Regelingen en beleid

Reglementen en beleidsregels met betrekking tot de organisatie van rechtsbijstand.

Beleidsregels wegingsfactoren kosten bestuurlijke voorprocedure

In de beleidsregels wegingsfactoren kosten bestuurlijke voorprocedure is beschreven welke wegingsfactoren de Raad gebruikt bij vergoeding van de kosten in de bezwaarfase.

Subsidievoorwaarden rechts- en wetwinkels 2021

In de regeling subsidievoorwaarden rechts- en wetwinkels 2021 is beschreven onder welke voorwaarden de Raad subsidie verleent aan rechtswinkels en wetwinkels.

Modelovereenkomst deurwaarders

De modelovereenkomst deurwaarders is de overeenkomst tussen de Raad voor Rechtsbijstand en de deurwaarder die wenst te worden ingeschreven bij de Raad, voor het verrichten van werkzaamheden op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. 

Maatregelbeleid

In het Maatregelbeleid van de Raad voor Rechtsbijstand is beschreven welke maatregelen de Raad kan nemen bij mis- en oneigenlijk gebruik van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Het voorafgaande traject staat stapsgewijs beschreven in de Handleiding bij het Maatregelbeleid.

Reglement Piket

Het reglement Piket bevat de uitgangspunten, regels en randvoorwaarden ten aanzien van deelname aan de verschillende piketregelingen.

Reglement commissie toetsing rechtsbijstandverlening

In het reglement commissie toetsing rechtsbijstandverlening is de samenstelling en werkwijze van deze commissie beschreven. De commissie is ingesteld voor de advisering over zorgvuldigheid en doelmatigheid van de rechtsbijstandverlening op basis van een toevoeging.

Reglement adviescommissie toetsing inschrijvingsvoorwaarden

In het reglement adviescommissie toetsing inschrijvingsvoorwaarden is de samenstelling en werkwijze van deze commissie beschreven. De commissie is ingesteld voor de advisering over de toepassing van artikel 17, tweede lid van de Wet op de rechtsbijstand.

Beleidsregel verhoorbijstand minderjarigen

Beleidsregel van de Raad voor Rechtsbijstand tot verstrekking van subsidie aan advocaten die rechtsbijstand geven aan aangehouden minderjarigen tijdens het politieverhoor (Beleidsregel jeugdstrafpiket)

Beleidsregel afdoeningsbijstand op ZSM locaties

Beleidsregel van de Raad voor Rechtsbijstand tot verstrekking van subsidie aan advocaten die consultatie- en afdoeningsbijstand verlenen op de ZSM locaties (Beleidsregel Rechtsbijstand ZSM locaties)

Instellingsbesluit en reglement adviescommissie Rechtwijzer 

Het Instellingsbesluit en reglement adviescommissie Rechtwijzer betreft een besluit rond de instelling van de Adviescommissie Toelating op Rechtwijzer.nl voor de advisering over (de besluitvorming op) de aanvragen voor Toelating op Rechtwijzer.nl, alsmede de samenstelling en werkwijze van deze commissie conform het reglement van de Adviescommissie.

Wilt u een klacht indienen over een gedraging van een medewerker van de Raad voor Rechtsbijstand?

Hiervoor kent de Raad het protocol klachtenregeling Raad voor Rechtsbijstand.

Zijn er klachten over onrechtmatig gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand?

Hiervoor geldt het maatregelbeleid Raad voor Rechtsbijstand.

Afspraken Dekens en Raad voor Rechtbijstand

In dit document staan de afspraken over de informatie-uitwisseling tussen de Dekens van de Orde in het arrondissement en de Raad.      

Afspraken MfN en Raad voor Rechtsbijstand

In dit document staan de afspraken over de informatie-uitwisseling tussen de MfN en de Raad.

Commissie voor Bezwaar

De Commissie voor Bezwaar behandelt Wrb-bezwaarzaken.

KRAV

De KRAV kan naar aanleiding van een klacht, dan wel ambtshalve, besluiten om op grond van concrete feiten of omstandigheden een onderzoek in te stellen naar de taakuitoefening van rechtsbijstandverleners die ten tijde van de gewraakte gedraging zijn toegelaten tot de verlening van rechtsbijstand aan asielzoekers en vreemdelingen in bewaring. De KRAV kan de Raad adviseren om een maatregel te treffen.

LARAV

De taak van de LARAV is het bestuur van de Raad gevraagd en ongevraagd te adviseren over de rechtsbijstandverlening aan asielzoekers en vreemdelingen in bewaring in de meest ruime zin.