Missie en visie

Missie

De Raad is verantwoordelijk voor een belangrijke steunpilaar in onze democratische samenleving: rechtsbijstand. De Raad zorgt er voor dat burgers toegang hebben tot goede en betaalbare dienstverleners en ondersteuning voor juridische problemen.

Visie

De Raad bevindt zich op het kruispunt van beleid en uitvoering. De Raad draagt daarom (pro)actief bij aan de ontwikkeling van nieuw beleid op het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Raad werkt met ketenpartners aan vereenvoudiging van procedures en regelgeving. Ook ziet hij toe op maatschappelijk verantwoorde en doelmatige besteding van beschikbare middelen. De Raad versterkt de zelfredzaamheid van burgers met juridische problemen door een gevarieerd en transparant aanbod aan voorzieningen te leveren. De Raad biedt maatwerk waar nodig.De Raad werkt continu aan verbetering van zijn dienstverlening door intensief samen te werken met zijn directe partners: advocatuur, mediators en het Juridisch Loket.

De legitimiteit van de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand vraagt van de Raad continue analyse, ‘samen leren’ en het vermogen zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden. Een noodzakelijke voorwaarde daarvoor is het samen aanleren van klantgerichte dienstverlening, met de daarbij horende sensitiviteit en (gespreks)vaardigheden. Om aan deze voorwaarde te voldoen is ruimte, energie en creativiteit van medewerkers nodig.