Overzicht van derden met wie de Raad persoonsgegevens deelt

Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst

Als een piketmelding is gedaan kan de Raad de naam, voorletters, BAR-nummer, geslacht, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en kantoortelefoonnummer van de rechtsbijstandverlener delen, om de betreffende advocaat rechtsbijstand te kunnen laten verlenen.

GBA-V

Als dit nodig is voor de uitoefening van zijn taak, kan de Raad de actuele bij de Basisregistratie Personen geregistreerde persoonsgegevens van de burger raadplegen, via de applicatie GBA-V.

Gerechten

Dit zijn gerechtelijke instellingen zoals de rechtbank, het Gerechtshof. Als het voor de uitoefening van het recht vereist is, kan de Raad persoonsgegevens van de burger en/of de rechtsbijstandverlener delen.

Het Juridisch Loket

Als dit nodig is voor de taken van het Juridisch Loket en voor de verwijzing van burger kan de Raad de status van de inschrijving of registratie van de rechtsbijstandverlener de volgende gegevens delen: NAW- en kantoorgegevens, BAR-nummer, Iban, geslacht, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, rechtsgebieden waarvoor rechtsbijstandverlener is ingeschreven, het eventuele minimum- en het maximum aantal zaken waarvoor per jaar een toevoeging aan de rechtsbijstandverlener wordt verstrekt.

Immigratie- en naturalisatiedienst

Als een piketmelding is gedaan kan de Raad de naam, voorletters, BAR-nummer, geslacht, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en kantoortelefoonnummer van de rechtsbijstandverlener delen, om de betreffende advocaat rechtsbijstand te kunnen laten verlenen.

Kabinet van de Rechter-Commissaris

Als een piketmelding is gedaan kan de Raad de  naam, voorletters, BAR-nummer, geslacht, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en kantoortelefoonnummer van de rechtsbijstandverlener delen, om de betreffende advocaat rechtsbijstand te kunnen laten verlenen.

Koninklijke Marechaussee

Als een piketmelding is gedaan kan de Raad de  naam, voorletters, BAR-nummer, geslacht, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en kantoortelefoonnummer van de rechtsbijstandverlener delen, om de betreffende advocaat rechtsbijstand te kunnen laten verlenen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Gegevens over de gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen worden verstrekt voor beleidsvoorbereiding, -evaluatie en onderzoek. Ook kunnen gegevens worden verstrekt voor andere doeleinden, voor zover dit geen onevenredige schade veroorzaakt in de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. De Raad kan aan het verstrekken van deze gegevens nadere voorwaarden verbinden.

Nationale Politie

Als een piketmelding is gedaan kan de Raad de naam, voorletters, BAR-nummer, geslacht, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en kantoortelefoonnummer van de rechtsbijstandverlener delen, om de betreffende advocaat rechtsbijstand te kunnen laten verlenen.

Mediatorsfederatie Nederland (MfN) / Stichting Kwaliteit Mediators (SKM)

Als dit nodig is voor de taken van MfN en voor de verwijzing van burger kan de Raad de status van de inschrijving of registratie van de rechtsbijstandverlener de volgende gegevens delen: NAW- en kantoorgegevens, BAR-nummer, Iban, geslacht, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, rechtsgebieden waarvoor rechtsbijstandverlener is ingeschreven, het eventuele minimum- en het maximum aantal zaken waarvoor per jaar een toevoeging aan de rechtsbijstandverlener wordt verstrekt.

Openbaar Ministerie (OM)

  • Als de rechtzoekende een verzoek tot vergoeding van de kosten van rechtsbijstand heeft gedaan (op grond van artikel 591a, tweede lid, Wetboek van Strafvordering), dan kan de Raad met het OM persoonsgegevens van burger en zijn rechtsbijstandverlener delen, met uitzondering van de financiële gegevens van de rechtzoekende.
  • Als een piketmelding is gedaan kan de Raad de naam, voorletters, BAR-nummer, geslacht, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en kantoortelefoonnummer van de rechtsbijstandverlener delen, om de betreffende advocaat rechtsbijstand te kunnen laten verlenen.

Nederlandse Orde van Advocaten / Dekens

  • De Raad kan persoonsgegevens, waaronder de gegevens met betrekking tot registratie van toevoeging en vaststelling, van de rechtzoekende en/of een rechtsbijstandverlener delen met de regionale Dekens van de Orde van Advocaten op grond van de ‘Afspraken over informatie-uitwisseling tussen de Dekens van de Orde in het arrondissement en de Raad voor Rechtsbijstand’.
  • Als dit nodig is voor de taken van Orde en voor de verwijzing van burger kan de Raad de status van de inschrijving of registratie van de rechtsbijstandverlener de volgende gegevens met de Dekens delen (op grond van 'Afspraken over informatieuitwisseling'): NAW- en kantoorgegevens, BAR-nummer, Iban, geslacht, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, rechtsgebieden waarvoor rechtsbijstandverlener is ingeschreven, het eventuele minimum- en het maximum aantal zaken waarvoor per jaar een toevoeging aan de rechtsbijstandverlener wordt verstrekt , het aantal verstrekte toevoegingen, de toevoegingsomzet en op toevoeging vastgestelde punten en de eventuele deelname aan de algemene voorschotregeling.

Personen of instanties met een publiekrechtelijke taak

Als de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak, kan de Raad persoonsgegevens delen, voor zover dit geen onevenredige schade veroorzaakt in de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen.

  • Privacyverklaring