Begrippenlijst bij de privacyverklaring

Basisregistratie voor Personen (Brp)

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen). Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in de BRP zijn opgenomen. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland.

Basisvoorziening  Vreemdelingen (BVV)

Landelijke database waarin betrokken organisaties persoons- en statusgegevens van vreemdelingen invoeren, onderhouden en raadplegen.

Betalingsregeling

Bij een betalingsregeling worden afspraken gemaakt over het in delen betalen van de nog te betalen rekening. Hierin wordt onder andere afgesproken in welke termijnen er wordt betaald en welk bedrag.

Betrokkene

De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is de natuurlijk persoon van wie de gegevens worden verwerkt.

BIG-register

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlands register waarin het basisberoep is opgenomen van individuen werkzaam in aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg. In het BIG-register zijn artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen opgenomen.

Burger

De burger in deze Privacyverklaring is de subsidieaanvrager in het kader van de in de verklaring genoemde wetten.

Inschrijving

De inschrijving van een rechtsbijstandverlener bij de Raad.

Insolventienummer

Iedere insolventie heeft een eigen insolventienummer waarmee deze in het register opgezocht kan worden.

Ketenpartners

Persoon of organisatie, buiten de Raad voor Rechtsbijstand, die een bijdrage levert aan de totstandkoming en/of levering van de diensten van de Raad of professioneel betrokken is.

Medisch Haalbaarheidsonderzoek

Een medisch haalbaarheidsonderzoek is een zogenaamd kort onderzoek naar de medische haalbaarheid van een letselschadezaak.

NAW-gegevens

Naam, adres, postcode en woonplaatsgegevens.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een natuurlijke persoon.

Piket(advocaat)

Piket betreft rechtsbijstandverlening door een piketadvocaat. Een piketadvocaat verleent onder meer rechtsbijstand aan aangehouden verdachten van bepaalde strafbare feiten, vreemdelingen die op grond van de Vreemdelingenwet in hun vrijheid zijn beperkt of van wie de vrijheid is ontnomen en psychiatrische patiënten die in bewaring worden gesteld door de burgemeester.

Problematische schulden

Schulden die de schuldenaar moeilijk of niet meer kan aflossen.

Proceskosten

De kosten verbonden aan het procederen, zoals griffiegeld, deurwaarderskosten, etc.

Rechtsbijstandverlener

Advocaten en mediators, een gerechtsdeurwaarder of een notaris of een andere persoon met wie de Raad een overeenkomst tot het verlenen van (rechts)bijstand is aangegaan.

Saneringsnummer

Kenmerk van het verzoekschrift Wsnp.

Schone lei

Besluit van de rechter dat de schuldenaar zich aan de verplichtingen van de Wsnp heeft gehouden. De schuldeisers kunnen niet-betaalde schulden niet meer opeisen.

Schuldenaar

Iemand met schulden.

Stamadvocaat

Een stamadvocaat is een advocaat die verbonden blijft aan een cliënt.

Toevoeging

Het besluit van de Raad om gesubsidieerde rechtsbijstand te verlenen.

Uitslag Medisch Haalbaarheidsonderzoek

Een advies van een medisch specialist naar aanleiding van een medisch haalbaarheidsonderzoek (kan medische gegevens van betrokkene bevatten).

Vaststelling

Het besluit op een door een rechtsbijstandverlener ingediend verzoek om toekenning van een vergoeding.

Verwerking van persoonsgegevens

Een verwerking is alles wat met een persoonsgegeven gebeurt, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander en vernietigen.

Verwerkingsverantwoordelijke

De Raad voor Rechtsbijstand.

Wet

De Wet op de rechtsbijstand (Wrb) en/of de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en/of de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).

Wettelijk schuldsaneringstraject

Periode van drie jaar waarin de schuldenaar probeert zoveel mogelijk schulden af te lossen. Een Wsnp-bewindvoerder controleert of deze zich aan zijn plichten houdt. Als dat zo is, ontvangt de schuldenaar een schone lei.

Wsnp-bewindvoerder

Iemand die namens de rechtbank controleert of de schuldenaar zijn financiële verplichtingen nakomt.

  • Privacyverklaring