Inkomens- en vermogenseisen bij rechtsbijstand

Inkomensnormen en eigen bijdragen

De draagkracht van uw cliënt bepaalt of wij een toevoeging verstrekken.

Alleen bij ambtshalve toevoegingen en toevoegingsaanvragen voor slachtoffers van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven beoordelen wij geen draagkracht.

Bij de beoordeling van een aanvraag toevoeging beoordelen we het verzamelinkomen van uw cliënt van twee jaar voor de datum van de aanvraag. Dit is het peiljaar. De inkomensgegevens krijgen wij van de Belastingdienst aan de hand van het burgerservicenummer (BSN) dat u op de aanvraag invult.

Personen- en familierecht 

Met ingang van 1 oktober 2013 geldt er een afzonderlijke eigen bijdrageregeling voor een aantal personen- en familierechtzaken. Voor zaken met zaakcode P010, P011, P012, P020, P021, P030, P040, P041 en P050 betaalt de rechtzoekende een hogere eigen bijdrage dan de ‘reguliere’ eigen bijdrage voor bijvoorbeeld een ontslagzaak of een procedure tegen de overheid.

Laat de financiële situatie van uw cliënt niet toe dat hij deze eigen bijdrage betaalt? Verzoek dan om verlaging naar de eigen bijdrage die voor de overige toevoegingen geldt. Bekijk met de beslisboom en de toelichting (zie rechterkolom) of deze verlaging voor uw cliënt van toepassing is.

Korting op eigen bijdrage bij doorverwijzing door Juridisch Loket

Op de eigen bijdrage wordt een korting toegepast als uw cliënt voor een reguliere toevoeging is doorverwezen door het Juridisch Loket. Uw cliënt ontvangt in die gevallen een diagnosedocument van het Juridisch Loket. Dit document is niet nodig wanneer er sprake is van een straf- of asielzaak, een bestuurlijke sanctie, een zaak in hogere instantie of wanneer de Raad op verzoek de hardheidsclausule toe kan passen. In die gevallen kennen wij ambtshalve de korting toe. De actuele hoogte van de korting vindt u in onder 'Korting eigen bijdrage' op www.rechtsbijstand.nl.

Peiljaarverlegging bij gedaald inkomen

Wijzen wij de aanvraag toevoeging af, maar heeft uw cliënt door een inkomensdaling mogelijk wel recht op een toevoeging? Of hebben wij een toevoeging verstrekt met een hoge(re) eigen bijdrage en heeft uw cliënt als gevolg van inkomensdaling mogelijk recht op een lagere eigen bijdrage? Dan kan uw cliënt verzoeken om peiljaarverlegging. De Raad toetst bij peiljaarverlegging de geschatte hoogte van het verzamelinkomen in het actuele kalenderjaar. Alle voorwaarden voor peiljaarverlegging vindt u op Kenniswijzer.

icon uitroeptekenBreng uw cliënt vooraf op de hoogte van het feit dat het besluit van de Raad in veel gevallen een voorlopig besluit is en dat na hercontrole van het inkomen of resultaatbeoordeling de mogelijkheid bestaat dat cliënt óf een andere eigen bijdrage moet betalen óf zelf de kosten van uw bijstand moet betalen.

 

Inkomensnormen en eigen bijdragen

Inkomensnormen

Hardheidsclausule P&F

  • Beslisboom
  • Toelichting

Peiljaarverlegging

  • Aanvraagformulier
  • Toelichting