Piket

Piket betreft rechtsbijstandverlening door een piketadvocaat. Een piketadvocaat verleent onder meer rechtsbijstand aan aangehouden verdachten van bepaalde strafbare feiten, vreemdelingen die op grond van de Vreemdelingenwet in hun vrijheid zijn beperkt of van wie de vrijheid is ontnomen en psychiatrische patiënten die in bewaring worden gesteld door de burgemeester. De beschikbaarheid van piketadvocaten is geregeld via ingeplande piketdiensten.

Centrale Piketafdeling

De Centrale piketafdeling is verantwoordelijk voor het genereren, monitoren en verzenden van piketmeldingen, het opstellen van piketplanningen en het verwerken van piketdeclaraties. Daarnaast fungeert de afdeling ook als helpdesk voor ketenpartners inzake het piketproces. De helpdesk van de Centrale piketafdeling is 365 dagen per jaar zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar van 7.00 tot 20.00 uur. In de nachturen is er een bereikbaarheidsdienst voor specifiek aangegeven (nood)gevallen.

De Centrale piketafdeling is direct te bereiken via het telefoonnummer 088 - 787 1098. Via het keuzemenu kan de keuze worden gemaakt voor 1. Piketmeldingen, 2. Planningen en diensten, 3. Piketdeclaraties of 4. Afdeling Inschrijven.

Piketdeelname

Voldoet een advocaat aan de inschrijvingsvoorwaarden voor de betreffende specialisatie en piketsoort? Dan kan hij of zij zich via de afdeling Inschrijven aanmelden om ingepland te worden voor piketdiensten. Naast de specialisaties straf-, jeugdstraf-, psychiatrisch patiënten- en vreemdelingenpiket en asiel, waarvoor advocaten voor maximaal 3 specialisaties ingeschreven mogen staan, kent de Raad ook nog de subcategorieën militair strafpiket, WOTS/WETS of overleverings-/uitleveringspiket en evenementenpiket. Nadere regels en voorwaarden voor piketdeelname staan omschreven in het  Reglement Piket.

Piketdiensten worden per specialisatie en per piketplanning(regio) op basis van evenredigheid toegewezen aan de deelnemende piketadvocaten.

De planningsperiodes duren een half jaar: van januari tot juli en van juli tot januari. Bij de start van deelname is het moment van inschrijving bepalend om te kunnen bepalen in welke planningsperiode de diensten vervolgens worden ingepland. Doorgaans zijn 1 april en 1 oktober de data waarop de inschrijving voor het volgende halfjaar sluit. Dit zijn ook de data waarop beschikbaarheid en verhinderdata van alle piketadvocaten bij de Centrale Piketafdeling bekend moeten zijn. Dit geldt ook voor advocaten die al langer voor een piketsoort staan ingeschreven. Beschikbaarheid en verhinderdata kunnen middels een digitale kalender worden doorgeven in het planningsprogramma Symagic, te bereiken via Mijn RvR.

Via de website (www.rvr.org) en de digitale nieuwsbrieven die door de Raad verzonden worden zullen aankondigingen en actuele beleidsaanpassingen aan alle ingeschreven advocaten worden gecommuniceerd.

Piketmeldingen

Een (jeugd)strafpiketadvocaat die piketdienst heeft, wordt naar aanleiding van een melding van bijvoorbeeld de politie, Koninklijke Marechaussee of Belastingdienst door de Raad in kennis gesteld dat een aangehouden verdachte rechtsbijstand wenst of nodig heeft. Zodra melding binnenkomt bij de Raad wordt er via de planning (of in geval van een voorkeurspiketadvocaat via een database) een advocaat aan deze melding gekoppeld, waarna de Raad de advocaat in kennis stelt. Na acceptatie van deze melding gaat de advocaat naar de bezoeklocatie om de rechtsbijstand te verlenen.
Niet voor alle strafbare feiten geldt dat de verdachte recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand door een (voorkeurs)piketadvocaat. Dit is onder meer afhankelijk van de zwaarte van de straf die wettelijk gesteld is op het feit en het type verdachte. *

* Zie onder meer artikelen. 28a t/m 28e, 39, 44, 56a t/m 59c, 67, 489 Wetboek van Strafvordering, het Besluit inrichting en orde politieverhoor, Besluit vergoedingen rechtsbijstand (tot inwerkingtreding wijzigingsvoorstellen o.m. artikelen. 23 en 23a Bvr de Beleidsregel van de Raad ihkv vergoeding verhoorbijstand per 1 maart 2016).

