Project Innovatie sociale advocatuur en mediation

De Raad is in onze democratische rechtsstaat verantwoordelijk voor de optimale organisatie en borging van goede gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation voor minder draagkrachtige burgers. Om dit te kunnen waarmaken is onder andere voldoende aanbod van kwalitatief hoogwaardige rechtsbijstand nodig. Een van de doelstellingen van de Raad is dan ook het waarborgen van goede kwaliteit en voldoende aanbod van rechtsbijstand van sociaal advocaten en mediators.

Bijdragen aan goede rechtsbijstandverlening en mediation

De Raad voor Rechtsbijstand wil met het project innovatie sociale advocatuur en mediation bijdragen aan randvoorwaarden voor een efficiënte praktijkvoering. Dit wordt onder andere gedaan door samenwerking te stimuleren, belemmeringen voor innovatie weg te nemen en bij te dragen aan andere modellen voor praktijkvoering. Stimuleren van samenwerking kan bijvoorbeeld door nieuwe samenwerkingsvormen (op afstand) te ontwikkelen en lessen hierover te delen. Ook worden innovatie en digitalisering gestimuleerd, waarbij de aandacht ook uitgaat naar de kosten en draagkracht ervan voor rechtsbijstandverleners.

Veel advocaten en mediators werken ook zelf aan hun praktijkvoering en de efficiëntie daarvan. De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld veel processen gedigitaliseerd. Maar soms lukt dit minder goed dan gewenst, door onder andere geldende regels, gebrek aan tijd en/of een netwerk.

Enquête om behoefte in kaart te brengen

Meerdere partijen zien het belang van een goede en efficiënte sociale advocatuur en mediation en willen daar aan bijdragen met ideeën en andere op innovatie gerichte ondersteuning. De Raad is daarom dit project gestart dat wordt ondersteund door de Nederlandse orde van advocaten, de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en de Mediatorsfederatie Nederland.

De eerste stap van dit project is het in kaart brengen van de behoefte van advocaten en mediators aan innovatie, ondersteuning en samenwerking om de productiviteit en kwaliteit van hun praktijk te verbeteren. Hiervoor wordt in de maand juli een enquête gehouden onder bij de Raad actieve rechtsbijstandverleners.