Verwerking persoonsgegevens Wet op de rechtsbijstand (Wrb)

Inleiding

Heeft u als burger een juridisch probleem dat u niet zelf kunt oplossen? Wilt u een rechtsbijstandverlener inschakelen, maar u kunt deze deskundige niet betalen? De Wet op de rechtsbijstand regelt dat mensen die geen rechtsbijstandverlener kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand regelt dit.
Hoe verkrijgt de Raad uw persoonsgegevens?

Uw rechtsbijstandverlener dient het verzoek om subsidie in bij de Raad met een aanvraagformulier, waarop hij uw persoonsgegevens heeft vermeld. Deze gegevens worden deels vastgelegd in het geautomatiseerde systeem van de Raad en geverifieerd bij de Basisregistratie Personen(BRP). Vervolgens worden de gegevens over uw inkomen en vermogen opgehaald bij de Belastingdienst.
Van een burger die alleen een vreemdelingennummer heeft, verifieert de Raad persoonsgegevens bij de Basisvoorziening Voor Vreemdelingen (BVV).
Van burgers die asiel aanvragen in Nederland ontvangt de Raad de persoonsgegevens van de IND/COA.

De Raad heeft deze gegevens nodig om zijn wettelijke taak uit te kunnen oefenen en het recht op subsidie te beoordelen.
In het geval een gerechtelijke instantie een aanwijzing heeft gegeven/last heeft verstrekt voor toevoeging (artikel 43 Wrb), haalt de Raad inkomens- en vermogensgegevens op bij de Belastingdienst, om na onherroepelijke veroordeling van deze burger de kosten van rechtsbijstand op hem te verhalen.
Het besluit van de Raad wordt gezonden aan de burger. Een kopie van dit besluit zenden wij aan de rechtsbijstandverlener.


Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

 

1. Voor de beoordeling van aanvragen voor gesubsidieerde rechtsbijstand kan de Raad van de burger de volgende gegevens verwerken (opsomming in alfabetische volgorde):

 • Aanvraag met begroting extra uren;
 • Aanvraag peiljaarverlegging;
 • Beslissing extra uren;
 • Beslissing op de aanvraag;
 • Beslissing peiljaarverlegging;
 • Bewijsstukken actueel inkomen en vermogen;
 • Bewijsstukken van inkomen en vermogen in het buitenland;
 • Bezwaar/(hoger) beroep tegen beslissing op de aanvraag;
 • Bij de Belastingdienst geregistreerd (status van het) verzamelinkomen (van aanvrager en partner) / voor burgers met inkomen en vermogen in het buitenland: Formulier inkomen en vermogen (Income and assets statement);
 • Burgerservicenummer (bsn)/ Vreemdelingennummer (van aanvrager en partner);
 • Datum huwelijk;
 • Door burger aan rechtsbijstandverlener te betalen eigen bijdrage;
 • Gegevens over de onderneming;
 • Iban;
 • Kenmerk en volgnummer van de aanvraag;
 • Kenmerk van het orgaan/gerecht waar de procedure wordt gevoerd;
 • Kenmerken waaronder een zaak bij een orgaan/gerecht waar de procedure wordt gevoerd is geregistreerd;
 • NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum (van aanvrager en partner);
 • Rechtsbelang en te voeren procedure;
 • Samenstelling huishouding;
 • Soort rechtsbijstand;
 • (Mobiele) Telefoonnummer aanvrager;
 • Thuiswonende minderjarige kinderen incl. geboortedatum jongste kind;
 • Wederpartij;
   

Vraagt u asiel aan in Nederland, dan kan de Raad ook de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Aantal kinderen;
 • Aard van de procedure;
 • Advocaat;
 • Burgerlijke staat;
 • Nationaliteit;
 • Referent;
 • Taal;
 • (wens) Tolk;
 • Verblijfplaats.
   

Bij grensoverschrijdende geschillen kan de Raad aanvullend de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Aantal huisgenoten dat behoort tot uw huishouden;
 • Bewijsstukken actueel inkomen, vermogen en uitgaven;
 • Geboortedatum kind(eren);
 • Geboorteplaats;
 • Naam en voornaam huisgenoten en relatie tot u;
 • Nationaliteit;
 • Paspoort- of ID-nummer;
 • Persoon waarvan u financieel afhankelijk bent, maar die niet tot uw huishouden behoort;
 • (Wettelijk) Vertegenwoordiger.
   