Een psychiatrisch patiëntenpiket-advocaat verleent rechtsbijstand in een instelling op basis van een melding inbewaringstelling op last van de burgemeester. Een Vreemdelingenpiket-advocaat verleent rechtsbijstand op basis van een melding dat een vreemdeling in het kader van de vreemdelingenwet zijn vrijheid is ontnomen in zijn vrijheid is beperkt. Deze meldingen worden bijvoorbeeld vanuit de Vreemdelingenpolitie, IND, DT&V of Koninklijke Marechaussee naar de Raad gestuurd en vooralsnog in een aantal regio’s nog vanuit de vreemdelingendienst gemeld aan de advocaat.

Wilt u meer uitleg over de piketsoorten en bijbehorende meldingen? Lees dan de pagina ‘Piketsoorten’.

Ontvangen en opvolgen van piketmeldingen

Tijdens een piketdienst ontvangt een advocaat een melding op het opgegeven e-mailadres voor piketmeldingen. Voor straf-, jeugdstraf- en vreemdelingenpiket geldt  een termijn van 45 minuten om deze melding te accepteren. Bij een melding in het kader van psychiatrisch patiëntenpiket geldt een termijn van 180 minuten. Na het verlopen van de termijn wordt de melding automatisch aangeboden aan de volgende advocaat. Alle (jeugd)strafpiketmeldingen  en vreemdelingenpiketmeldingen die voor 20.00 uur door de Raad worden ontvangen, dienen nog diezelfde dag uitgezet te worden bij advocaten. Het kan daarom gebeuren dat u na 20.00u door ons nog benaderd wordt voor (opvolging van) een melding. Deze meldingen horen dan nog bij uw piketdienst en dienen opgevolgd te worden. Meldingen die tussen 20.00 en 7.00 uur binnenkomen worden de volgende ochtend om 7.00 uur verzonden naar de piketadvocaten van die dag. Hierop zijn enkele uitzonderingen. In geval van levensdelicten, gijzelingen, ontvoeringen of zaken met een grote maatschappelijke impact (ter beoordeling van de helpdeskmedewerker) wordt er buiten openingstijden van de helpdesk een melding aangenomen en uitgezet. In dit geval zal de helpdeskmedewerker die bereikbaarheidsdienst heeft de piketadvocaat van de volgende dag in de betreffende regio als eerste benaderen.

Hoewel wij ernaar streven om zoveel mogelijk meldingen digitaal te verwerken kunnen (nog) niet alle ketenpartners via het geautomatiseerde systeem piketmeldingen versturen. Een aantal meldingen verwerken wij daarom handmatig. Voor deze meldingen wordt de advocaat telefonisch benaderd. Ook in geval een wijziging van een bezoeklocatie of andere belangrijke wijziging die niet via het geautomatiseerde systeem wordt doorgegeven zullen wij de betreffende advocaat zo mogelijk telefonisch benaderen.
Meer informatie over het verlenen van rechtsbijstand in de piketfase is te vinden op de Kenniswijzer en de betreffende wet- en regelgeving per piketsoort.

Meer informatie

Wilt  u meer informatie? Dan verwijzen wij u graag nog naar de aparte pagina met tips en aandachtspunten voor een soepel verloop van een piketdienst. Deze pagina vindt u in de kolom aan de linkerkant op deze pagina.
Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de helpdesk van de Centrale Piketafdeling via helpdeskpiket@rvr.org of 088 - 787 1098.

Informatie

  • Handleiding beschikbaarheid en afwezigheid
  • Veelgestelde vragen over digitalisering piketdeclaraties
  • Handleiding diensten raadplegen, ruilen en waarnemen
  • Reglement Piket mei 2017