Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand

De minister van Rechtsbescherming stelt per 2020 10 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand. De regeling is bedoeld voor het subsidiëren van activiteiten binnen projecten die op een innovatieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan.

Problemen van rechtzoekenden moeten, meer dan nu het geval is, in een zo vroeg mogelijk stadium, effectief, integraal en laagdrempelig (dichtbij huis) opgelost kunnen worden. Waar dat echt niet anders kan, volgt een juridische procedure. Voor niet draagkrachtigen wordt de oplossingsroute gesubsidieerd. Hiermee wordt een vermindering van het aantal procedures beoogd. Maar vooral moet deze vernieuwde aanpak zorgen voor een betere geschiloplossing, duurzame oplossingen voor rechtzoekenden en een betere vergoeding voor professionals.

Meer over de achtergrond van de stelselherziening is te vinden op de pagina Stelselherziening Rechtsbijstand.

Wie kan aanvragen?

Met de subsidieregeling worden toekomstige aanbieders, zoals (coöperaties van) sociaal advocaten, maar ook andere juridische adviseurs, verzekeraars, mediators en nieuwe toetreders tot de markt in staat gesteld om subsidie aan te vragen voor innovatieve projecten die input leveren voor het ontwikkelen van rechtshulppakketten.

Meer informatie over mogelijke activiteiten en projecten is hier te vinden.  

Ontwikkeling van rechtshulppakketten

Eén of meer oplossingen of oplossingsroutes binnen een rechtsgebied kunnen samen een rechtshulppakket gaan vormen. Deze toekomstige rechtshulppakketten vormen een belangrijk onderdeel in het vernieuwde stelsel.

Uitvoering subsidieregeling bij Raad voor Rechtsbijstand

De uitvoering van de regeling ligt bij de Raad voor Rechtsbijstand. Aanvragen kunnen bij de Raad worden gedaan. Na beoordeling op compleetheid worden de aanvragen voorgelegd aan een adviescommissie die het bestuur van de Raad adviseert. Het bestuur van de Raad neemt het besluit op de aanvragen, rekening houdend met het advies van de adviescommissie.

Toelichting op de procedure is via de menuknop Aanvraagprocedure te vinden. 

Wanneer kunnen aanvragen worden ingediend?

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten uiterlijk 31 december 2022 zijn geëindigd. Het subsidieplafond bedraagt
€ 10.000.000,=. Per ingediend project geldt een maximale subsidiëring van
€ 1.000.000,=.

Toelichting op de procedure is via de menuknop Aanvraagprocedure te vinden. 

Ga direct naar: