Verwerking persoonsgegevens Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Inleiding

U bent toegelaten tot de Wettelijke schuldsaneringsregeling, omdat u een oplossing wilt voor uw problematische schulden. De rechtbank heeft een Wsnp-bewindvoerder benoemd. Deze moet er op toezien dat u de verplichtingen van de schuldsaneringsregeling nakomt. De rechtbank kan dan oordelen over het toekennen van een schone lei. Bureau Wsnp is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en is door de minister van Justitie en Veiligheid belast met de uitvoering van:

 • selectie van Wsnp-bewindvoerderorganisaties;
 • beheer van het register Wsnp-bewindvoerders;
 • betaling van de Wsnp-bewindvoerdersubsidies;
 • ontwikkeling van beleid voor de uitvoering van de Wsnp;
 •   adviseren over toekomstige ontwikkelingen om de kwaliteit van Wsnp-bewindvoerders te vergroten;
 • behandeling van klachten in het kader van de Gedragscode;
 • goedkeuren van opleidingen in het kader van permanente educatie voor Wsnp-bewindvoerders;
 • voorlichting geven over de Wsnp;
 • samenwerking met partijen uit de Wsnp-bewindvoerdersbranche om trends en ontwikkelingen in de markt te signaleren en te stimuleren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Van u (de schuldenaar) kan de Raad de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Geboortedatum;
 • Insolventienummer;
 • NAW-gegevens;
 • Saneringsnummer;
 • Start- en einddatum schuldsanering.
   

Voor de inschrijving, selectie, beheer en uitbetaling van en aan Wsnp-bewindvoerders(organisaties) kan de Raad van de Wsnp-bewindvoerder de volgende gegevens verwerken:

 • Beslagen;
 • Besluit tot beĆ«indiging en/of doorhaling inschrijving of registratie;
 • Deelname aan arrangement Wsnp-bewindvoerders;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Iban;
 • Klachten c.q. sancties;
 • Naam-, adres- en kantoorgegevens;
 • Opleiding en PE-punten;
 • Pasfoto;
 • Registratienummer / crediteurnummer;
 • (Mobiele) Telefoonnummer(s);
 • Titulatuur;
 • Verklaring omtrent gedrag (V.O.G.);
 • Verzoek om inschrijving of registratie;
 • Wijze en hoogte van betalingen en invorderingen.
   

Overige (persoons)gegevens die wij in een schuldsaneringszaak kunnen registreren:

 • Naam Rechter-Commissaris;
 • Rechtbank.

Aanvullend op bovenstaande gegevens heeft de Raad inzicht in het Centraal Insolventieregister (CIR) en in het archief van het Landelijk Schuldsaneringsregister (LSR) om de koppeling tussen de Wsnp-bewindvoerder en de schuldenaar in te zien.

 • Privacyverklaring