Inschrijven als mediator

De afdeling Inschrijven op het centraal kantoor verzorgt uw inschrijving bij de Raad en verwerkt uw verzoeken tot wijziging van de gegevens in uw dossier.

Voorwaarde voor mediation op basis van subsidie

In de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) is geregeld dat mediators die mediation in de zin van de Wrb willen verrichten, zich daarvoor bij de Raad voor Rechtsbijstand inschrijven. Aan deze inschrijving kan de Raad voorwaarden verbinden, op grond van artikel 33b en 33c Wrb. De voorwaarden kunnen betrekking hebben op:

  • de organisatie van het kantoor waar de mediator werkzaam is; 
  • de verslaglegging door de mediator omtrent de door hem verrichte werkzaamheden;
  • de mate van gebondenheid aan door de beroepsgroep algemeen aanvaarde normen betreffende de beroepsethiek en beroepsuitoefening;
  • de wijze waarop schendingen van de algemene norm hiervan worden afgehandeld;
  • de medewerking door de mediator aan onderzoek naar de werking van mediation en aan evaluatie;
  • de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de vakbekwaamheidseisen die aan de mediator gesteld worden.

Inschrijven

Wilt u gesubsidieerde mediation verlenen? Schrijf u dan in bij de Raad voor Rechtsbijstand.

U kunt uw verzoek richten aan de afdeling Inschrijven. Het inschrijvingsformulier vindt u in de rechterkolom. De aan de inschrijving verbonden voorwaarden zijn achter het aanmeldingsformulier gevoegd. Deze kunt u vinden in artikel 1 van de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators (zie rechter kantlijn). U krijgt na inschrijving een registratienummer bij de Raad. Dit R-nummer gebruikt u bij al uw correspondentie met de Raad. Staat u al als advocaat ingeschreven, dan gebruikt u uw BAR-nummer.

Specialisatie Personen- en Familierecht

Voor het behandelen van mediations op het terrein van Personen- en Familierecht gelden aanvullende deskundigheidseisen. Deze staan in artikel 13 van de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators (zie rechter kantlijn). Wilt u toevoegingen aanvragen op dit gebied, dan moet u naast uw algemene inschrijving ook voor deze specialisatie ingeschreven staan.

E-mailadres/centraal postadres

Alle vragen en formulieren voor uw inschrijving verstuurt u via e-mail naar afdelinginschrijven@rvr.org of naar het centrale postadres: Postbus 70503, 5201 CD 's-Hertogenbosch.

Afspraken over informatie-uitwisseling Raad voor Rechtsbijstand en Stichting Kwaliteit Mediators (SKM)

De Raad en de SKM hebben in 2018 een informatieprotocol afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt omtrent het uitwisselen van informatie die van belang kan zijn voor de inschrijving bij de Raad dan wel de registratie bij de SKM en die als doel heeft de kwaliteit van mediators binnen het stelsel te borgen. Deze afspraken worden jaarlijks geƫvalueerd en zo nodig aangepast. Bij inschrijving bij de Raad stemt u als mediator met deze afgesproken informatie uitwisseling in en geeft u daarvoor toestemming aan de Raad.

Nieuw Maatregelbeleid

De Raad heeft op 20 maart 2019 een nieuw Maatregelbeleid vastgesteld, na consultatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nederlandse Orde van Advocaten NOvA), de voorzitters van het dekenberaad en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Het Maatregelbeleid is het formele sluitstuk van alle acties die de Raad onderneemt om advocaten en mediators (hierna: rechtsbijstandverleners) te stimuleren te (blijven) voldoen aan wet- en regelgeving. Het nieuwe Maatregelbeleid is op 2 april 2019 in de Staatscourant gepubliceerd (Staatscourant 2019 nr. 17488, 2 april 2019).

Traject voorafgaand aan een maatregel

Het Maatregelbeleid is gericht op individuele rechtsbijstandverleners en kan uiteindelijk leiden tot consequenties voor de inschrijving bij de Raad. Aan de oplegging van een maatregel gaat een traject vooraf. Dit traject is beschreven in de Handleiding bij het Maatregelbeleid.

Informatie

Formulieren

  • Inschrijvingsformulier
  • Inschrijvingsformulier Personen- en Familierecht opleiding Familiemediator

Inschrijvingsvoorwaarden

Contact

Raad voor Rechtsbijstand Centraal kantoor Utrecht Afdeling Inschrijven

Postbus 24080, 3502 MB Utrecht

afdelinginschrijven@rvr.org