2. Nadat de rechtsbijstandverlener zijn werkzaamheden voor u heeft beëindigd, declareert hij bij de Raad. Bij de vaststelling van de declaratie kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

 • Beslissing op het verzoek tot vaststelling van de vergoeding;
 • Bezwaar/(hoger) beroep tegen de beslissing van de Raad;
 • Door rechtsbijstandverlener in rekening gebrachte (proces) kosten;
 • Door rechtsbijstandverlener ontvangen vergoeding;
 • Door rechtsbijstandverlener verreden kilometers en bestede tijd;
 • Kenmerk en volgnummer van de aanvraag;
 • Processtukken;
 • Resultaatbeoordeling.
   

3.  Heeft u recht op een piketadvocaat, vanwege een vrijheidsontneming of vrijheidsbeperking in het kader van een piketsoort, dan kunnen naast de eerdergenoemde NAW-gegevens de volgende   gegevens van u worden verwerkt:

 • Beperkingen opgelegd;
 • Bijzonderheden;
 • Episodejournaal;
 • Geneeskundige verklaring;
 • Kennelijk kwetsbaar;
 • Last tot inbewaringstelling door burgemeester;
 • Naam en telefoonnummer arts;
 • Nationaliteit;
 • Piketsoort en vorm van piketbijstand;
 • Plaatsnaam van verzendplaats en bezoeklocatie;
 • Spreektaal en wens tolk;
 • Stamadvocaat;
 • Strafbaar feit en categorie feit;
 • Tijdstip en datum aanhouding en/of verhoor en/of inverzekeringstelling, datum inbewaringstelling, datum uitpiketmelding, datum ophouding/bewaring en mogelijke uitreisdatum;
 • Verslavingsproblematiek;
 • Voorkeursadvocaat;
 • Wens advocaat bij verhoor;
 • Wens communicatie met derden.

De Raad neemt bij piket de persoonsgegevens over uit de piketmelding van de meldende dienst (o.m. de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), gemeenten, Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en/of de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)).

Van de rechtsbijstandverlener kunnen naast onder 2 en 8 genoemde gegevens de volgende gegevens worden verwerkt:

 • Acceptatie (voorkeurs-/stam-)piketmeldingen en de datum en tijdstip hiervan;
 • Beschikbaarheid voor planningsproces piketdienst;
 • Indeling piketdienst;
 • Koppeling stamcliënt.
   

4. Vraagt de advocaat voor u een subsidie voor medisch haalbaarheidsonderzoek (MHO) aan, dan kan de Raad hiervoor de volgende gegevens verwerken:

 • Beslissing voorschot MHO;
 • Derdengeldrekening van het advocatenkantoor;
 • Verklaring BIG-geregistreerde arts.
   

5. Na het onderzoek laat u de subsidie vaststellen met de volgende gegevens, hiervoor kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

 • Beslissing vaststelling subsidie MHO; 
 • Rekening en uitslag medisch onderzoek van de BIG-geregistreerde arts.
   

6. Vraagt u een lening aan voor de bekostiging van een Medisch Deskundigenbericht (MDB), dan kan de Raad daarvoor de volgende gegevens verwerken:

 • Beslissing voorschot lening;
 • Contract tussen u en de Raad, inclusief gewenst leenbedrag;
 • Uitslag medisch onderzoek van de BIG-geregistreerde arts.
   

7. Bij terugbetaling van de lening kan de Raad de volgende gegevens verwerken:

 • Beslissing definitieve lening;
 • Betalingsregeling.
   

8. Van de rechtsbijstandverlener kan de Raad de volgende gegevens verwerken:

 • Affiniteiten mediator;
 • BAR-nummer en/of R-nummer;
 • Beëdigingsdatum advocaat;
 • Beslagen;
 • Besluit tot beëindiging en/of doorhaling inschrijving of registratie;
 • Deelname en hoogte voorschotregeling;
 • Deelname instaptarief mediator;
 • E-mailadres kantoor en e-mailadres piket;
 • Geslacht en geboortedatum;
 • Hoofdberoep mediator;
 • HT-overeenkomst;
 • Iban;
 • MfN registratienummer mediator;
 • Naam-, adres- en kantoorgegevens;
 • Opleidingspunten en aantal zaken (minimum en maximum);
 • Registratie op een wachtlijst voor toelating tot een specialisatie;
 • Specialisatie(s), verwijsarrangementen en deelname aan piketregeling(en);
 • Talen mediator;
 • (Mobiele) Telefoonnummer;
 • Titulatuur;
 • Tuchtrechtelijke besluiten;
 • Uurtarief inclusief en exclusief btw mediator;
 • Verzoek om inschrijving of registratie en de beslissing hierop;
 • Wens doorverwijzing vanuit rechtspraak/hJL of mediator;
 • Wijze en hoogte van betalingen en invorderingen.

 

 • Privacyverklaring