Uitgaven

Bekostiging van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand, exclusief de eigen bijdragen en eventuele proceskostenveroordeling, vindt plaats vanuit de publieke middelen. Daarom is monitoring van de uitgaven voor dit stelsel, met zijn open einde financiering, van belang. Op deze pagina zijn de uitgaven voor verschillende soorten toevoegingen in kaart gebracht. De berekening van deze uitgaven is niet gebaseerd op het aantal afgegeven toevoegingen, maar op de door de Raad in 2018 uitbetalingen op basis van vastgestelde toevoegingen, d.w.z dat de subsidie aan de advocaat voor de door hem verleende rechtsbijstand na beëindiging van de zaak is vastgesteld. We zullen deze vastgestelde toevoegingen verder vaststellingen noemen.

Omdat de eigen bijdrage door de rechtzoekende rechtstreeks aan de rechtsbijstandverlener wordt betaald, wordt deze door de Raad in mindering gebracht op de forfaitaire vergoeding aan de rechtsbijstandverlener.

Naast de declaratie van het forfaitair aantal uren, kan een advocaat bij een overschrijding van het aantal uren dat voor een zaak geldt én na toestemming van de Raad, extra uren declareren (EXU). De declaraties die de Raad in 2018 aan advocaten heeft uitbetaald, hebben niet alleen betrekking op toevoegingen die in 2018 zijn afgegeven, maar ook op toevoegingen die in voorgaande jaren zijn afgegeven. Het is niet ongebruikelijk dat een declaratie pas na enkele jaren wordt ingediend. Dit betekent dat er op dit moment nog geen compleet overzicht kan worden gegeven van de totale uitgaven aan de in 2018 afgegeven toevoegingen.

Deze cijfers zijn gebaseerd op het aantal declaraties voor toevoegingen en de extra uren die in het peiljaar 2018 zijn vastgesteld.

Deze cijfers pretenderen niet een volledig overzicht te geven van de totale kosten voor het stelsel van rechtsbijstand. Deze liggen hoger, omdat die ook de apparaatskosten van de Raad en de kosten van het Juridisch Loket, tolken/vertalers, subsidies en piketdiensten omvatten. Zie voor een gedetailleerd overzicht van de totale kosten van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand het jaarverslag van de Raad.

Lees meer over forfaitaire vergoeding, vaststellingen en bewerkelijke zaken.

 

► Cijfers en trends Uitgaven

De cijfers hebben betrekking op 2018 en, indien beschikbaar, jaren daaraan voorafgaand. De cijfers zijn interactief en te bewerken door op de pijltjes te klikken in tabel of grafiek. Door afronding lijkt het soms in tabellen dat percentages in het totaal niet overeenkomen met de som van de deeltotalen.