Privacyverklaring

De Raad voor Rechtsbijstand (hierna aangeduid als: Raad/wij) biedt verschillende diensten, waaronder subsidies en/of registraties in het kader van:

  • Wet op de rechtsbijstand (Wrb);
  • Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp);
  • Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).

 

Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over informatie van burgers, rechtsbijstandverleners, Wsnp-bewindvoerders, tolken en vertalers (hierna: u). Deze informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd, verwerken wij in onze (digitale) dossiers.

De in deze verklaring gebruikte begrippen, zoals rechtsbijstandverlener, worden uitgelegd in de bijlage Begrippenlijst bij de Privacyverklaring.

1.   Inleiding
2.    Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
3a.  Verwerking persoonsgegevens; Wet op de rechtsbijstand (Wrb)
       In dit hoofdstuk leest u voor de Wrb welke persoonsgegevens door de Raad
       worden verwerkt
3b.  Verwerking persoonsgegevens; Wet schuldsanering natuurlijke
       personen (Wsnp)

       In dit hoofdstuk leest u voor de Wsnp welke persoonsgegevens door de Raad
       worden verwerkt
3c.  Verwerking personsgegevens; Wet Beëdigde Tolken en Vertalers
       (Wbtv)
      
In dit hoofdstuk leest u voor de Wbtv welke persoonsgegevens door de Raad
       worden verwerkt
4.   Melding over misbruik / Klachten
5.    Rechten van betrokkenen
6.   Onderzoek
7.   Wijzigingen privacyverklaring

De privacyverklaring treedt in werking na vaststelling door de algemen directeur/bestuurder. Het beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd. De meest actuele versie vna het beleid is te vinden op alle websites van de Raad. 

 

Bijlage: Begrippenlijst bij de Privacyverklaring
Bijlage: Overzicht van derden met wie de Raad persoonsgegevens deelt

 

 

 

 

 

  • Privacyverklaring