad in exu-zaken soms toe met meer advocaten aan een zaak te werken. In andere gevallen zou het declareren vanuren van kantoorgenoten niet aan de orde moeten zijn. De Raad kan de uren in een zaak niet op meerdere advocaten registreren. Het huidig uitgangspunt dat de toegevoegde advocaat persoonlijk bijstand aan de cliënt levert, staat daar aan in de weg. Het werken in toevoegingzaken van andere advocaten, kan samenhangen met een hoge case-load. Door de gekozen normering zullen advocaten hier anders mee om moeten gaan.

8.Tellen bij een opvolgingstoevoeging de uren die je voorganger heeft gemaakt mee?

Uren die een voorganger heeft gemaakt tellen mee bij opvolgende advocaat. De Raad kan bij bewaking van de 2000 puntengrens geen rekening houden met specifieke situaties van overname. Daarbij geldt dat ook het spiegelbeeldige voor komt, namelijk dat de advocaat tijd vergoed krijgt via de opvolgend advocaat, zonder dat de punten bij hem/haarzelf meetellen.
Aangenomen mag worden dat dit zich in de praktijk min of meer zal uitmiddelen.
De Raad kan in specifieke gevallen (meetellen is kennelijk zeer onredelijk) een uitzondering maken. Vereiste daarvoor is dat het moet gaan om zaken met bijzondere hoge urenaantallen, waarbij overname niet het gevolg van is van acquisitie.

9. Tellen bij de puntentelling ook de punten voor toeslagen mee (extra zittingen,reistijd, horen getuigen, gerechtelijk vooronderzoek, bewaring)?

Toeslagen zijn bewust meegenomen omdat ze een opwaartse correctie vormen op de tijd die forfaitaire wordt vastgesteld. De Raad kan zich voorstellen dat mogelijk niet in iedere concrete zaak de toeslag in verhouding staat tot de daaraan bestede tijd, maar algemeen gesproken corresponderen toeslagen met een extra tijdsbesteding.

10. Moeten advocaten die de norm bereiken van de Raad maar een sabbatical nemen in plaats van cliënten bij te staan?

Over de norm van 2000 punten heeft overleg met advocaten plaatsgevonden. Uit regelmatige contacten met advocaten bleek ons dat een aantal van 2000 punten als erg hoog wordt gezien. Er zijn dan ook genoeg advocaten die zeggen dat met een norm van 2000 uur het plafond nog altijd hoog wordt gelegd. Het feit dat slechts 1 % van alle advocaten dit plafond bereikt toont ook aan hoe hoog de lat hier ligt.

Van maximering van het aantal punten zal een praktijkregulerende werking uitgaan, met implicaties voor het aantal zaken dat een advocaat behandelt, kantoorwerkwijzen en het aantal cliënten dat een advocaat helpt. Dat is niet anders dan bij het maximeren van aantal toevoegingen. Wij realiseren ons deze consequenties en de aanpassingen die daaruit voortvloeien voor de advocatuur terdege, maar het is niet aan de Raad om aan advocaten voor te schrijven hoe zij zich op de nieuwe norm in zullen stellen.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht