Aanbod van rechtsbijstandsverleners

Een van de taken van de Raad is te voorzien in voldoende aanbod van rechtsbijstandverleners. Op deze pagina is te zien hoe het aanbod zich, in kwantitatieve zin, de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Het aantal rechtsbijstandverleners dat gesubsidieerde rechtsbijstand verleent, dient nauwgezet te worden gevolgd om tijdig te kunnen anticiperen op een naderend tekort dan wel overschot.

Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt hoofdzakelijk aangeboden door advocaten, maar ook mediators en bewindvoerders kunnen toevoegingen aanvragen. Ten slotte kunnen ook bijzondere curatoren aan minderjarige cliënten worden toegevoegd.

In 2018 verleenden iets minder dan 7.750 rechtsbijstandverleners in ten minste één zaak gesubsidieerde rechtsbijstand. Het aantal rechtsbijstandverleners dat binnen het stelsel actief is, is in 2018, net als in 2017, iets afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar.

De gemiddelde activiteit van advocaten binnen het stelsel is gelijk aan een jaar geleden. De verdeling van de activiteit, hoeveel toevoegingen advocaten op jaarbasis behandelden, is erg scheef. Opvallend is dat de advocaten die in 2018 10 of minder toevoegingen behandelden (27% van het totaal), gezamenlijk slechts 2% van alle toevoegingen behandelden. Het beeld is juist omgekeerd bij de advocaten die meer dan 200 toevoegingen behandelden (3% van het totaal). Samen behandelde deze groep advocaten 15% van de toevoegingen.

Verder is in deze cijfers informatie te vinden over het aantal actieve kantoren, het verloop van de advocaten binnen het stelsel en de leeftijd van advocaten.

Lees meer over rechtsbijstandverleners en High Trust.

 

► Cijfers en trends Aanbod van rechtsbijstandverleners

De cijfers hebben betrekking op 2018 en, indien beschikbaar, jaren daaraan voorafgaand. De cijfers zijn interactief en te bewerken door op de pijltjes te klikken in tabel of grafiek. Door afronding lijkt het in de tabellen soms dat percentages in het totaal niet overeenkomen met de som van de deeltotalen.