Privacy Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft respect voor uw privacy. Via onze privacyverklaring informeren wij u daarom over de gegevens die wij van u hebben en waarom. Dit doen we zo toegankelijk en duidelijk mogelijk, conform alle wettelijke bepalingen die vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden. De privacyverklaring is op deze website te raadplegen via de menu items in de linker kantlijn, of in pdf-formaat via de link in de rechter kantlijn.

De privacyverklaring uitgelegd

Om onze diensten aan burgers, mediators en advocaten, Wsnp-bewindvoerders, tolken en vertalers te kunnen verlenen, beschikken wij over hun gegevens. Dat kunnen ook uw gegevens zijn. In onze privacyverklaring gaan we dieper in op welke gegevens wij verzamelen, gebruiken en bewaren.

De belangrijkste punten die in onze privacyverklaring aan bod komen:

  • Waarom hebben wij persoonsgegevens in beheer en hoe lang?
  • Welke gegevens staan in onze database?
  • Waarvoor gebruiken we die gegevens en hoe gaan we ermee om?
  • Welke rechten heeft betrokkene in relatie tot de gegevens die wij in beheer hebben?
  • Hoe kunt u een klacht of bezwaar indienen?
  • Met welke organisaties delen wij persoonsgegevens?

Opbouw van de verklaring

In de verklaring leest u per wet (Wet op de rechtsbijstand, Wet op de schuldsanering natuurlijke personen en Wet beëdigde tolken en vertalers) welke persoonsgegevens wij verwerken om onze processen te kunnen uitvoeren. Per wet worden per proces de verwerkte persoonsgegevens benoemd. Ook geven we aan hoe wij aan deze gegevens komen.

Bijlagen bij de verklaring

In de bijlagen bij de privacyverklaring is een begrippenlijst opgenomen en een overzicht van derden met wie wij persoonsgegevens delen. Delen doen wij overigens alleen als dit noodzakelijk is en wanneer wij verplicht zijn om gegevens met anderen te delen.

Uw rechten

We besteden ook aandacht aan de rechten die u als betrokkene heeft, bijvoorbeeld uw recht op informatie of dat u een verzoek tot wijziging van uw persoonsgegevens kunt indienen. Mocht u van één van deze rechten gebruik willen maken, dan kan dat via het e-mailadres privacy@rvr.org.

 

 

  • Privacyverklaring
  • Mandaatbesluit AVG