Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van uw gegevens staat uw belang voorop! Dit betekent:

  • Wij zijn zorgvuldig met uw gegevens. Wij spannen ons in ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons veilig zijn. Wij houden ons aan de wet;
  • Wij gebruiken uw gegevens voor de dienstverlening van de Raad en delen uw gegevens alleen met derden als dit in het kader vanuw zaak noodzakelijk is en wanneer de Raad verplicht is om gegevens met andere partijen te delen;
  • Wij informeren u over het gebruik van uw gegevens;
  • Wij bieden u mogelijkheden om uw gegevens en de keuze die u ten aanzien van uw privacy heeft gemaatk in te zien en aan te passen;
  • U bepaalt, binnen de grenzen van de wet, wat er met uw gegevens gebeurt. Wij resprecteren de keuzes die u ten aanzien van uw privacy heeft gemaakt.
     

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die wij van u in beheer hebben. In de volgende hoofdstukken leest u per wet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen.

Integriteit en vertrouwelijkheid

De Raad gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van verwerking van persoonsgegevens, maakt de Raad afspraken over de eisen waar de gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. De Raad controleert deze afspraken periodiek. (Zie bijlage Overzicht van derden met wie de Raad persoonsgegevens deelt)

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op uw belangen mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel.

Bewaartermijn

De Raad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van wettelijke taken, of zoals vastgelegd in de Archiefwet (zie Basis Selectiedocument (BSD) Raden voor Rechtsbijstand). Wanneer er persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om u te identificeren.

  • Privacyverklaring